Örebro måste satsa på kollektivtrafiken!

Interpallation till Kommunfullmäktige 28/2-07.
Örebros deltagande i resandeundersökning

Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste redskap i omställningen till hållbara transporter och i arbetet med att öka regionens konkurrenskraft.

Väl fungerande, snabba och bekväma resor med kollektivtrafik gör det möjligt att bo kvar på en ort och jobba i en annan. Det handlar om att skapa förutsättningar för hela länet att leva. Samtidigt innebär goda kollektivtrafikförbindelser att förutsättningarna för större arbetsmarknadsregioner förbättras. Det ger företagen tillgång till ett större arbetsmarknadsutbud och invånarna tillgång till fler möjliga arbetsgivare. De flesta utredningar och rapporter pekar på ett starkt samband mellan större arbetsmarknadsregioner och ekonomisk tillväxt.

Kollektivtrafiken kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att åstadkomma ett hållbart trafiksystem, såväl lokalt som regionalt. Det finns en stor potential för att öka resandet i länet genom att skapa snabbare och bekvämare förbindelser. Kollektivtrafiken ska inte bara vara en service för den utan bil. Den ska vara ett bekvämt färdmedel för alla. Med ett sådant synsätt blir alla vinnare. Kollektivtrafiken måste få ett tydligt uppdrag att bli en motor i att minska bilberoendet.

Regionförbundet har fått ett uppdrag från hela länet att se över den regionala kollektivtrafiken. Det kommer att behövas resandeundersökningar, tillgänglighetsanalyser och en lång rad andra planeringsunderlag för att kunna skapa en modern, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik. Sammantaget kommer hela den regionala kollektivtrafiken behöva en systematisk genomgång. Detta på samma sätt som den tidigare kommunledningen påbörjade arbetet med stadstrafiken i Örebro (kollÖr) och när det gäller kollektivtrafiken i Östernärke. Därför blir jag förvånad över uppgifter som säger att Örebro kommun i egenskap av länets största kommun inte vill delta i det här viktiga länsgemensamma arbetet.

Med anledning av detta vill jag fråga det ansvariga kommunalrådet Fredrik Persson (mp):

- Har den nya kommunledningen för avsikt att delta i den resandeundersökning för hela länet som nu är på väg att upphandlas?
- Om inte, hur motiverar ni det?
- Vilken betydelse får det om Örebro väljer att stå utanför en resandeundersökning som alla andra kommuner i länet, landstinget och regionförbundet har sagt sig vilja genomföra?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Karlsson (s)

2007-02-14 17:14