Satsningar för en bättre fritid

 

Det var en förberedd opposition som yrkade på en egen budget för Fritids- och turistnämnden.

- Vi fick inte gehör för vårt förslag från majoriteten, utan fick reservera oss, säger Alaa Idris (s), 2 vice ordförande i nämnden.

- Jag är dock glad att vi tydligt kunde markera att de ungas kultur- och fritidsverksamhet ska prioriteras före vuxnas. Vi vill också att ungdomars inflytande över sin egen fritidsverksamhet ska öka, avslutar Alaa Idris.

Nedan kan du läsa hela hela budgetförslaget från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Du kan också ladda ned både budgetskrivelse och sifferbudget här!

Vi tror på Örebro
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att bedriva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik, på samma sätt som vi varit drivande i majoritet. Vi kommer att jobba för att Örebro växer och utvecklas. Ett Örebro där människor skapar förutsättningar för tillväxt och rättvisa. En hörnsten i vårt arbete är att skapa fler jobb. Vi kommer att arbeta för minskade klyftor och ett tryggare Örebro. Vi vill att vår stad ska gå före och vara en miljövänlig plats att leva och verka i. Vi vill skapa ett Örebro för alla.

En starkare ekonomi
Örebro kommun har en starkare ekonomi än på mycket länge. Att högermajoriteten då beslutar om budgetförutsättningar som i praktiken innebär besparingar inom nästan alla verksamheter är orimligt. Men det mest uppseendeväckande är att högermajoriteten försöker dölja det faktum att de lagt ut sparbeting, genom att inte ge tydliga besked om vilka ofrånkomliga kostnadsökningar som kommer att kompenseras.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill tydligt markera den orimliga situation som uppstår i programnämnderna och driftsnämnderna, när sparbetingen uppstår på grund av yttre omständigheter och slump snarare än politiska prioriteringar. I vår budget redovisar vi öppet konsekvenserna i verksamheterna och vi redovisar vilka satsningar som vi hade prioriterat om vi varit i majoritet. Och vi fullföljer de satsningar som vi prioriterat i kommunfullmäktige och Programnämnd Samhällsbyggnad.

Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Fritids- och turistnämnden att anta vår budgetskrivelse och budget för programområdet 2007.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satsar ytterligare 500 000 kronor på Fritids- och turistnämnden i förstärkt rambudget.

Högermajoritetens rambudget:75 950 tkr (tusental kronor)

S och v rambudget: 76 450 tkr (tusental kronor)

Ett rättvisare, öppnare och mer kreativt Örebro
Vi ser att Örebro är fortfarande är segregerat. Vi ser det i skolan, i boendet och i arbetslivet. Att minska klyftor och bryta segregation handlar i grund och botten om hur vi ska leva tillsammans. Arbete som pågår i de stora stadsdelarna måste fortsätta. Särskilt vill vi fortsätta arbetet med att öka attraktiviteten på väster. Vi vill i alla sammanhang undersöka möjligheten att använda nya satsningar för att utveckla de västra stadsdelarna. Den borgerliga regeringens slopade bidrag till byggnation av hyresrätter gör det ännu viktigare att betona att arbetet med ett bostadsbyggande med blandade upplåtelseformer måste fortsätta.

De ungas kultur- och fritidsverksamhet ska prioriteras före vuxnas. Ungdomars inflytande över sin egen fritidsverksamhet ska öka.

Ungdomarnas inflytande över sin egen fritidsverksamhet ska öka. På kommunens fritidsgårdar ska besökarna kunna påverka och bidra till att verksamheten utvecklas. Stöd ska ges till idrottsrörelsen för bredd och folkhälsa, men också för att utveckla Örebros attraktivitet. Den första specialbyggda näridrottsplatsen är nu på gång i Vivalla och vi vill att det ska fortsätta att byggas näridrottsplatser. Vi hoppas fortfarande att det kan byggas en friidrottshall i Vivalla, vilket skulle bli ett lyft både för stadens friidrottare och för stadsdelen.

Kommunens olika bidrag till kultur, idrott och andra föreningar ska i högre grad gå till nya initiativ och uppmuntra och ta tillvara människors engagemang.

Tydliga besked för Örebroarnas skull
Med de förutsättningar som Programnämnd Samhällsbyggnad fått, och därmed driftsnämnderna, från den nya kommunledningen så riskerar stora delar av viktiga satsningar i praktiken att ätas upp av det sparbeting indirekt lagats ut. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har krävt att kommunstyrelsen redan i februari ger besked om vilka förutsättningar som verkligen gäller. Idag saknas det besked på fler viktiga områden som exempelvis naturvård eller biogasfordon.


För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

 

Alaa Idris, Andre vice ordförande (s)  

Stefan Nilsson, Ledamot (v)

Bilagor:

Budgetskrivelse (s och v)
Sifferbudget (s och v) från Programnämnd Samhällsbyggnad

2007-03-13 16:36