Privatiseringarna smygstartar

www.ettorebroforalla.se träffade Peter Dahlgren (s), politisk sekreterare på oppositionskansliet, för att fråga lite om vad förslaget handlar om.

Vad innebär utmaningsrätt inom samhällsbyggnadsområdet?
Utmaningsrätten innebär att det är företag som på eget initiativ utmanar kommunen om att få utföra tjänster. Det innebär även att företag har rätt att  begära en prövning av om verksamhet ska säljas eller överhuvudtaget inte finansieras av kommunen. Denna rätt borde vara medborgarnas och deras företrädare eftersom de finansierar stora delar av välfärden. I förlängningen verkar detta handla om att minska medborgarnas inflytande och öka enskilda intressens makt.

Kan allt inom Samhällsbyggnadsområdet utmanas?

Ja, enligt det förslag som nu finns. Det innebär att även bibliotek, fritidsgårdar och kulturverksamhet kan utmanas av privata företag som vill utföra tjänsten istället.

Kan inte kommuner lägga saker på entreprenad?

Jo,  kommunen kan lägga ut verksamhet på entreprenad. En stor del av den tekniska sektorn inom programområdet samhällsbyggnad drivs sedan tidigare på entreprenad. Besluten har tagits genom politiska initiativ och inneburit att delar av den kommunalt finansierade verksamheten varit föremål för offentlig upphandling. Exempel på sådana verksamheter är fastighetsunderhåll, delar av avfallshämtningen och asfaltsunderhåll.

Redan idag kan kommunens verksamheter få nya möjligheter att utvecklas genom intraprenader. Men det finns också andra exempel på där personalens, medborgarnas och brukarnas intresse ökar utan att verksamheten säljs ut eller privatiseras.

Varför utmaningsrätt?

Det är svårt att se egentligen. Det verkar som om majoriteten vill att frågan och initiativet om entreprenad eller inte ska hamna hos de privata företagen och inte kommunen.

Finns det någon poäng med att kommunen behåller viss verksamhet?

Parallellt med att verksamhet har lagts ut på entreprenad har även delar av liknande verksamhet behållits i kommunal regi. Det är ett medvetet val för att behålla sakkunskap och även fortsättningsvis ha en bra beställarkompetens för nya upphandlingar. Men det är också viktigt som konkurrensfaktor och som prispressare. Om inte kommunen kan finnas kvar som utförare riskerar kostnadsnivån för olika tjänster att öka. Dessutom kan en kommunal verksamhet vara viktig inom områden där det finns få utförare.

Att behålla vissa delar som kommunal verksamhet ger dessutom möjligheter att bedriva ett bra och effektivt utvecklingsarbete. Ett exempel på det är kommunens arbete med avfallshantering.

Det vore en bättre ordning att initiativet komm från medborgarnas representanter som sedan fattar beslut om entreprenader.

Kommer utmaningsrätten minska administrationen och byråkratin?
Knappast. För att hantera alla ansökningar om att utmana kommunal verksamhet behöver Örebro kommun förbereda sig på en ökad administration. Inför varje beslut om en utmaning ska antas eller inte måste varje utmaning granskas enskilt. Är företaget seriöst? Har de kapaciteten? Finns den ekonomiska styrkan i det företag som utmanar? Är det en verksamhet som ska säljas ut istället för utmaning? Eller ska den läggas ned helt? Eller ska den offentliga finansieringen helt upphöra?

Det kommer dessutom kosta resurser att inom varje område ta fram anvisningar för vad en utmaning ska innehålla och se ut.

Det kommer krävas resurser för olika nya former för uppföljning av utmaningsverksamheten och dess påverkan för medborgare och kommunens verksamheter.

Varje utmaning som antas eller avslås kräver dessutom en mycket tydlig och genomarbetat motivering.

Jag tycker att den nya administrativa kostnader måste redovisas öppet och vilken betydelse de får för programområde Samhällsbyggnad.

Gäller utmaningsrätten bara för företag?
I förslaget till reglemente kan bara privata företag utmana. Varför missgynna kooperativ i olika former? Borde inte intraprenader och personalkooperativ vara de som kan utmana – inte multinationella börsnoterade företag?

Moderaterna säger att medborgarnas valfrihet ska öka, gör den det?

Det är svårt att se hur. För medborgaren kommer inte kunna välja vem som hämtar sopor. Det är ju den som utmanat och vunnit entreprenaden som gör det för ett särskilt område. Detsamma gäller exempelvis bibliotek. Även om biblioteken utmanas kommer det troligtvis inte bli fler bibliotek. För människor som besöker biblioteket i Haga kommer det finnas ett bibliotek med eventuellt en annan utförare. Men hur det skapat en ökad valfrihet för Örebroarna är mycket oklart beskrivet i arbetet med utmaningsrätt inom Samhällsbyggnadsområdet.

2007-09-12 15:51