Ska kommunen styra antalet hotellrum i Örebro?

Interpellation till Kommunfullmäktige 28/2-07

Kommunstyrelseordförandens rätt att detaljstyra kommunens bolag

Kommunens bolag ska inom ramen för sina ändamål och i enlighet med sina verksamhetsdirektiv verka för bolagens bästa. Det betyder att styrelseledamöterna har ett ansvar för att bolaget bedrivs så sunt som det är möjligt. Om bolaget av politiska skäl ska frångå det som är bäst för bolaget ska det ske genom ägardirektiv från kommunfullmäktige. Trots att frågan överhuvudtaget inte varit föremål för diskussion i fullmäktige, har Örebroporten uppfattat politiska signaler som innebär att de inte får hyra ut lokaler till Stora Hotellet.

Det förkommer ofta diskussioner om hur många hotell som behövs i Örebro. En fråga som egentligen borde vara helt och hållet upp till marknaden att råda över. Örebro har haft en oerhört stark ökning av hotellbeläggningen de senaste åren, och en god hotellkapacitet är nödvändig om Örebro ska fortsätta utvecklas som en viktig mötesplats.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (fp):

- Anser du dig ha rätt att detaljstyra de kommunala bolagen utöver de ägardirektiv som kommunfullmäktige har beslutat om?
- Har du beordrat Örebroporten att inte hyra ut lokaler i medborgarhuset, på marknadsmässiga villkor, till en hyresgäst som vill hyra 4 000 kvadratmeter för hotellverksamhet?
- Har det en särskild betydelse att det handlar om hotellverksamhet och anser du att kommunen ska styra över tillgången på hotellrum i Örebro?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Karlsson (s)

2007-02-14 17:24