Representantskap 23 april

 

Den 23/4 var det dags för representantskap för socialdemokraterna i Örebro. Representantskapet är högsta beslutande organ för socialdemokraterna i Örebro.

Under mötet var Håkan Bergman, vice ordförande i styrelsen för socialdemokraterna i Örebro, ordförande. Inger Göransson var sekreterare.

Rapport från riksdagen
Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot, rapporterade från arbetet i riksdagen. Just nu diskuteras framförallt den borgerliga regeringens vårbudgetproposition. I budgeten finns förslag på finansiering av hushållsnära tjänster och nya krav på medfinansiering för infrastruktursatsningar. Dessutom lägger regeringen en proposition om visstidsanställningar. Socialdemokraterna i riksdagen diskuterar också frågan runt massflykten från a-kassan.

Ameer Sachet, riksdagsledamot, berättade om att det från 1/7-2007 kommer vara fritt fram att sälja allmännyttiga hyreslägenheter genom riksdagens beslut. Det kommer leda till färre hyresrätter i attraktiva områden och högre hyror. Forskningspengarna kommer minska och antagningsvägarna till högskolan kommer bli färre.

Rapport från landstinget
Martin Lind, politisk sekreterare, berättade att de borgerliga partierna i valet utlovades nya statliga pengar till landstinget. De har inte kommit ännu. Men just nu har landstinget en ekonomi i balans, men det finns oroväckande tecken. Exempelvis har medicinkostnaderna i slutenvården börjat öka. Staten vill också att kommuner och landsting ska vara med och delfinansiera citybanan. Det handlar om 100 miljoner kronor för Örebro läns landsting. Det kommer göras nya utredningar och genomlysningar för att förbättra både primärvården och psykiatrin. Det kommer också fattas beslut om en ny jämställdhetsplan. Där kommer det finnas formuleringar om heltidstjänstgöring för den som önskar, genusperspektivet ska genomsyra all chefsutbildning och alla ledande tjänstemän ska vara kunniga och medvetna om genusperspektivet.

Rapport från kommunen
Lena Baastad, kommunalråd, berättade om två viktiga saker i Örebro kommun: ekonomin och rapporten 100 dagar. Lena var mycket fundersam till de stora sparbeting som högerkoalitionen lägger ut just nu. Ekonomin ser god ut och prognoserna ser ok ut. Men varför då? Det går att ställa frågor om högerkoalitionen inte sparar för att kunna göra sina satsningar längre fram, och samtidigt kunna skylla på den förra kommunledningen. För kommunens ekonomi är bra, den kräver inte dessa kraftiga besparingar. Lena berättade också om oppositionskansliets rapport om högerkoalitionens 100 första dagar. Den första tiden har präglats stoppolitik. Flera viktiga satsningar för Örebro som logistikstad har stoppats. Förbättringar i de västra stadsdelarna har stoppats. Dock har högerkoalitionen påbörjat ett systemskifte. Nu är det konkurrens genom upphandling som gäller. Ett checksystem där var och en får ta ansvar för sin välfärd kommer införas.

Motioner

1) Personalpolitik och hälsa i Örebro kommun
Styrelsen vill, precis som motionären, att våra förtroendevalda i kommunen ska lyfta frågan om ett personalpolitiskt program. Styrelsen vill också uppdra åt våra gruppledare att alla nämnder ska få ta del av sjukfrånvaro och hur förvaltningarna arbetar med personalens hälsa. Motionärerna vill också gärna trycka på friskvårdsinsatser för personalen och att ansvaret inte bara är personalens.

2) Kostnadsfria lokaler för pensionärsföreningar i Örebro
Redan tidigare har Örebro kommun beslutat om att kommunens icke-kommersiella lokaler ska finnas tillgängliga avgiftsfria för pensionärsföreningar. Men det borde bli enklare för föreningarna att boka och få tillgång till kommunens lokaler. Motionärerna vill också att det ska skapas speciella lokaler för pensionärerna. Den delen i motionen avslog representantskapet. Men biföll att politikerna inom Fritid och turism och Kultur och medborgarnämnden ska driva frågan om ett enklare bokningssystem och enklare tillgång till lokalerna. Styrelsen la till att det arbetet ska ske i samarbete med det kommunala pensionärsrådet. Efter diskussionen återremitterades ärendet för ytterligare bearbetning i styrelsen.

3) Grundutbildning för vett och etikett i Örebro kommun
Motionärerna vill att det skapas ett material om etik och moral i Örebro kommun. Styrelsen skriver att det inte är nya frågor. Arbetarekommunen har tagit fram ett sådant material som motionären efterfrågar. Styrelsen vill därför att i nästa medlemsutskick skickar ut materialet ”Handbok för förtroendevalda”. Det biföll representantskapet.

4) Kartläggning av högerpolitikens konsekvenser
Motionärerna vill att vi mycket tydligare ska kunna följa och följa upp högerpolitiken. Representantskapet var positiva till förslaget men sa att det är en viktig fråga för partidistriktets styrelse.

Valet 2006 – utvärderingen

 

Andreas Karlsson, partidistriktets ombudsman, redovisade partiets utvärdering av valet 2006. Den som vill läsa mer kan hitta valanalysgruppens resultat här.

Björn Sundin redogjorde för Socialdemokraterna i Örbros utvärdering. Örebro gjorde ett bättre val än riket, som Örebro brukar följa.

Rådslag
Lena Baastad, kommunalråd, berättade om de rådslag som kommer genomföras inom socialdemokraterna i Örebro. Det kommer vara framtidsinriktade rådslag om skola, äldreomsorg, miljö och hur vi kan minska klyftorna i samhället. Syftet är att brett och dialog skapa underlag för en poltik inför och efter valet 2010. Vill du engagera dig eller bli delaktig i ett rådslag kontakta gärna Peter Dahlgren, politisk sekreterare, 019-21 40 08.

Citybanan
Jonas Karlsson, kommunalråd, berättade om de diskussioner som förts mellan kommuner, landsting och stat om infrastruktursatsningar i Mälardalen. Den borgerliga regeringen har krävt medfinansiering för att satsa på citybanan, en satsning som är mycket viktig för kopplingen mellan Örebro-Stockholm.

Vill du veta mer om representantskapet? Kontakta Eva Ströman, ombudsman, 019-16 71 11

2007-04-23 20:55