Mycket positiv prognos för Örebro kommun

Delårsprognosen för 2006 pekar på ett mycket positivt resultat för Örebro kommun. Kommunens ekonomi har stabiliserats under 2006, och prognosen pekar på ett resultat som uppgår till drygt 197 miljoner kronor, vilket är drygt 107 miljoner kronor bättre än budget.

- Jag ser det som ett styrkebesked att vi även i år kommer att kunna visa på ett positivt resultat. Förra året hade vi ett resultat som var närmare 90 miljoner bättre än budget, och i år ser det ut att bli ännu bättre, säger Mats Sjöström (s), kommunstyrelsens ordförande, och menar att kommunens ekonomi nu är stabil.

Förutsättningarna att skapa en ekonomi som kan betecknas som långsiktigt stabil är goda. Fortfarande är det dock viktigt med en hög budgetdisciplin i kommunstyrelse och nämnder.

I nämnderna ligger prognoserna något över prognoserna från samma tid förra året. Då som nu visade programnämnd Social välfärd att man skulle göra ett underskott, men resultatet blev ett överskott. Även i Barn och utbildning, som i årets prognos visar på ett nollresultat, blev det förra året ett överskott.

Inom Social välfärd är det framförallt Nämnden för funktionshindrade och de båda socialnämnderna som har ett prognosticerat underskott. Prognosen för Nämnden för funktionshindrade pekar på ett stort underskott på drygt 10,6 miljoner kronor, och därför pågår en översyn av LSS för att komma i balans.

En god ekonomi gör det möjligt att klara en konjunkturförändring från hög- till lågkonjunktur, eller att ta en tillfälligt hög investeringskostnad.

Kostnadsökningen för kommunens verksamhet ligger väl i takt med ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag.

  - Vi har nu en ekonomi som är oerhört stark och jag gläds åt det positiva resultatet. Det kommer att ge handlingsutrymme framtida politiska prioriteringar, avslutar Mats Sjöström.

2006-10-10 13:53