Örebro först i landet: Unik satsning på HBT-utbildning

2006-09-15


Örebros skolnämnd Nordost med ca 450 anställda, blir först i landet med att ge en HBT-utbildning till samtliga anställda. Det handlar om en utbildning som ska ge en reell insikt i HBT-personers livssituation. Skolnämnden har kunnat se att det finns okunskap kring HBT-personers livssituation att begreppen könsidentitet och könsuttryck.

- Det är dags att gå från prat till verklig handling, säger skolnämndens ordförande Hans Boskär (s).

- Om vi ska få till en förändring måste vi ersätta den heteronorm som idag råder och öppna för verklig mångfald där vi alla kan inse att alla är lika - men olika. Därför är jag väldigt nöjd med att vi nu orkar göra den här satsningen, säger Hans Boskär.

– Jag är något förvånad över att de borgerliga partierna har valt att passa på det här beslutet, vill de inte att alla ska med?, säger Hans Boskär.


Sedan april 2006 ska finnas likabehandlingsplaner på samtliga arbetsplatser. Nytt i dessa likabehandlingsplaner är att det i dessa ska ingå sexuell läggning.


I en rapport från Folkhälsoinstitutet som överlämnades i december 2005 framkommer en oroande situation för HBT-personer;

§       Den psykiska ohälsan är betydligt mer utbredd än i den övriga befolkningen.


§       Nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så jämfört med den övriga befolkningen.


§       Psykisk ohälsa mätt som svåra besvär av ängslan, oro eller ångest är särskilt vanligt bland homo- och/eller bisexuella kvinnor i åldrarna 16-29 år.


§       Transpersoner, speciellt i de yngre åldrarna, uppger ett sämre psykiskt välbefinnande än exempelvis homosexuella personer.


§       Självmordsförsök är dubbelt jämfört med övriga befolkningen.


§       Ett övervägande eller att ha försökt ta sitt liv är särskilt vanligt bland unga homo- och/eller bisexuella personer mellan 16-29 år.


§       Hälften av transpersonerna har någon gång övervägt att ta sitt liv.


§       Utsatthet för kränkande behandling eller bemötande, hot om våld, våld, otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd, brist på tillit till andra människor är också betydligt vanligare bland homo- och/eller bisexuella personer än i den övriga befolkningen.


En viktig bidragande orsak till alla dessa faktorer är den såkallade heteronormativiteten, det vill säga föreställningen att heterosexualiteten ses som den önskvärda normen och att andra former av sexualitet ses som något avvikande.


HBT-personer = Homo- och bisexuella och transpersoner.

 

För mer information, kontakta:

Hans Boskär (s) på telefon 0735-007 833

 

2006-09-15 20:30