Lägre lärartäthet ger sämre betyg


När Skolnämnd Nordväst idag fastställer årsberättelsen för 2007 konstaterar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att det funnits brister. Det syns främst i betygsutvecklingen och lärartätheten.

Den negativa betygsutvecklingen är anmärkningsvärd. För Vivallaskolan har andelen barn med godkända betyg i alla ämnen sjunkit med 5 procentenheter, för Lillåns skola har den sjunkit med 15 procentenheter och för Mellringeskolan 25 procentenheter. Det betyder också att avsevärt färre barn än tidigare har behörighet till gymnasieskolan.

- Det står i skarp kontrast till borgerliga slagord om bättre måluppfyllelse, påpekar Jan Zetterqvist (S), 2:e vice ordförande i nämnden.
 
När det gäller lärartätheten kan man läsa i årsberättelsen att antalet lärare per 100 elever minskade 2007, efter att ha ökat de senaste åren. Forskning som redovisades i SVT Rapport förra veckan visade att i kommuner där lärartätheten minskat lyckades barnen sämre än i andra.

- När det gäller lärartätheten ser vi ett tydligt trendbrott, som har ett direkt samband med betygen, säger Jan Callh (V).
 
I samband med beslut om budget 2007 motsatte sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet majoritetens omfördelning av resurser mellan skolorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tyckte att det fanns anledning att behålla den tidigare fördelningen. Dessutom föreslogs organiserad läxhjälp på alla skolor.

- Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för barns utveckling är föräldrarnas bakgrund. Vi vill att skolorna skulle kompensera barnens olika förutsättningar med organiserad läxhjälp. Hittills har de avslagit våra förslag om det, fortsätter Jan Callh (V)

- Skolans organisation och arbetssätt är viktiga, men det handlar om resurser också. Det är knappast förvånande att elevernas betyg utvecklas i samma riktning som lärartätheten.
Tyvärr är det ju åt alldeles fel håll!, avslutar Jan Zetterqvist (S).

2008-02-18 13:28