Märklig budget för samhällsbyggnad

Protokollsanteckning
Budget samhällsbyggnad 2008

Det budgetunderlag som högerkoalitionen idag presenterat väcker fler frågor än vad det besvarar. Hela underlaget är framtaget utan de blocköverskridande beredningar som alltid fanns under förra mandatperioden. Följaktligen så varken vill eller kan vi ta ställning till det framlagda förslaget. Vi avstår från att delta i beslutet idag, och vi avser för vår del att presentera en egen budget för såväl kommunfullmäktige som programnämnder och Vuxam inför kommunfullmäktigebeslutet i juni.

Det budgetförslag som vi ser idag berör i praktiken inte det faktum att nämnderna redovisat nästan 23 miljoner i ökade kostnader för 2008. Det ger inget besked om vilka av dessa kostnader som den nya majoriteten anser behöver kompenseras eller hur det i så fall ska finansieras. Genom att inte förhålla sig till detta, blir eventuella besparingar slumpmässiga och de politiska prioriteringarna obefintliga. Det är otydligt för verksamheterna och det blir svårt för örebroarna att utkräva ansvar.

Budgetförslaget ger inte heller besked om vilka konsekvenser det får för verksamheten. Det gäller både de cirka 23 miljoner som inte berörs och de dryga 26 miljoner som räknas upp under rubriken ”Åtgärder som ej ryms inom aktuellt programområdes budgetram” helt utan ytterligare kommentarer. Det är oklart om det är programnämndens majoritets mening att dessa budgetposter inom samhällsbyggnad ska finansieras i befintliga ramar eller inte?

Förslaget till investeringar saknar helt politiska prioriteringar. Sammantaget föreslår man en investeringsvolym som gör att enbart samhällsbyggnad förbrukar halva det totalt tillgängliga investeringsutrymmet till verksamhetslokaler på fritidsinvesteringar. Man förbrukar mer än hela kommunens investeringsutrymme för särskilda objekt inom programområdet. Tillsammans med de siffror som redovisats som behov i Barn och utbildning samt i Social välfärd så betyder det att förlaget på investeringar ligger nära 100 miljoner över budgetdirektiven utan att investeringsbehov för kommunstyrelsen och Vuxam räknats in.

Rimligen ska ett budgetförslag från samhällsbyggnadsnämnden ge besked om vilka investeringar som är viktigast och vilka som kan vänta. Det betyder att det budget-förslag som presenteras i praktiken inte ger några besked om vad den nya kommunledningen avser att prioritera. I praktiken kanske inget av de förslag som budgetunderlaget innehåller kommer att genomföras ens under 2008.

Som jämförelse kan vi se att i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget för 2007 finns flera av dessa objekt med och är finansierade redan 2007. För vår del avser vi att fortsätta satsningarna på väster, på investeringar i ett hållbart samhälle, på att förstärka och utveckla Örebros gröna värden, på ökad tillgänglighet och på att göra de investeringar som behövs för att Örebro ska kunna växa och utvecklas.


Jonas Karlsson, Socialdemokraterna 

Marie Wirde, Vänsterpartiet

2007-04-23 14:57