Skebäcksbron kommer att öppna

Läs hela Jonas Karlssons kommentar:

Skebäcksbron som idag används som buss och ambulansbro har hela tiden varit tänkt att kunna öppnas för biltrafik. Om bron håller för bussar så håller den naturligtvis också för bilar. Nu handlar det inte bara om själva bron, utan lika mycket om vad man gör av trafiken norr om bron.

Att leda genomfartstrafiken på raksträckan framför sjukhuset med en lång rad in- och utfarter och en hel del gångtrafik till parkeringar är inte särskilt lyckat. Om dessutom sjukhuset kommer igång med byggnation norr om gatan så blir det riktigt dåligt. Därför har vi försökt hitta alternativa lösningar för att skapa en bra angöring till bron.

Förslaget är att trafiken leds i en båge runt norra kanten om CV-området, och att den ansluter till den relativt nya rondellen vid Sjukhuset. På köpet får vi bättre anslutningar till CV-området som idag också måste angöra från sjukhussidan. För att få bygga en sådan gata krävs stöd i detaljplan och medgivande från markägaren som är Jernhuset. Detaljplanen vann laga kraft helt nyligen. Så någon gata har tyvärr inte varit möjlig att bygga tidigare.

Min bedömning är att Skebäcksbron kommer att öppnas för allmän trafik inom ett par år, oavsett vilken politisk ledning som finns i rådhuset. Tidigare har det bara varit Miljöpartiet som sagt nej till öppning av Skebäcksbron och även de verkar ha svängt i frågan.

Däremot så tror jag att gatorna kommer få en annan karaktär än de tankar som fanns för 15 år sedan. Idag så planeras stadsgator och inga genomfartsleder. Tanken om en led vidare norr ut genom Rynningeviken upp mot E18/E20 är död och begraven. Det tycker jag är bra. Där har vi istället skapat ett fantastiska naturområden och nu också Naturens hus.

Jonas Karlsson, kommunalråd (s)  

2006-11-28 09:37