Förslag vi lagt, frågor vi ställt

Socialdemokraterna i Österåker arbetar aktivt i styrelser och nämnder. I kommunfullmäktige lämnar vi in motioner som innehåller konkreta förslag i olika frågor, vi ställer också konkreta frågor till ansvariga företrädare när något aktuellt dyker upp, och vi interpellerar.

Här kan du ta del av ett axplock av alla de motioner och de frågor och interpellationer vi ställt.

Rekommenderat

Sätt upp lekredskap NU för barnens skull.

   Det finns en stor allmänning som är kommunal mark vid Orionvägen/Västra Banvägen i Österskärsområdet. Där har funnits en lekplats med gungor och andra lekredskap samt en fungerande fotbollsplan. Lekplatsen besöks av många barn dagligen dels...

Låt oss samarbeta för att se till att en ”Boihop –garanti”

Till                                                                                                          Kommunfullmäktige Österåkers kommun 2010-06-09     MOTION   Låt oss samarbeta för att se till att en ”Boihop...

Anpassa barnomsorgen efter behov

  Barnomsorgen (förskolan) i Österåkers kommun är idag anpassad utifrån hur föräldrarna arbetar på vardagar. Eftersom vi har ett alltmer förändligt arbetsliv är detta inte tillräckligt. Barnomsorgen borde anpassas utifrån de behov som föräldrarna...

Badbuss till Domarudden

  Österåker skall nu börja lansera sig som turistkommun och bör därför se över vad som kan göras för att tillexempel öka den inhemska turismen. Detta kan göras på många olika sätt. Ett sådant sätt kan vara att se till att det går att med...

Säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna för Österåkersborna

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker som lades i KF 23 november 2009   Säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna för Österåkersborna. Det är inte okej att halvera personalstyrkan som ska ta hand om våra barn i förskolorna. Vi accepterar inte...

Yttrandefrihet och meddelarfrihet i Österåker

Motion Till Österåkers kommunfullmäktige   Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående den yttrandefrihet och den meddelarfrihet som gäller! I regeringsformen regleras yttrandefriheten. Den innebär att varje medborgare gentemot det...

Aktivt stöd till arbetslösa ungdomar

  Sverige har nu EU:s näst högsta ungdomsarbetslöshet. Enligt Konjunkturinstitutet är var fjärde person mellan 15 och 24 år utan jobb. Nästa år förväntas nästan var tredje ung svensk sakna jobb. I Österåker var 35 ungdomar arbetslösa 2008, enligt...

Sätt upp en skylt "Drivs med stöd av Österåkers kommun"

  ”Privat” verksamhet som drivs med skattemedel skall offentliggöra det tydligt! Samtliga de ”privata” aktörer som driver verksamhet i Österåker för skattemedel bör åläggas att offentliggöra det.   Ett exempel: En skola som drivs med...

Mjölk till barnen i Österåker från EU ?

Om inte den borgerliga majoriteten vill finansiera mjölk till barnen kanske kommunen kan söka EU-bidrag så barn och elever får sin mjölk till lunchen   Kommunens ekonomi går allt sämre och risken finns för att jakten på kostnader drabbar...

Kompetensutveckla förtroendevalda

Kompetensutveckla förtroendevalda  Att vara förtroendevald innebär att företräda invånarna vilket är en ära. Men det förpliktigar också. Det förpliktigar att vi hyfsat håller oss ajour med vad som händer inom kommunens verksamheter.  Ex fattas...

Inför boihop-garanti!

Motion   Österåker fullmäktige    Inför ” boihop”- garanti för äldreboende i Österåker    När vi blir gamla, får krämpor som gör att vi inte längre kan bo kvar i det egna hemmet, skall gifta makar, sambos som de så önskar, garanterat kunna...

Hjälp kommunens föreningar att förmedla deras aktiviteter.

  Motion Kommunens föreningar måste allt mer finansiera sina aktiviteter själva då bidragen till dessa är mycket låga och en del faktiskt hamnar i kommunens kassa igen genom olika avgifter och hyror så anser jag att vi måste stötta dom även i sin...

Stora brister i Österåkers förskolor

Enkel fråga ställd till Förskolenämndens ordförande Lotta Holmgren Stora brister i Österåkers förskolor Efter att ha läst Skolinspektionens rapport om förskolorna i Österåker – där man beskriver verksamheten så...

Kommunantikvarie

Motion 6/08 Motion till Kommunfullmäktige i Österåker Österåkers hembygds- och fornminnesförening har yttrat sig över inventering av fornminnen i Österåkers kommun.   Bakgrund Under året så har en inventering av tillståndet för kända fornminnen...