Storstenshöjden slumpas bort

 

Socialdemokraterna yrkade avslag på det förslag till försäljning av Storstenshöjden som Programnämnd Samhällsbyggnad fattade beslut om måndagen den 7 juli.

- Kommunledningen har inte hanterat själva ärendet öppet och korrekt. Vare sig föreningslivet, oppositionen eller örebroarna i allmänhet har fått tillräcklig information och tillgången till avgörande handlingar har varit mycket begränsad. Mest uppseendeväckande är avsaknaden av dialog med föreningar och andra som berörs av en försäljning av Storstenshöjden,säger Peter Dahlgren (s).

Socialdemokraternas viktigaste invändning och tungt vägande skäl för ett avslag är också den låga värdering som görs av området, och att bara en enda intressent har fått erbjudande att köpa. Det finns en uppenbar risk att försäljningen troligen inte följer vare sig det kommunrättsliga regelverket, förbudet mot understöd till enskild och de EG/EU-rättsliga reglerna. Så här skriver Statskontoret: "Prissättning vid försäljning av kommunal egendom, lös eller fast, ideella rättigheter m.m. ska, som huvudregel, alltid ske enligt marknadsvärdet. Kommunen är i princip skyldig att agera så att högsta pris uppnås." Den värdering som är gjord talar själv om att den innehåller brister och att exempelvis skogen i området är lågt värderad. Nu slumpas anläggningen, som idag är skattebetalarnas, bort för en mycket billig peng.

- Det är olyckligt att högerkoalitionen i sin försäljningsiver helt bortser från statskontorets bedömning. Om Storstenshöjden ska säljas borde värderingen ha varit tydligare i sin bedömning, och markanden borde ha prövats för om det fanns fler intressenter. Det vore intressant om försäljningsbeslutet nu prövades mot lagstiftningen, fortsätter Peter Dahlgren (s).

- Kommunledningen verkar mer intresserad av att avveckla verksamhet än att utveckla den. Istället för att rea ut Storstenshöjden, som högerkoalitionen nu gjort, vill vi ta tillvara Kilsbergen och den utvecklingspotential som finns bland föreningar, boende och besökare. Örebro kommun borde snarast ta initiativ till att samla intressenter för att utveckla Kilsbergen som rekreationsområde, besöksmål och upptäcktsplats för fler och nya grupper, inte minst barn och ungdomar. Vi vill att allmänhet, föreningsliv, företag, skolor bjuds in att delta i ett öppet och framtidsinriktat strategiarbete – "Visioner för Kilsbergen". Vi skulle kunna lyfta Kilsbergen på samma sätt som gjorts med Åstaden, avslutar Peter Dahlgren (s).

För mer information eller intervjuer kontakta

Peter Dahlgren, (s), 070-349 74 94

2008-07-07 11:28