Örebro kan bli en ännu bättre kulturstad - även för unga

Örebro är en bra kulturstad, men mycket kan bli bättre. De socialdemokratiska ledamöterna i Kultur- och medborgarnämnden har gjort ett eget "valprogram" om kulturen, ungdomsfrågorna och om örebroarnas inflytande. Här följer texten, det vikta flygblad som delas ut på gator och torg finns som bifogad fil.

 

Vi spinner den röda tråden
Är Örebro en bra stad att leva i? Ja, absolut. Men kan den bli bättre? Definitivt! För oss alla är det viktigt att kunna påverka det samhälle vi lever i. Det är också viktigt att kunna krydda livet med upplevelser. Sådant skapar livskvalitet.
Vi socialdemokrater vill fortsätta att driva kultur- och medborgarfrågorna i en riktning som innebär att kommunen i första hand ska stötta de som behöver det mest. Kommunen ska i första hand bidra till att stärka medborgardialogen och kulturlivet för dem som idag deltar minst.
Därför vill vi satsa vidare på de sex största stadsdelarna. Därför vill vi satsa vidare på barn och ungdomars kultur och fritid. Därför vill vi fortsätta att stärka kommunens dialog med örebroarna. Den politiken vill vi få ditt förtroende för att fortsätta driva.

Här nedan berättar vi mer om vad vi vill göra i Kultur- och medborgarnämnden under den kommande mandatperioden.

Örebro - en kulturstad
Under den gångna mandatperioden har Socialdemokraterna i Kultur- och medborgarnämnden arbetat för att fler örebroare ska få del av kulturutbudet – oavsett var de bor i kommunen. Att ge människor möjligheten att själva uttrycka sig med kulturens hjälp har varit viktigt för oss. Vi tror på kraften i kulturen – kraften som skapar både livskvalitet och ekonomisk tillväxt.
Vi är på rätt väg, men vi är inte färdiga ännu. Örebros kulturpolitiska program måste fullföljas. Vi tror att kommunens ambitionsnivå på kulturområdet kan höjas inom den ekonomiska ram vi förfogar över. Det innebär:
• Örebros identitet som kulturstad är stark – men den kan skärpas. Det arbetet kan inte bara utföras av kommunen – men kommunen kan i större utsträckning understödja kulturskaparnas möjlighet att ge invånarna upplevelser.
• De ungas kultur- och fritidsverksamhet ska prioriteras. Ung peng (ett snabbt och enkelt arrangörsbidrag till ungdomar) är en satsning som vi vill utveckla samtidigt som det nystartade kulturhuset (”Ungdomens hus”) ska få stöd för att utvecklas till ett nav i Örebros kulturliv.
• Barn och ungdomar ska erbjudas fler möten med kultur och kulturföreningar. Detta ska ske både i skolan, på fritidsgårdarna och i det offentliga rummet.
• De stora stadsdelarna ska vara prioriterade i kulturarbetet och vi ska fortsätta föra kulturen närmare örebroarna – där de bor.
• Våra kulturinstitutioner ska fortsätta att utvecklas för att nå många och erbjuda bra kvalitet i sin verksamhet.
• Vi vill arbeta hårdare med bokens roll i kulturutbudet. Böcker som är staplade i hyllor fyller ingen funktion – det är i händerna på människor de gör underverk.
• Kultur- och medborgarnämnden har framgångsrikt satsat på ett arrangörbidrag för unga, som kallas Ung peng. Även medborgare över 25 år måste få chansen att skapa spännande och nyskapande kulturarrangemang för allmänheten, med stöd från kommunen. Därför införde vi i augusti ett bidrag, Snabb peng, för att stimulera medborgarnas lust att skapa egna arrangemang.

Medborgarna har makten
Medborgardialog och demokratiarbete är frågor som förtjänar större uppmärksamhet i den politiska debatten. Att varje invånare i Örebro känner att han eller hon vet vad kommunen kan göra för dem och förstår på vilket sätt vi alla kan bidra till Örebros bästa ska vara en självklarhet.
Därför vill vi socialdemokrater:
• Fortsätta satsningen på mötesplatserna i de sex prioriterade områdena, Medborgarkontoret och konsumentrådgivningen.
• Ge de medborgare som idag har sämre förutsättningar att medverka i samhällsdebatten bättre möjligheter att förstå vad som händer inom kommunen.
• Kulturskolan, Konsthallen, biblioteken, Bio Roxy och andra offentligt finansierade kulturinstitutioner ska prioritera de sex största stadsdelarna i sin verksamhetsutveckling.
• Att Örebro kommun ska fatta sina viktigaste beslut på ett nytt sätt. De viktigaste besluten – de som engagerar folket mest – bör inte fattas utan att örebroarna fått chansen att tycka till!
• Alla medborgare har rätten att säga sitt. Alla har rätten att ställa krav. Vi medborgare har många rättigheter som vi varken känner till eller vågar utnytta. Vi vill införa något man kan kalla ”rättighetskort” för medborgarna. På dessa ska det framgå vad man har rätt till och hur man kan göra när man vill kämpa för en speciell fråga inom kommunen. Speciella rättighetskort bör tas fram till olika grupper i samhället, ungdomar, nyinflyttade och pensionärer för att nämna några.
• Kommunen har många lokaler som passar bra till mötes- och föreningsverksamhet, kulturarrangemang och annat. Vi vill att det ska bli enklare för medborgarna att använda alla dessa lokaler – kostnadsfritt.
• Bredda satsningen på informationsspridning inom kommunen, genom datoriserade informationsskärmar på platser där många örebroare rör sig.

Man är bara ung en gång
Örebro behöver många arenor för ungdomars kulturutövande och fritidsverksamhet. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att våga säga att barn och ungdomar måste få gå först när samhällets pengar ska fördelas. Ungdomar som kan och vill skapa bra fritidsverksamhet och bidra till kulturlivet måste få chansen att göra det. Ungdomar måste i större utsträckning vara med och bestämma! Under den kommande mandatperioden vill vi arbeta för att:
• Ungdomarnas inflytande över sin egen fritidsverksamhet ökar. På kommunens 14 fritidsgårdar ska besökarna kunna påverka och bidra till att verksamheten utvecklas.
• De ungas kultur- och fritidsverksamhet ska prioriteras före vuxnas. Ung peng (ett snabbt och enkelt arrangörsbidrag till ungdomar) är en satsning som vi vill fortsätta att utveckla.
• Det nystartade kulturhuset (”Ungdomens hus”) ska få fortsatt kommunalt stöd för att utvecklas till ett nav i Örebros kulturliv.
• Arrangemang för ungdomar i Örebro måste fortsätta att utvecklas. Att det finns drogfria och breda arrangemang i samband med skolavslutning, Valborg och andra högtider för ungdomar är viktigt.
• När bidragen till Örebros kulturföreningar fördelas ska föreningar med verksamhet för barn och ungdomar prioriteras först. Socialdemokraterna ser gärna att nya föreningar bildas av och för ungdomar – det måste finnas en stimulans för detta i samhället.
• Konsthallen, biblioteken, Bio Roxy, Länsteatern och Länsmusiken måste satsa hårdare på att nå barns och i sin verksamhet. Nya former för kulturupplevelser måste prövas för att kulturlivet i Örebro ska fortsätta att utvecklas.
• Kulturskolans närvaro ute på skolorna måste fortsätta att stärkas. Möjligheten att skapa kultur ska inte bara höra fritiden till.

Vi vill spinna vidare
Övertygelsen om att alla ska med är stark hos oss socialdemokrater. Den går som en röd tråd i vår kultur- och medborgarpolitik. Den tråden vill vi spinna vidare på efter valet om vi får örebroarnas förtroende.

Socialdemokraterna i Kultur- och medborgarnämnden

2006-09-13 13:50