Vård när den behövs

Här kan du läsa Carina Dahl debattartikel om vård för äldre.

- - - -

Vård efter behov
För oss socialdemokrater är det självklart att alla ska ha rätt till bra vård av hög kvalitet när behovet uppstår. Att garantera alla en god äldreomsorg är en av vår tids stora utmaningar. I Örebro ser vi särskilt att behoven av vård för demenssjuka ökar, att fler får vård av sina anhöriga, att delaktigheten för brukare och personal behöver öka och att kompetensen hos personalen måste stärkas.

Den som har behov av vårdboende ska få det. Människor ska kunna känna trygghet och förtroende för att hjälpen finns när den behövs. Särskilt viktigt är detta för demenssjuka och deras anhöriga. För att alla med en demenssjukdom ska kunna få ett bra och tryggt boende kommer vi bygga ett demensboende med 80 platser. Detta nya demensboende ska ha nya former för både personal- och anhöriginflytande.

Idag får fler äldre vård på sjukhuset på ett bättre och snabbare sätt. Det ställer högre krav på kommunens organisation när människor ska få komma hem. Därför vill vi skapa 14 helt nya vårdplatser. Detta för att människor med behov snabbt ska kunna komma hem från sjukhuset under trygga och bra förhållanden.

Vi tycker att brukare och personal ska få större inflytande över planeringen av hjälp och stöd. Vi vill därför att kommunen ska införa ett nytt sätt att planera vård och omsorg. Vården och omsorgen ska i högre grad beslutas av brukare och personal tillsammans.

Anhöriga är viktiga i vården och omsorgen. Därför har vi ett särskilt Anhörigcentrum i kommunen, där anhöriga bland annat kan få avlastning genom vårdplatser utan biståndsprövning. Vi vill att kommunen också ska kunna erbjuda avlastning i hemmet utan biståndsprövning, också på kvällar och helger. I kommunens äldreomsorg ska det bland enheterna finnas anhörigombud.

Vård och omsorgspersonalens arbete är avgörande för hur vården och omsorgen fungerar i kommunen. De satsningar som görs på kompetensutveckling ska fortsätta. Vi vill att personalens möjligheter till utveckling och inflytande ska öka genom nya sätt att driva verksamheten. Ett sådant exempel är ”intraprenader” där personalen får ta ett större ansvar, men också få en mycket större frihet i arbetet.

Med dessa åtgärder vill vi skapa ett bra liv på äldre dar för Örebroarna.

Carina Dahl (s)
Kommunalråd

2006-06-30 10:36