Låt behövande människor få vård!

Låt behövande människor få vård!

 

På tisdag kommer riksdagen att ta ställning till ett lagförslag som innebär att irreguljära immigranter, så kallade papperslösa, ska nekas all hälso- och sjukvård förutom akutvård om de bekostar den själv.

Propositionen innebär att det inte är medicinska bedömningar som avgör en persons rätt till sjukvård. Istället är det hennes status i landet som gör det.

De som kommer att nekas vård är främst personer som har fått avslag på en asylansökan och håller sig undan, men även de som aldrig har sökt uppehållstillstånd men ändå vistas i Sverige. Det kan handla om prostituerade kvinnor från öst, svartarbetare som utnyttjas av oseriösa arbetsgivare eller personer från länder där det råder oroligheter men som inte regeringen definierar som väpnad konflikt.

Vi är unga socialdemokrater som är upprörda och oroade inför tisdagens omröstning. Om förslaget går igenom lagfäster Sverige en ordning där hälso- och sjukvård inte längre betraktas som en mänsklig rättighet utan en medborgerlig rättighet.

Alla partier som säger sig stå för alla människors lika värde borde rösta mot förslaget.  Det är upp till bevis för Kristdemokraterna och Folkpartiet som i opposition sa sig värna om en human flyktingpolitik. Men vi SSUare är trots allt mest besvikna över hur lamt vårt moderparti, Socialdemokraterna, agerar i frågan. Socialdemokraterna kommer att rösta mot förslaget och reservera sig till förmån för ett utredningsförslag som ska se över möjligheter att åtminstone erbjuda vård till papperslösa barn, men kanske inte till deras föräldrar! Hur kan socialdemokrater i riksdagen över huvud taget ens tulla på den bärande principen i vår ideologi – idén om alla människors lika värde?

Förutom att förslaget strider mot viktiga moraliska principer strider det även mot flera av de mänskliga rättigheterna. Hur ska Sverige på ett trovärdigt sätt kunna kritisera länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna om vi lagfäster en ordning som är förkastlig ur ett sådant perspektiv?

Det nya lagförslaget kommer dessutom att sätta personalen inom vården i en fruktansvärd sits. Är det meningen att sjuksköterskor och läkare ska neka behövande människor vård? Vilket straff ska en läkare få som räddar livet på en så kallad illegal invandrare trots att denne inte betalar sjukhusnotan?

Huvudargumentet för lagförslaget är att skapa tydlighet så att samma regler gäller i hela Sverige och för att förhindra så kallad ”social turism”.

Dagens situation är inte perfekt, men lösningen borde istället vara att lagförslaget förkastas och landstingen upprättar en policy som garanterar vård för alla.  Det är oerhört cyniskt att utestänga människor från grundläggande sjukvård för att de ska förstå att de inte har rätt att befinna sig i Sverige. 

SSU kräver att sjukvård ska betraktas som en mänsklig rättighet och inte en medborgerlig rättighet. Vi kräver också att Örebro läns landsting snarast tar en policy som garanterar att alla människor som söker hälso- och sjukvård ska behandlas på lika villkor.

 

Emma Lidell – ordförande Örebro läns SSU-distrikt

Maja Gullberg – ordförande SSU Hallsberg

Frida Boson – ordförande SSU Örebro

Olle Tervalampi – ordförande SSU Karlskoga/Degerfors

Sofia Entezar – ordförande SSU Lindesberg

Linda Höglin – ordförande S-studenter Örebro

2008-05-19 16:20