Ett bättre Lillån och Hovsta

Renovering av Lillån skola

Lillåns 7-9 skola byggs om och ombyggnaden ska vara klar till höstterminen 2015. Elevantalet på skolan kommer att öka fram till 2017. Skolans kök kommer också att byggas om.

Ny förskola i Lillån

En ny femavdelningsförskola kommer att byggas nära vårdcentralen. Vi jobbar för fullt med utbyggnaden av förskolan för att täcka de behov som finns.

Förskola Lillån 

 

Lillån Center (updaterad 2014-09-05)

Våren 2013 lades Coop-butiken ned i Lillån. Många boende i området förlorade sin närmaste matbutik och servicen försämrades. Örebro kommun tog direkt initiativ och har sedan dess fört samtal med fastighetsägaren med syfte att få till ny verksamhet i området. Utifrån den avsiktsförklaring som Örebro kommun undertecknat tillsammans med fastighetsägaren pågår ett arbete för att få till ny service i området och att utveckla en ny samlingsplats för idrotten. Örebro kommun har presenterat förslag på verksamheter som kan rymmas i lokalerna och även avsatt extra pengar för hyreskostnader för nya verksamheter (som inte har kommunalt stöd för lokalhyra idag).

Vid en träff i slutet av augusti framförde Örebro kommun önskan att köpa hela fastigheten för att därmed driva på processen. Fastighetsägaren har uppgett att det finns en avsiktsförklaring med en livsmedelsbutik, och kommunen kommer - om vi får köpa fastigheten - omedelbart hyra ut till intresserade aktörer. 

 

Skissbild Lillån Center


Konstgräsplan Lillån

Löftet om konstgräsplan står fast. Och en sådan är på gång. I dialog med fotbollsföreningar har vi tidigare varit överens om att den bör läggas vid gamla ”Wessels/Coop” eftersom det finns en öppning att göra gamla Coop lokalen till en samlingsplats för idrotten. Bygget av konstgräsplanen kan börja efter att Örebro kommun köpt marken (eller på annat sätt försäkrat sig tillgång till den) och detta är i nuläget inte helt klart. Om Örebro kommun inte får köpa fastigheten kommer konstgräsplanen istället att planeras på den västra sidan av riksvägen, enligt den ursprungliga planen.

Tågstopp Hovsta (updaterat 2014-09-05)

Våra ambitioner att bygga ett tågstopp i Hovsta ligger fast.Örebro kommun är beredda att tillskjuta de resurser som behövs för att bygga en plattform där tågtrafiken kan stanna. Det slutgiltiga beslutet ligger hos Trafikverket som avgör vilken trafik som får gå på järnvägen och hur detta tågstopp ska se ut. Örebro kommun bekostar arbetet med att hitta en utformning som Trafikverket accepterar. De senaste åren har svensk järnväg haft stora problem. Delvis beroende på att den moderatstyrda regeringen inte avsatt tillräckliga resurser till underhåll och nyinvesteringar. I det läget har Trafikverket tyvärr inte prioriterar mer persontågstrafik via Hovsta och norrut från Örebro.

Nu 3 september gav Trafikverket besked om att de går in helt och fullt i projektet, och det är otroligt viktigt. Tidigare har det varit Örebro kommun som drivit frågan och bekostat utredningarna men i och med Trafikverkets besked ökas takten i arbetet.

Örebro kommun har hittills bekostat utredningsarbete och liknande, men Trafikverkets medverkan och engagemang i projektet är avgörande för att det ska gå i lås. Utredningen ska ta fram exakta lägen för en framtida station, inklusive hur planskilda korsningar mellan järnväg och vägtrafik ska kunna lösas. Utredningen beräknas vara klar i mars/april 2015 och först efter det kan detaljplaneringen för bygge av en station att inledas.

När vi väl byggt en station i Hovsta kommer flera av de tåg som redan idag passerar vilja stanna och då kommer Hovstaborna ha 7 minuter in tillResecentrum. Det är en tidsvinst för pendlare men också en klimatvinst. Området längs med stationen kommer att bli mer attraktivt och bostadsbyggandet kommer att få fart.

Bostäder

Örebro växer. Många flyttar till vår kommun. Fler bostäder måste byggas. Många önskar att bo i Lillån och Hovsta. Om fler väljer att bo i området skapas förutsättningar för att service kan utvecklas. Nya bostäder är på gång i både Lillån och Hovsta bland annat vid vårdcentralen i Lillån, Hovsta-Gryt, Hovstabyvägen/Åkervägen och Bettorp. 

Tomter till salu Hovsta-Gryt


Naturreservat

Tre år i rad har Örebro kommun blivit utsedd till årets friluftskommun. Vi har drivit ett framgångsrikt arbete med att göra våra grönområden tillgängliga för örebroarna. I Lillån och Hovsta finns flera naturreservat (Hässlebyskogen, Gladarberget och Kränglan) som vi kommer fortsätta att sköta om på bästa sätt och utveckla.

Huvudcykelstråk till Hovsta

Örebro var först ut i landet att bygga huvudcykelstråk (de orangea cykelbanorna). De är uppskattade hos cyklisterna och gör det möjligt för fler att välja cykel framför bil. De upplevs som trygga och är dragna så att det ska gå snabbare att ta sig fram. Vi har byggt ett huvudcykelstråk som går från Hovsta, genom Lillån och in till stadskärnan. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-26 11:38