Oroande klimat

Historiskt vet vi att jordens klimat är mycket känsligt. Små variationer ger enorma effekter på växter, djur och människor. Idag är dessutom vårt samhälle mer väderberoende och störningskänsligt än tidigare.

Forskarna är överens om att det sker flera olika klimatförändringar just nu men att en gemensam nämnare är att det blir varmare. Ännu så länge är trenden mer tydlig globalt än i Sverige. Ett exempel är Australien. Särskilt snabb har ökningen varit under tiden efter andra världskriget. Naturliga faktorer verkar ha bidragit allt mindre under 1900-talets gång i jämförelse med utsläppen från människans verksamhet. Under de senaste 30-50 åren verkar utsläppen ha varit drivande för den fortsatta uppvärmningen av jorden.

Det finns förmodligen en rad samvarierande faktorer för att klimatet på jorden förändras, men tydligt är att människan bidrar och påverkar klimatet med sitt sätt att leva. De senaste varningarna handlar om den lågkonjunktur som ofrånkomligen blir följden av en miljökollaps.

Kan vi göra något? Självklart. Vi måste skapa ett hållbart samhälle där vi använder resurser varsamt och minimerar vår skadliga miljöpåverkan. Kan Örebro göra något? Självklart. Vi är en pusselbit i de globala klimatförändringarna och Örebro kommun ska gå före i arbetet för ett hållbart samhälle.

I socialdemokraterna och vänsterpartiets budget för 2007 finns flera konkreta åtgärder på hur vi vill fortsätta arbetet för ett hållbart samhälle. Vi har också tydligare mål än högerkoalitionen.

Vi vill göra en biogassatsning för minskad klimatpåverkan. Örebro kommun var med och banade väg för etanolfordon genom att tidigt vara med att skapa en marknad för både fordonstillverkare och drivmedelsleverantörer. Nu är det dags att ta nästa steg. Biogas har bättre miljöegenskaper än etanol. Det är ett kretsloppsbränsle och det är lokalt producerat. Genom den påbörjade satsningen på biogas kommer kommunen att köpa in cirka 60 personbilar om året som går på biogas de närmaste fyra åren. Den investeringen ska vi inte vänta med. Dessutom kommer ett antal sopbilar som går på biogas att köpas in. Från och med 2010 vill vi påbörja en infasning av biogasdrivna stadsbussar i Örebro. Om det ska vara möjligt måste produktionen av biogas öka. Det behöver skapas en gröngasanläggning i Örebro. Det är en anläggning som producerar biogas från så kallade rena råvaror som grödor från lantbruket. Redan idag har kommunen kontakt med lantbrukare i Örebros närområde om framtida leveranser av olika grödor. Vi vill sätta igång arbetet med en förstudie för att sedan kunna bygga en ny anläggning för biogasproduktion.

Socialdemokraterna vill också fortsätta ge Örebro miljömål hög prioritet. Arbetet för att i alla delar av kommunen minska klimatpåverkan, att minska användningen av farliga kemikalier och att vi tillsammans måste ta ansvar för att skapa en hållbar utveckling ska fortsätta. De allra flesta mål och principer i miljömålen måste genomföras i befintlig verksamhet och inom ramen för ordinarie budget. Men för att ge processen extra skjuts tillsätter vi resurser för att öka kraften i miljöprocessen.

Vi har också varit tydliga i våra målformuleringar runt miljö. Förutom det mål som också högerkoalitionen ställer om bättre innerstadsmiljö och en renare Svartå vill vi att bilens andel av det totala resandet ska minska till förmån för andra sätt att resa och att energiförbrukningen ska minska.

Ett miljövänligare Örebro är ett Örebro för alla. Idag och imorgon.

Peter Dahlgren
Fullmäktigeledamot (s)

Texten publicerad i NA 30/12.

2007-01-10 16:25