Socialdemokraterna vill ha en nära äldreomsorg

Vid en pressträff på Skebäcksgården under fredagen presenterade Örebros kommunalråd med ansvar för Social välfärd, Carina Dahl (s), och landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), flera förslag för att skapa en nära äldreomsorg och bättre samverkan.

- Det är viktigt att vi har en gemensam syn på äldreomsorg i kommunen och landstinget. Detta för att på bästa sätt möta medborgarnas behov av vård, sa Marie-Louise Forsberg-Fransson (s).

Bland satsningarna finns en kontakt till vården för alla äldre och anhöriga och nya hemgångsplatser på Karlahuset.

- Jag är också glad att satsningen på äldreläkare nu blir verklighet i Örebro. Det kommer öka tryggheten och närheten till stöd och hjälp för den enskilde vårdtagaren sa Carina Dahl (s).

Läs mer om satsningarna nedan.

En nära äldreomsorg
För att ge en så bra vård som möjligt vill Socialdemokraterna förbättra samverkan mellan Örebro kommun och landstinget. Bland annat vill vi göra det enklare för de äldre och anhöriga att få kontakt med vården. År 2015 kommer antalet människor över 65 år att vara ca 59 000 i Örebro län. Det är en ökning med ca 9 000 personer från idag. Det gör att behovet av en ännu bättre samverkan ökar.


En väg in till vården för de äldre
Det ska vara enkelt att nå vården, och människor ska inte exakt behöva veta vem de ska vända sig till.

-Därför vill socialdemokraterna att de äldre och anhöriga ska ha ett telefonnummer att ringa när de är sjuka. På så sätt ska de själva slippa hålla reda på när de ska vända sig till kommun, landsting eller någon annan instans.


Trygghetsplatser för vård i livets slutskede
När livets slut börjar närma sig är det viktigt att både den sjuka och de anhöriga får en god vård. Detta kan ske på många sätt, bland annat genom en trygg vård i livets slutskede hemma, på länets tre sjukhus och genom särskilda trygghetsplatser. De allra flesta sjuka tas omhand i hemmet eller på sjukhusen men för de situationer då patienten och de anhöriga behöver avlastning och stöd är trygghetsplatserna oerhört viktiga.

Under året har smärtsjukvården grundligt utretts inom landstinget, nya lokaler har invigts på Vitsippan där man kan erbjuda mer specialiserad palliativ vård. Inte minst de nyligen presenterade cancerriktlinjerna pekar på vikten av samverkan mellan kommuner och landsting för att den palliativa vården ska fungera. Det finns sedan tidigare gemensamma vårdprogram och riktlinjer för hur denna vård ska skötas men nu är vi beredda att ta ytterligare ett steg.

-Därför har nya trygghetsplatser inrättats i Örebro på Skebäcksgården.

-Landstinget satsar en miljon kronor vardera, totalt två miljoner kronor, till Lindesbergs lasarett och USÖ för bättre smärtsjukvård.

Hemgångsplatser för utskrivningsklara patienter
Efter att ha varit sjuk en tid och legat på sjukhus är det viktigt att under trygga förhållanden få ett bra boende efter behov. Där har kommunen ett stort ansvar.

Därför inrättas fjorton hemgångsplatser i Karlahusets lokaler från september 2006. Där ska utskrivningsklara personer få bo i avvaktan på en plats i ett permanent boende. Parallellt med det arbetet pågår starten av 80 nya demensplatser i kommunen.


Nationell satsning på de mest sjuka
I mars i år presenterade Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen, och pengar avsattes för att förbättra stödet för demenssjuka och äldre människor med flera sjukdomar.

-Därför vill socialdemokraterna satsa på stärkt hemsjukvård och läkarmedverkan samt fortsätta utveckla ”Hilmaprojektet” som syftar till att underlätta för multisjuka äldre i kontakt med vårdens alla delar.

-Vi vill inrätta flera mindre allvårdsavdelningar. I ett första steg planeras en andra allvårdsavdelning inom medicinkliniken och en inom ortopedkliniken. Det krävs utökning av antal vårdplatser och en viss personalförstärkning, vilket landstinget lägger sju miljoner kronor för år 2007.

-Dessutom vill vi att landstinget satsar på ny teknik för en bättre och säkrare läkemedelshantering. Det kommer att ge högre kvalitet för den enskilde vårdtagaren.

Äldreläkare för smidigare vård i särskilda boenden eller hemma
Många äldre har svårt att ta sig till sjukvården. I många fall kan det också vara så att anhöriga eller personal behöver följa med till sjukhuset. För att underlätta för både äldre och eventuella ledsagare är det viktigt att utveckla hemsjukvården med läkarkompetens.

-Därför inrättas en rörlig äldreläkare från 1 september 2006, som kan göra hembesök och besök hos boende i särskilda boenden. Totalt är satsningen på den hälsofrämjande vården för äldre 4 miljoner kronor 2006 och 4 miljoner 2007.

2006-08-04 14:41