Torgny Larsson: Skapa ett Barnahus i Örebro

Skapa ett Barnahus i Örebro

För en tid sedan ordnades en stor konferens om sexuella övergrepp mot barn där jag var närvarande. Det var en konferens som kändes oerhört angelägen, därför att brotten är så ohyggliga – både i art och omfattning.

När barn utsätts för ett sexuellt övergrepp drabbas barnet av det värsta som kan hända. Ansvaret för våra barn ligger hos alla oss vuxna. Barn har rätt till en trygg och säker miljö. Dessvärre ser det inte ut så för alla barn. Bara i Örebro kommun polisanmäldes 305 misstänkta fall om våld och övergrepp mot barn under 2005. I hela Sverige polisanmäls ungefär 11 000 misstänkta fall, varje år. Det innebär att varje dag, året om, sker övergrepp mot ungefär 30 barn. Detta är en skrämmande statistik. Då vet vi dessutom att mörkertalet är stort och att många fall av våld och övergrepp inte ens anmäls och därför inte kan lagföras.

Varje fall av våld och övergrepp mot barn är ett stort misslyckande för samhället. Vi läser allt för ofta med förskräckelse skildringar om barn som far illa För ett välfärdssamhälle som vårat är det givetvis oacceptabelt att barn drabbas av vuxnas våld och övergrepp!

Den utsatthet som dessa barn känner, försvåras tyvärr ibland vid kontakten med myndigheter. På konferensen som jag var på berättade en kvinna om hur hon fått sitt liv förstört av det sexuella våld hennes far utsatte henne för under uppväxttiden. Den barnläkare hon då kom i kontakt med, detta var i slutet av sextiotalet, blundade för de övergrepp hon så uppenbart utsattes för. Idag blir dessa barn sedda på helt annat sett, men samhället måste likafullt bli bättre.

Barn slussas idag allt för ofta mellan myndigheter, då parallella utredningar och undersökningar görs av polis, socialkontor, sjukhus och barn- och ungdomspsykiatrin. Trots att myndigheterna i många fall samarbetar, så fungerar inte samarbetet alltid på bästa sätt. Barn måste berätta, och återupprepa, sin historia allt för många gånger. Det kan göra att barnets tillvaro ytterligare förvärras.

Den socialdemokratiska regeringen beslutade 2005 om en försöksverksamhet med Barnahus i Sverige. Ett Barnahus är en verksamhet där samtliga berörda myndigheter och förvaltningar kan samverka under ett tak. Här kan barnets berättelse tas emot av flera samtidigt, i en trygg miljö där kunskap och kompetens är samlad. Särskilt utbildad personal, från förhörsledare till vårdpersonal, arbetar sida vid sida för att påfrestningen för barnet ska bli så liten som möjligt. Barnahus finns idag på några platser i Sverige och förespråkas av bland annat Rädda Barnen.

Socialdemokraternas mål är ett Barnahus i varje län. Örebro kommun borde omedelbart ta initiativ till att starta ett Barnahus tillsammans med landstinget och berörda myndigheter. Därför har den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lagt en motion om att programnämnd Social välfärd får i uppdrag att snabbt undersöka förutsättningarna och behoven för ett Barnahus i Örebro. Jag vet att andra partier har ställt sig positiva till detta, däribland folkpartiet i Örebro, vilket givetvis är glädjande! Denna fråga är för stor för politisk träta. För oss är det viktigt att arbetet kommer igång omedelbart. Barnen ska inte behöva vänta längre. Det är vi vuxna skyldiga att se till.

Torgny Larsson (s), andre vice ordförande i Socialnämnd väster

2007-04-10 12:25