Oppositionsbudget för Örebros utveckling

 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill tillsammans med örebroarna skapa ett Örebro för alla, med arbete, demokrati och rättvisa. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd. Nya jobb och minskade klyftor är vår viktigaste uppgift.

Vi har i den tidigare majoriteten har tagit ansvar för kommunens ekonomi och haft fokus på vad som långsiktigt är bäst för örebroarna. Det medvetna arbetet innebär att det idag finns en stark budget med närmare 300 miljoner i överskott – pengar som ger utrymme att utveckla den offentliga servicen och välfärden i Örebro. Trots den goda ekonomin antar den nya majoriteten i programnämnder och nämnder budget som inte täcker de beräknade och ofrånkomliga kostnadsökningarna. I praktiken innebär det att det blir sparbeting i verksamheterna och besluten tas i Kommunfullmäktige utan att man redovisar vad i verksamheterna som ska skäras ner.

Vi vill se ett Örebro i stark utveckling där nya jobb skapas. Vi har i vår gemensamma budget lagt många konkreta förslag på vad vi vill göra. Vi vill satsa på utökat stöd till nyföretagande via en regional kreditgarantförening. Vi vill förstärka infrastrukturen i takt med att Örebro växer och förlänga industrispår till Örebro flygplats. Vi vill fortsätta utvecklingen av lättillgänglig och kvalificerad vuxenutbildning med närlärcentra i Baronbackarna och Markbacken. Vi har föreslagit en rejält utvidgad satsning på de utvecklingsjobb som innebär att många fler kan gå från socialbidragsförsörjning till eget arbete. Den nya majoriteten har inga konkreta förslag för att skapa fler jobb. Deras passivitet och otydlighet riskerar tvärtom att bromsa Örebros utveckling och försvåra skapandet av nya jobb.

Vår tids största ödesfråga är frågan om klimatförändringarna och vi efterlyser tydliga mål om hur Örebro ska bidra till en minskad påverkan på klimatet. Vi vill göra en stor satsning på biogas och har budget för att investera i 60 biogasbilar per år. Vi har avsatt pengar till en förstudie för ytterligare lokal biogasproduktion och vi har avsatt pengar för att genomföra våra klimatmål. Förutom en bättre miljö ger satsningar på miljöutveckling fler jobb. Den nya majoriteten har inte tagit någon investeringsbudget eller påbörjat några inköp av biogasbilar. Vi är oroliga när högerkoalitionen pratar hållbar utveckling men samtidigt stryker alla klimatmål i kommunens inriktningsmål. Det går inte att tolka den nya majoritetens passivitet på något annat sätt än att det är mycket prat och lite verkstad.

Kommunens viktigaste resurs är personalen som arbetar i våra verksamheter. Alltför många är deltidsarbetande kvinnor som idag har svårt att leva på sin lön. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga att de som vill ska få arbeta heltid. Heltidstjänster innebär att många får en bättre ekonomi och en bättre arbetssituation, samtidigt som kommunen kan erbjuda bättre service. Den nya majoriteten har valt att ta bort målet om att alla nya tjänster i Örebro kommun ska vara heltidstjänster. Att kvinnor ska få samma möjligheter till inflytande som män står inte högt upp på den nya majoritetens dagordning. Att tillsätta 27 av kommunens 33 ordförandeposter med män ger en obehaglig signal om vad jämställdhet betyder för dem.

Vi vet att den hjälp och stöd som barn och ungdomar kan få i hemmet är väldigt olika. Om fler kan få stöd med den del av skolarbetet som ska göras hemma så får fler förutsättningar att klara skolan. Vi vill därför att alla grundskolor i kommunen ska erbjuda organiserad läxhjälp efter behov och vi avsatte medel för det i vårt budgetförslag. Vi tycker det är viktigare att ge det stöd som gör att elever ska få med sig nödvändiga kunskaper än att sortera barn med betyg i ordning och uppförande. Vi tror att trygga barn klarar mer och går ut i livet med nyfikenhet och tillit. Det är en av anledningarna till att vi ökat personaltätheten och skapat mindre barngrupper inom förskolan.

Vi tror på Örebro. På ett Örebro med arbete, demokrati och rättvisa som grund. Vi vill vara aktiva och hitta långsiktiga lösningar som ibland kan innebära blocköverskridande kompromisser. Långsiktighet skapar tydlighet och bättre förutsättningar för utveckling. Vi tänker jobba för Örebros bästa, både i de många vardagliga besluten och i de stora framtidsfrågorna.


Lena Baastad          Jonas Karlsson          Murad Artin
Oppositionsråd (s)   Oppositionsråd (s)    Oppositionsråd (v)

2007-02-05 09:43