Om trygghet i Örebro

Den höga arbetslösheten skapar otrygghet, därför är bekämpandet av arbetslösheten den viktigaste åtgärden. Samverkan med polisen är avgörande i frågor som har med kriminalitet att göra, kommunpolitiker är inte poliser. Vi ska satsa vidare på arbetet med BRÅ och ÖREFÖR.

 

 

Vad S Örebro vill

 

Vi politiker ska ta människors oro på allvar. Vi ska göra vårt yttersta för att alla örebroare ska uppleva Örebro som en trygg stad och där alla har rätten att röra sig fritt, både kvinnor och män. Det finns inget politiskt förslag som tar bort all oro - eftersom den är personlig i sin karaktär - eller som gör att brottsligheten försvinner. Däremot kan vi göra insatser som bidrar till ett tryggare Örebro i samarbete med polisen.

I omvalet 2011 gick Socialdemokraterna till val på 15 åtgärder som skulle göra Örebro till en tryggare stad.

1)       Trygga, snygga tunnlar – vi kommer ta fram en strategi för hur vi gör stadens tunnlar mer trygga och snygga.

Status: Kartläggning av tunnlar har genomförts. Åtgärder görs kontinuerligt, tunnel för tunnel, i den mån ekonomin tillåter det.

2)       Apropå kvinnor och män - genusutbildning för samtliga kommunala tjänstemän. Genuskunskaper är en färskvara och behöver uppdateras för att vi ska uppnå en jämlik behandling av medborgarna.

Status: Vi har under mandatperioden tagit fram en jämställdhetsplan där en av åtgärderna är utbildning av kommunens personal.

3)       Trygg i hemmet – En stor del av våld mot kvinnor sker i hemmet. Vi kommer att utbilda fastighetspersonal så att de kan ge stöd i stunden och hänvisa till ytterligare hjälp.

Status: Våra fastigheter ligger under kommunala bolag. Där drivs frågan av våra ledamöter i bolagsstyrelserna.

4)       Ett nytt och tryggare Resecentrum – i arbetet med det nya Resecentrum ställer vi krav på att ett genusperspektiv används i framställandet av planer. För en ökad trygghet för resenärerna.

Status: Under mandatperioden har vi påbörjat arbetet med ett nytt Resecentrum. Trygghetsaspekten är med i det arbetet. Det nya cykelparkeringshuset som invigdes 2014 är en trygghetsåtgärd vid Resecentrum.

5)       Samtrafiken införs igen – Tryggheten förstärks om man kan stå tillsammans med sina vänner och vänta på bussen.

Status: Samtrafiken är återinförd.

6)       NattStopp – vi vill utreda möjligheten för ensamåkande passagerare på nattbussen att ensam få stiga av mellan två ordinarie hållplatser. Ett framgångsrikt projekt som har genomförts i Kalmar.

Status: Under mandatperioden övergick ansvaret för stadsbussarna från kommunen till landstinget. Länstrafiken är beredd att utreda frågan.

7)       Nattens hjältar – vi vill ge mer kommunalt stöd till nattvandrare.

Status. Vi har under mandatperioden gett mer resurser till ordningsvakter i city och kommer att fortsätta stödja nattvandrarnas verksamhet.

8)       Trygghetsjour – vi vill att kommunen tillsammans med polisen undersöker hur en stödtelefon kan inrättas dit människor kan ringa på helgnätterna för att känna sig trygga.

Status: Vi har startat en utredning som ska se över behovet av en trygghetstelefon för allmänheten. En trygghetstelefon är en bemannad telefonlinje som man kan vända sig till, när man av något skäl känner sig otrygg i den offentliga miljön. Hösten 2014 får vi underlaget och då ska vi fatta beslut.

9)       Ljus och ren stad - ökade investeringar i bättre belysning och klottersanering.

Status: Under mandatperioden har vi gett programområde Samhällsbyggnad extra resurser för att jobba med upprustning av staden.

10)   Förbättringar gör vi tillsammans - mer investeringar som bestäms tillsammans med dem som bor i ett område. Genom att öka delaktigheten med de boende ökar vi även tryggheten.

Status: Vi har satsat resurser på medborgardialoger för att göra örebroarna delaktiga när vi bygger nytt i staden. Varbergaparken och Tegnerparken är några exempel.

11)   Stöd till goda krafter - Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt uttryck för ojämställdhet och vi behöver förbättra stödet både till Kvinnohuset och till Tjejjouren.

Status: Vi har ingått ett långsiktigt avtal med Kvinnohuset där vi har gett resurser för att deras viktiga arbete ska kunna fortgå. 

12)   Trygg i skolan – vi vill genomföra årliga trygghetsvandringar på våra skolor så att eleverna kan känna sig bekväma i sin egen arbetsmiljö.

Status: Trygghetsvandringar sker på skolorna. Vi har beslutat att genomföra satsningar på att skapa tryggare skolvägar. Platserna det blir bestäms utifrån dialog med skola och föräldrar.

13)   Trygg i spåret – vi vill öka närvaron av människor i motionsspåren så att det på vissa tider finns föreningar som tränar på platser som vissa motionärer upplever som otrygga.

Status: Vi har utvecklat och rustat motionsspår runt om i kommunen för att öka tryggheten.

14)   Körkort som bidrar till mindre brott – vi vill inleda ett samarbete med körskolorna så att de förlägger sin övningskörning i områden som har en högre andel av inbrott.

Status: Idén lever vidare men är inte genomförd. 

15)   Visa leg– att hemtjänstpersonal synligt visar legitimation när de besöker äldre är ett krav, inget som går att tulla på.

Status: Arbetet pågår inom kommunen.


Statistik trygghet/brottslighet i Örebro (siffror från ÖREFÖR)

 

  • Den anmälda brottsligheten har minskat i Örebro sedan 2002. Om man jämför 2002 när det under årets första nio månader anmäldes 16214 brott är motsvarande siffra 14401 brott under 2013.

 

  • Våldsbrotten i Örebro kommun minskade 2013 i förhållande till motsvarande period året innan (141 färre brott under årets första nio månader).

 

  • I Örebro län, tillsammans med Uppsala och Västerbottens län har medborgarna störst förtroende för rättsväsendet.

 

  • I Öbos kundenkät uppger 79,6%  att de känner sig trygga i sitt bostadsområde.

 

Om Tryggve i Sundbyberg (som M refererar till när de vill att väktare ska följa ÖBOs hyresgäster hem)

 

Det allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg erbjuder personer vid Rissne tunnelbanestation en möjlighet att ringa en väktare som antingen möter upp personen och följer den hem eller finns närvarande via telefon. Tryggve blev till efter en omfattande medborgardialog i bostadsområdet Rissne där förslaget lämnades av de boende i området.

I Örebro håller vi på att utreda en liknande tjänst där personer ska kunna ringa en trygghetstelefon där man har möjlighet att ha kontakt med en person på sin väg hem.

Moderaterna i Örebro vill att tjänsten med en väktare som följer en hem ska erbjudas alla som bor i ÖBO. Det är problematiskt av två anledningar. Att införa denna tjänst i samtliga områden utan att först ha en dialog med hyresgästerna riskerar att sända signaler om att man bor i ett otryggt område. 80 % av de boende i ÖBO uppger idag att de känner sig trygga. Andra anledningen är att denna tjänst skulle riskera att kosta mycket pengar och kostnaden skulle gå på hyresgästernas hyra. Pengarna skulle göra större nytta i att göra trygghetsskapande åtgärder som bättre belysning, klottersanering och annan upprustning i bostadsområdena. Det skulle komma till nytta till alla ÖBO hyresgäster. 


Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 15:34