Information om förslaget till arvoden

 Förslaget till arvoden som vi socialdemokrater vill ändra på genom att här presentera ett antal förslag på förändringar.

 

Våra förslag baserar sig på följande:

 

·        Bygger på grundprincip om att arvodena utgör en procentsats i förhållande till helt riksdagsmannaarvodet.

·        Hänsyn har tagits till ny viss förändrad nämndorganisation.

·        Rättvis arvodering mellan uppdragen.

·        Vi har beaktat Kommunallagens regler i 2:a och 4:e Kapitlet om lika arvode för likadana uppdrag.

·        Samma tillämpning anser vi skall gälla för alla ledamöter respektive ersättare utskottsarbetet.

·        För uppdrag där inte ansvaret förändrats har vi behållit samma relation till riksdagsarvodet som under föregående mandatperiod.

·        Ersättning för bevistat sammanträde lika för ledamöter i nämnd som för de olika råden.

·        Allt med giltighet fr.o.m. 2011-01-01 om inte annat anges

 

 

Socialdemokraternas förslag när det gäller föredragningslistans pkt 8

Arvoden 2011 – 2014.

 

Pkt 1.

Ersättning för Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens, Kommunstyrelsens Arbetsutskott, nämndernas, utskottens, rådens, och valnämndens ledamöter fastställs till 1680 kr för sammanträde över 1 tim., och 1120 kr för sammanträde mindre tid än 1 tim.

För ersättare fastställs ersättningen vara 1120 kr för sammanträde över 1 tim. och 840 kr för mindre tid än 1 tim. Dessa ersättningsregler gäller även för protokollsjustering, men inte för justering som sker omedelbart vid sammanträdet.

Dessa ersättningar gäller inte för KF ordf., KF 1:e vice ordf., KF 2:e vice ordf., KS och KSAU ordf., KS och KSAU 1:e vice ordf. och KS och KSAU 2:e vice ordf.

 

Pkt 2.

Kommunstyrelsens (KS) ordförande

2010 var arvodet Riksdagsmannalön 55000 kr/mån + 20 % = 66000 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

 

 

Förslag för 2011 – 2014

Riksdagsmannalön + 20 % = 67200 kr/mån. ”Allt i ett” arvode avseende uppdraget i KSAU, KS och KF enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod.

 

KS 1:e vice ordförande

2010 var arvodet Riksdagsmannalön 55000 kr/mån + 10 % = 60500 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

Riksdagsmannalön + 10 % = 61600 kr/mån. Innefattar även övriga uppdrag. Arvodet är ett ”Allt i ett” arvode avseende uppdraget i KSAU, KS och KF. Beloppet innehåller även arvode för ordförandeskapet i KUN och utskott.

 

 

KS 2:e vice ordförande

2010 var arvodet Riksdagsmannalön 55000 kr/mån + 10 % = 60500 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

Vi ansluter oss till KS förslag på 44800 kr/mån, med giltighet från 1 november 2010, men med tillägg att det avser uppdraget i KSAU, KS och KF.

 

Pkt 3.

Ordföranden i Kommunfullmäktige (KF)

2010 var arvodet 14,2 % av Riksdagsmannalön 55000/mån = 7791 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

14,2 % av Riksdagsmannalönen 56000/mån = 7952 kr/mån. ”Allt i ett” arvode 

                      avser uppdraget i KF.

 

KF 1:e vice och 2:e vice ordförande

2010 var arvodet 7,1 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 3896 kr/mån ”Allt i ett” arvode avseende uppdraget i KF.

 

Förslag för 2011 – 2014

 10,0 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 5600 kr/mån.. I övrigt ”Allt i ett” arvode för viceordförandeuppdraget i KF.

 

Pkt 4.

Ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

2010 var arvodet 14,2 % av Riksdagsmannalön 55000/mån = 7791 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

14,2 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 7952 kr/mån. I övrigt ”Allt i ett” arvode för ordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod, med undantag av råds- eller utskottsuppdrag.

 

 

 

1:e vice och 2:e vice ordförande

2010 var arvodet 7,1 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 3896 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

10,0 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 5600 kr/mån. ”Allt i ett” arvode för viceordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod.

 

Pkt 5

Ordföranden i Socialnämnden

2010 var arvodet 14,2 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 7791 kr/mån. ”Allt i ett” arvode

Utöver detta tillkom ersättning för social beredskap med 990 kr/mån i genomsnitt under året. Totalt 8781 kr/mån.

 

Förslag för 2011 – 2014

14,2 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 7952 kr/mån.

Utöver detta tillkommer ersättning för social beredskap med 990 kr/månad + 2,3 % = + 101 kr/ mån i genomsnitt under året. Totalt 9043 kr/mån. I övrigt ”Allt i ett” arvode för ordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod, med undantag av utskottsuppdrag.

                     

1:e vice Ordföranden i Socialnämnden

2010 var arvodet 7,1 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 3896 kr/mån. ”Allt i ett” arvode

Utöver detta tillkommer ersättning för social beredskap med 990 kr/månad i genomsnitt under året. Totalt 4886 kr/mån.

 

Förslag för 2011 – 2014

10,0 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 5600 kr/mån.

Utöver detta tillkommer ersättning för social beredskap med 990 kr/månad + 2,3 % = + 101 kr/mån i genomsnitt under året. Totalt 6691 kr/mån. I övrigt ”Allt i ett” arvode för viceordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod, med undantag av utskottsuppdrag.

 

2:e vice Ordföranden i Socialnämnden

2010 var arvodet 7,1 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 3896 kr/mån. ”Allt i ett” arvode 

 

Förslag för 2011 – 2014

10,0 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 5600 kr/mån., ”Allt i ett” arvode för viceordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod, med undantag av utskottsuppdrag.

 

Pkt 6

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden

2010 var arvodet 14,2 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 7791 kr/mån ”Allt i ett” arvode.

 

 

 

Förslag för 2011 – 2014

14,2 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 7952 kr/mån.

Med tillägg på 2800.-/mån beroende på sammanslagningen av Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Totalt arvode 10752.-/mån. ”Allt i ett” arvode för ordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod.

 

1:e vice och 2:e vice ordförande

2010 var arvodet 7,1 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 3896 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

10,0 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 5600 kr/mån. ”Allt i ett” arvode enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod.

 

Pkt 7

Ordförande i utskotten(2010 fanns endast utskott i Socialnämnden utan arvode)

Förslag för 2011 – 2014

 arvodet fastställs till 5600 kr/mån

 

1:e och 2:e vice ordf. i nämnderna och utskotten

Arvoden för Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnderna och utskotten fastställs till 10 % av Riksdagsmannalön = 5600 kr/mån. Detta avser inte 1:e vice och 2:e vice ordföranden i Valnämnden.

 

Pkt 9

Gruppledare i KS

Arvode för partiernas gruppledare i Kommunstyrelsen fastställs till 1120 kr/mån med undantag av partierna med kommunalråd, dvs. (M), (FP) och (S).

 

Pkt 11

Revisorerna

Arvoden för revisionens ordförande fastställs till att vara 5600 kr/ mån och för övriga revisorer fastställs till 4200 kr/mån.

 

Pkt 17            I fall att pkt 1 inte beslutas enligt detta förslag

Sammanträdesersättning för rådens ledamöter och ersättare i de fall de inte ingår i ”Allt i ett” arvode i andra uppdrag och även för valberedningens ordförande ledamöter och ersättare fastställs att vara lika som ersättningen för nämnds- och utskottsledamöter och ersättare enligt pkt 1 i detta beslutsförslag.

 

Pkt 20

1:e och 2:e vice ordförande i Bolagen

Arvode för Armadas 1:e och 2:e vice ordförande samt Österåkersvattens 1:e och 2:e vice ordföranden rekommenderas respektive bolagsstämma fastställa till 5600 kr/mån.

Pkt 21

 

 

 

Pkt  22

 

Tilläggsyrkande 

 

I syfte att införa ett system för arvoden som är transparant och som kan uppfattas som rimligt och som är hållbart oavsett vilken majoritet som styr Österåkers kommun föreslår vi att  hösten 2013 tillätts en arbetsgrupp som har en bred förankring parlamentariskt som skall presentera sitt förslag senast våren 2014.

 

Tillägg

Ordförande i Produktionsstyrelsen

                      2010 var arvodet 40 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 22042 kr/mån

 

Förslag för 2011 – 2014

14,2 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 7952 kr/mån. I övrigt ”Allt i ett” arvode för ordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod.

1:e vice och 2:e vice ordförande

2010 var arvodet 7,1 % av Riksdagsmannalön 55000 kr/mån = 3896 kr/mån. ”Allt i ett” arvode.

 

Förslag för 2011 – 2014

10,0 % av Riksdagsmannalön 56000 kr/mån = 5600 kr/mån. ”Allt i ett” arvode för viceordförandeuppdraget enligt samma regler som gällt under senaste mandatperiod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beräkning av skillnaden mellan den borgerliga majoritetens kostnader

för förtroendeuppdrag i förhållande till Socialdemokraternas förslag.

Dessa uppdrag är sådana där (S) har motförslag.

 

 

 

 

 

Detta är endast en "grov" jämförelse och skall inte ses som hela kostnaden

 

för politikerersättningar eftersom ex.vis sammanträdesersättningar tillkommer.

 

 

 

Borgerliga

 

 

 

 

 

majoritetens

 

Socialdemokratiska

 

Pkt i föredragningslistan

 

förslag

 

förslaget

 

Pkt 2 KS Ordförande

 

873 600

 

806 400

 

KS 1:e vice ordf.

 

806 400

 

739 200

 

KS 2:e vice ordf.

 

537 600

 

537 600

 

Pkt 3 KF ordförande

 

168 000

 

95 424

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 4 Ordförande Vård och omsorgsn

 

201 600

 

95 424

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 5

 

 

 

 

 

Ordförande Socialn.

 

268 800

 

95 424

 

1: vice ordförande

 

134 400

 

80 292

 

2:e vice ordförande

 

16 400

 

67 200

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 6 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

403 200

 

95 424

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 9 Gruppledare KS maj.partier utan K-råd

 

504 000

 

80640*

 

 

 

 

 

* avser alla partier utan K.råd

 

Pkt 17 Ordförande i råden 4 st x 4 sammanträden

53 760

 

17 920

 

 

 

 

 

 

 

Total kostnad per år

 

3 967 760

 

2 630 308

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad mot Socialdemokratiska förslaget

 

46,4% högre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagens 2:e vice ordförande

 

0

 

134400**

 

 

 

** belastar inte kommunens driftbudget

 

 

 

kostnaden tas av bolagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-02 14:37