Brister i upphandlingen av Söra simhall

Interpellation till Elisabeth Gunnars (Fp)
ordförande för Kultur- och utbildningsnämnden

2013-04-23

 

Brister i upphandlingen av Söra simhall

Hur ser du Elisabeth Gunnars (Fp) som ordförande för Kultur- och utbildningsnämnden och som vice ordförande i kommunstyrelsen på revisorernas granskningsrapport angående upphandlingen av Sörasimhall ?

 

Bakgrund

Revisorerna har lämnat en granskningsrapport angående upphandlingen av Söra simhall.

I den framgår att Österåkers kommuns upphandling av Söra simhall präglas av stora brister och oklarheter. Av revisorernas granskning kan man utläsa följande:

 

ñ     Inget formellt beslut fattades om val mellan LOU-upphandling eller tjänstekoncession

ñ     Kommunens egenregi-verksamhet klarade inte skall-kraven i förfrågningsunderlaget

ñ     Kommunen har vid två tillfällen fått gå till omförhandling med Medley pga att kommunen lämnat felaktigt faktaunderlag (driftersättningen för skolsimresp lokalhyran för Solskiftesbadet)

ñ     I tilldelningsbeslutet bedömdes Medleys anbud som det ekonomiskt mest fördelaktiga fastän det inte fanns något annat anbud att jämföra med

ñ     Oklarhet rådde länge i fråga om vad kommunen resp Medley bestämde om i fråga om taxor och avgifter. PwC uppfattar skrivningarna i förfrågningsunderlag och avtal som otydliga avseende hur taxor och avgifter ska fastställas

ñ     Det är svårt att bedöma huruvida de nya avgifterna är motiverade av ökade öppettider och gjorda renoveringar

ñ     Informationen till och samspelet med kultur- och utbildningsnämnden har varit bristfällig

 

Delar du socialdemokraternas uppfattning att ;

 

a)      att kultur- och utbildningsnämnden skulle ha fattat ett formellt beslut om LOU-upphandling eller tjänstekoncession

b)      att konkurrensutsättningen av Söra simhall skulle ha genomförts som en tjänstekoncession

c)      att beslut om vilken part som skull få uppdraget skulle ha fattats av Kultur- och utbildningsnämnden.            

d)      att erfarenheterna från upphandlingen av Söra simhall måste leda till en avsevärd kvalitetshöjning i den politiska hanteringen av kommunens upphandlingsärenden

 

Ann-Christine Furustrand

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-08 10:58