Läs S-budgeten 2011 i sin helhet

Förslag till budget 2011
Socialdemokraterna i Österåker

 

Österåker - kommunen med de stora möjligheterna


Österåker har stora möjligheter att kunna bli länets mest attraktiva skärgårds-kommun. En kommun att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. I kommunens antagna vision står bland annat att Österåker skall präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

 

Det finns möjlighet att nå målet. Det kommer dock inte att ske av sig självt. Det krävs en aktiv och målinriktad politik. Det krävs mod att både prioritera och att göra de satsningar som krävs.

 

Utmaningar och möjligheter


De utmaningar som vi står inför är främst hur välfärdens kvalitet och långsiktiga finansiering skall säkras. En förutsättning för utvecklingen av kommunen är att det finns jobb så att alla är med och solidariskt bidrar. Österåker är en kommun med ett ökat antal äldre, fortsatt stor andel barn och ungdomar, och ökade kvalitetskrav inom förskola, skola och omsorg.

 

Österåker en tillväxtkommun

Antalet invånare ökar med ungefär 400 per år. Det finns beräkningar som visar att Österåker sannolikt kan komma att ha en befolkning på 64 – 67 000 innevånare år 2030. Att kommunen fortsätter att växa medför krav på att dagens politiker måste planera både ekonomiskt och ekologiskt. Det är viktigt att Österåker inte ”stannar upp” utan möter en fortsatt tillväxt på ett sätt som kommunen i sin helhet klarar av.

 

Ytterligare utmaningar är de demografiska förändringar som visar att andelen äldre ökar både på kort som lång sikt. Antalet äldre över 65 år utgjorde 2009, 17.9 % av befolkningen. Andelen 80 år och äldre ökar också under en tioårsperiod.

 

Österåkers kommun är mångkulturell och det värde som det bidrar till bör kunna utvecklas.

 

Ökad kvalitet i förskola, skola och omsorg om äldre

Vi anser att Österåkers kommun skall tillämpa Skolverket rekommendationer uttryckta i de allmänna råden för kvalitet i förskola. Skolverket ger ett riktmärke vid 15 barn per avdelning för barn mellan 3 – 5 år. Grupper där flertalet av barnen är under tre år, bör vara mindre då barnen i dessa åldrar är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som i sin tut har betydelse för bl.a. språk- och identitetsutveckling. Generellt är mindre barngrupper att föredra framför större grupper med samma personaltäthet.

 

Barnomsorgen måste anpassas efter familjens behov genom att skapa möjligheter för barnomsorg även under kvällar, nätter och helger.

 

Barn och föräldrar skall känna förtroende för Österåkers alla skolor, oavsett om de drivs i kommunal regi eller annan regi. En viktig utgångspunkt borde vara elevens rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet. Alla elever har rätt till stöd för att nå sin fulla potential. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste gälla alla skolor oavsett om de är kommunens egna skolor eller privata skolor.

 

Det är viktigt att Österåkers gymnasium som nyligen invigdes håller en fortsatt hög kvalitet varför det finnas skäl i att se över och eventuellt öka antalet utbildningsprogram. Vi anser att Österåkers gymnasium ska får tillgång till en egen matsal. Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Kommunala musikskolan är en verksamhet som har flyttats runt i kommunen i ständigt provisoriska lokaler. Det är hög tid att nu ge kommunala musikskolan förutsättningar att långsiktigt kunna bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler.

Den dag då vi blir äldre, eller drabbas av ett handikapp, så skall det finnas en vård och en omsorg som håller god kvalitet. För par där någondera parten får behov av äldreboende skall kommunen kunna erbjudas ett fortsatt gemensamt boende genom att införa en ”Bo-ihop” garanti.

 

Använd medborgarundersökningarna

Resultatet av gjorda medborgarundersökningar visar att det på en rad områden bör ske förbättringar. Det är bra att undersökningar fortlöpande utförs, men dessa borde ligga till grund för att Österåkers också utvecklas så att allt fler medborgare blir nöjda.

 

Finansiering

Syftet med att betala skatt är att finansiera de samhällsnyttigheter som vi alla behöver. Österåkers kommun finansierar sin verksamhet (enligt preliminära beräkningar från Österåkers ekonomikontor för 2011) genom kommunalskatt till 82 %, med avgifter 6 % samt intäkt från staten genom det s.k. utjämningssystemet inkl fastighetsavgift 5 %, och övrigt 7 %.

 

Det finns ett samband mellan hur mycket vi gemensamt betalar i skatt och hur bra förskola, skola, äldreomsorg och service i övrigt som kommunen har möjlighet att erbjuda. Kommunen måste mera aktivt stötta etableringen och utvecklingen av företag. Detta skapar flera arbetstillfällen. För att aktivt motverka att medborgare som hänvisas till försörjningsstöd pga. att den blivit arbetslös och tvingas leva enbart på arbetslöshetsersättning anser vi att kommunen skall medverka genom att erbjuda arbete för att komma från bidragsberoende för den arbetslöse. Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige.

Trots att Österåkers kommun kunnat redovisa positiva ekonomiska resultat både 2009 och 2010 har kommunens nämnder haft svårt att bedriva sin verksamhet inom de tilldelade budgetramarna. Beskrivningen av en ljus ekonomisk situation med överskott har inte varit en verklighet ute i personalens vardag. Tvärtom har det varit mycket tufft för kommunens personal.


De skattesänkningar som genomförts har bidragit till att hindra en kreativ utveckling av verksamheterna som kommunen ansvarar för och dessutom inneburit att personal och verksamhetsansvariga inte getts rimliga förutsättningar för att klara sitt viktiga arbete.

 

År

Skattesats

Sänkning

2010

19:23

oförändrad

2009

19:23

-10 öre

2008

19:33

 

-10 öre

2007

19:43

-10 öre

2006

19:53

-35 öre

2005

19:88

 

Summa skattesänkning på 5 år = 65 öre vilket motsvarar totalt cirka 46 Mkr

 

I valrörelsen 2010 har återigen skattesänkningar utlovats från främst moderaterna. Om inte nya skattesänkningar kan matchas med ökad skattekraft, det vill säga att de är finansierade, innebär det återigen krav på nedskärningar genom minskade resurser till de verksamheter som kommunen har ansvar för. En bra verksamhet som kommuninvånarna behöver och vill ha måste vara målsättningen för kommunen i kombination med en god hushållning med kommunens ekonomi.

 

Trots att arbetslösheten är hög i landet har Österåker hittills klarat sig lindrigt. Stigande siffror för en ökad ungdomsarbetslöshet skapar dock oro för framtiden. För att klara den gemensamma välfärden krävs det att så många som möjligt har ett jobb och är med och bidrar solidariskt. Här har kommunen lika stort ansvar som den privata sektorn att skapa arbetstillfällen för arbetslösa.

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Behov av en bra och progressiv personalpolitik

Det är nödvändigt att återigen poängtera vikten av att Österåkers kommun ska ha en bra och progressiv personalpolitik. Personalen är en av de viktigaste tillgångarna som kommunen har och som anställd ska man känna att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och anställda. Föregående mandatperiod har varit tuff för de anställda. Resurstilldelningen har inte motsvarat verksamheternas behov.

Antalet anställda i kommunen har också år från år minskat. Minskningen har naturligtvis påverkats av den ökade privatiseringen av det som tidigare varit verksamhet som kommunen bedrivit.

 

 

2006

2007

2008

2009

Summa

förändring

Antal årsarbetare

tillsvidare

1 852

1 816

1 753

1 671

-181

Antal årsarbetare

tidsbegränsade

   237

   189

   183

   131

-106

Summa årsarbetare

2 089

2 005

1 946

1 802

-287

Antal anställda månadsavlönade

2 308

2 207

2 155

1 997

-311

 

Kommunen som arbetsgivare ska ge medarbetarna goda möjligheter till vidareutbildning, inflytande och medbestämmande.  Medborgarna ska veta att kommunen som arbetsgivare aktivt arbetar med att kvalitetssäkra även personalens arbetsmiljö liksom de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna. Vi vill också att Österåkers personal skall ges goda möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling. En strategi för det bör tas.


Det kommunala bostadsföretaget Armada

Kommunen måste, som ägare, ge det kommunala bostadsbolaget Armada möjlighet att spela en mer aktiv roll när det gäller bostadsförsörjningen för de kommuninvånare som efterfrågar hyresrätter. Det kan ske genom att låta Armada bygga efterfrågade bostäder. Den aktiva kö som idag finns bör minska radikalt. Det kan ske genom planering och byggande av smålägenheter som framför allt efterfrågas av ungdomar, äldre och ensamboende. Vi vill se att kommunen aktivt arbetar för att så snabbt som möjligt få igång byggandet av dessa bostäder.

 

Dialog gentemot andra myndigheter

Många av Österåkers innevånare arbetspendlar varför det är viktigt att kommunen driver på utvecklingen av en välfungerande kollektivtrafik. Likaså att den inomkommunala trafikförsörjningen utvecklas med tillexempel närtrafik från centrala Åkersberga till Domarudden. Vägnätet inom kommunen måste fungera på ett bättre sätt varför en fortsatt dialog med Trafikverket är av stor vikt.


En attraktiv kommun


I och med startskottet för Kanalstaden kommer Österåker att förändras. Det ger tillfälle att planera för ett mer tydligt skärgårdssamhälle som har alla de värden och möjligheter som en skärgårdskommun ska kunna erbjuda. Framöver behövs det bl.a. en ordentlig gästhamn med närhet till centrala Åkersberga och en ambitiös miljösatsning i den marina verksamheten i kommunen. Huvudmannaskapet för vägarna i centrala Åkersberga bör ses över. Viktiga naturområden som t ex Karsvreta bör skyddas och tas tillvara samt göras tillgänglig för alla.


Österåker en skärgårdskommun

Österåker med sitt fantastiska läge i skärgården har unika möjligheter men står också inför stora utmaningar för att bli en attraktiv skärgårdskommun. En utvecklad turistnäring, ett rikt friluftsliv med tillgång till bad och campingplatser som kan erbjuda det som behövs dvs. tillgång till bl.a. el, vatten och sopplatser. En enastående övärld med en särpräglad fauna och flora ger förutsättningar för ovärderlig livskvalitet. Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Aktiv näringslivspolitik

Kommunens näringslivspolitik bör definieras varför vi föreslår att ett strategiskt program för näringslivsverksamheten tas fram. Ett sådant program bör antas av kommunfullmäktige. Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Utveckla demokratin

Fullmäktiges arbetsformer bör ytterligare utvecklas med frågestunder och temamöten. Exempelvis bör integrationsfrågorna liksom ungdomars situation i Österåker särskilt uppmärksammas. Den ceremoni som tidigare fanns för att välkomna våra nya svenskar bör återinföras. Utbildning av nya förtroendevalda bör ske i början av varje ny mandatperiod, och fortlöpande kompetensutveckling erbjudas alla förtroendevalda.
Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige


 

Här nedan tar vi upp de viktigaste förändringar som vi vill genomföra med utökad budgetram.

 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

 

Förskoleverksamheten


Vi anser att förskolorna ska kompenseras för de minskade barnkullarna som för tillfället finns. Det är ett sätt att nå målet för minskade barngrupper (Skolverkets riktmärke; 15 barn per avdelning för barn mellan 3 – 5 år, mindre grupper där flertalet av barnen är under tre år, eller barn med särskilda behov) . Det ger också kommunen en beredskap om barnkullarna återigen skulle öka under mandatperioden.


Ersättning till förskolorna höjs per barn med 200 kr per heltidsbarn och månad för att förbättra möjligheterna för att utveckla verksamheterna och utemiljöerna. Dessa satsningar skall vara mätbara och en uppföljning skall göras. Vi föreslår att en undersökning genomförs om skiftarbetande föräldrars behov av barnomsorg, som därefter bör ligga till grund för beslut om regler för införandet av barnomsorg på kväller, nätter och helger.

Vi föreslår att vårdnadsbidraget avvecklas.  

 

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Grund- och gymnasieskolan


Österåkers verksamhet inom skolområdet präglas av en mångfald av utövare . Även om den kommunala utbildningsverksamheten är störst så är inslaget av fria utövare stort. Fria utövare kan ses som en stimulerande faktor men den utgör också ett problem eftersom kommunen har ansvaret att erbjuda alla elever en skolplats. Förutsättningarna att bedriva en balanserad skolverksamhet har därför avsevärt komplicerats. Ett resultat av detta har blivit att underskott har varje år uppstått i skolbudgeten. Detta har medfört att den kommunala skolan har låg lärartäthet och svårt att ge ett tillfredställande stöd till elever med problem. Ett förhållande som ledde till anmärkningar från skolverket under 2009.

 

Vi föreslår därför att ett första steg tas för att öka lärartätheten mot målet 9 lärare per hundra elever

 

En del brister kvarstår i skolorna som snarast bör åtgärdas, bl.a. saknar Skärgårdsstadsskolan fortfarande måltidslokaler och fritidslokal, liksom Österåkers gymnasium, se förslag investeringsbudget.

 

En översyn över hur Österåkers skolor skall kunna utnyttja modern IT-teknik i sin dagliga verksamhet både ur elevernas som lärarnas perspektiv bör göras. Syftet att genomföra en ordentlig framtida satsning bl.a. genom inköp av de datorer som behövs för skolans elevers skolarbete.

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Lika villkor/ersättningar skall gälla för kommunens grund- och förskolor i förhållande till privat verksamhet

 

Kultur- och fritidsverksamheten


Vi anser att kommunen bör
bygga ut musikskolan så att även andra musikformer finns t.ex. sång, körsång och dans typ show och musical m.m. Musikskolans avgifter behålls på föregående års nivå.

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till KF

Badplatserna bör rustas upp för att bli attraktiva och underhållas hela säsongen, det bör finnas bra lekredskap vid, och i vattnet, som attraherar barn och ungdomar.

Simundervisningen för skolbarn utökas så att alla skolbarn får lära sig simma.

 

Vi anser att fritidsgårdarna ska ha längre öppethållande. Vi vill se mer personal, inklusive fältassistenter, på de olika gårdarna för att klara en bra, attraktiv och kvalitativ verksamhet.

 

Det kommunala biblioteket ska kunna erbjuda invånarna en god service med den senaste tekniken genom att invånarna har tillgång till att låna bibliotekets datorer.

 

Föreningsstödet behöver ses över och förstärkas.

 

Nämndens budgetram 921 100 kkr

 

Vård och omsorgsnämnden

 

Vi vill säkerställa kvalitén i omsorgen genom en tio procentig höjning av ersättningen till utförarna av särskilt boende tillförs för att säkerställa en god kvalité i omsorgen.

 

Inriktningen av verksamheten på Görjansgården och Solhälla ändras till att vara så kallade trygghetsboenden med personalledda aktiviteter för våra äldre.

 

Nya Livlinan – den stödverksamhet för ungdomar som tidigare funnits, den startar vi upp och ger bättre förutsättningar för att utvecklas också långsiktigt.

 

Människor som har biståndsbedömts ha behov av trygghetslarm ska aldrig behöva ställa den utgiften mot en annan utgift i sin ekonomi. Vi anser att trygghetslarm ska vara helt avgiftsfri för den som behöver trygghetslarm. Ett krav som vi ställt under många år men som avvisats av den borgerliga majoriteten.

Vårt budgetförslag sätter stopp för ytterligare ambitionssänkningar för de som behöver hjälp inom Lass och Sol.

 

Vi vill öka insatserna inom anhörigstödet för dem som vårdar anhöriga i hemmet. För invånare med biståndsbedömda insatser, i form av trygghetslarm och/eller hemtjänst/ledsagarservice innebär vårt förslag att brukarna får sammantaget i genomsnitt ca 500 kr lägre kostnader varje månad. Detta vill vi åstadkomma genom att också sänka egenavgiften för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim.

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till kommunfullmäktige

Lika peng för egen och privat skall gälla.

 

Nämndens budgetram 463 860 kkr

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

Bygglovshanteringen

Med anledning av att nya PBL träder i kraft under första halvåret 2011 kommer den nya lagstiftningen kräva ökade personella resurser med ytterligare bygginspektörstjänst till att förstärka bygglovshanteringen.

Det är nödvändigt att dessa ekonomiska resurser tillförs. Riskeras finns annars att det bli förlängda handläggningstider försämrad kvalité och bristande rättssäkerhet i besluten. Något som skulle försena och förhindra Österåkers invånares byggstarter.  

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet


För att nämnden skall kunna utföra den verksamhet den ålagts på grund av bl.a sin myndighetsroll så krävs ytterligare resurser.

 

Nämndens budgetram 115 810 kkr

 

 

Socialnämnden

 

Narkotikaanvändningen bland ungdomar måste motverkas. Vi vill prioritera detta arbete genom att öka förutsättningarna att anställa fler personer som arbetar med den förebyggande och uppsökande verksamheten. Detta ger också bättre möjlighet till samverkan med skola och polisen. Det uppsökande arbetet bör ske på tider och platser där ungdomar vistas.

Det behövs en komplettering av personal till det normala arbetet i Socialförvaltningen och dessutom behövs utrymme för att kunna ge den vård som är adekvat för de berördas behov.

Nämndens budgetram 88 400 kkr

Kommunstyrelsen


Österåker har traditionellt sett haft en arbetslöshet som ligger under snittet i länet, men trenden vi ser nu är mycket oroväckande. Arbetslösheten i vår kommun ökar snabbare hos oss här i Österåker än snittet i länet, och speciellt oroväckande är situationen för våra unga. 

 

Vi vill satsa på vårt lokala företagande och vi ser att kommunen har en viktig uppgift att fylla. Trots 12 år av borgerligtstyre så saknas en strategisk handlingsplan stödet till näringslivet vilket vi anser är oacceptabelt. Vi vill ha en strategisk handlingsplan för hur kommunen skall stötta och utveckla Österåkers näringsliv. Ett arbete på detta görs redan men det behöver kvalitetssäkras och fler aktörer behöver bli involverade i detta arbete.

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till KF

En tidig kontakt med arbetslivet är helt avgörande för en framtida etablering på arbetsmarknaden för våra unga. Ungdomsarbetslösheten i kommunen har det senaste året ökat konstant och kommunen ligger väl över genomsnittet i länet. Vi avser att lämna en passiv borgerlig jobbpolitik och ersätta den med en aktiv. Dessa pengar vill vi använda för att satsa på jobb för våra unga.  Om detta avser vi att återkomma i motionsform till KF

Jobb före bidrag är målet och vi kommer att införa en jobbgaranti för sommarjobb för våra unga. Vi anser att kommunen ska erbjuda alla unga från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet ett sommarjobb, om de inte har lyckats ordna ett själva. Arbetsplatserna fördelades mellan kommunen och de privata företagen .

Om detta avser vi att återkomma i motionsform till KF

All uthyrning av kommunens lokaler, sporthallar, slöjdsalar, matsalar etc., eller ianspråktagande av kommunens tjänster, till andra utövare/enskild verksamhet skall regleras genom avgifter som är relevanta i förhållande till de gällande lokalkostnaderna. En genomgång bör ske av de taxor som finns, och i de fall ingen reglering finns ska sådan upprättas.

 

All verksamhet som kommunen finansierar skall ges samma goda förutsättningar att bedriva en ur medborgarens perspektiv kvalitativ verksamhet. Vi anser att kommunen skall ställa samma kvalitativa krav på all verksamhet oavsett huvudman.

 

Kommunstyrelsens budgetram 61 260 kkr

 

 

BESLUTSFÖRSLAG

 

Att                 det socialdemokratiska budgetförslaget antas

 

 

BESLUTSFÖRSLAG

 

Att                 kommunalskatten behålls oförändrad 19:23 för 2011

 

BESLUTSFÖRSLAG


Följande utredningsuppdrag föreslås:

 

Att                 en handlingsplan tas fram för att successivt minska barngruppernas storlek i förskolan till Skolverket rekommendationer om 15 barn per grupp och färre i småbarnsgrupper där barn med behov av särskilt stöd finns.

Att                 behovet av barnomsorg kvällar, nätter och helger undersöks.

 

Att                 en översyn görs över barngruppernas storlek samt personaltäthet inom fritidshemmen.

 

Att                 en handlingsplan tas fram för att nå målet om en lärartäthet om 9 lärare per hundra elever.

 

Att                 en handlingsplan tas fram i syfte att införa en Bo-ihop garanti inom äldreomsorgen.

 

Att                 en strategisk handlingsplan tas fram för hur kommunen kan stötta/utveckla Österåkers näringsliv.  

 

  

 

 

 

 

SOCIALDEMOKRATERNAS

 

2010-10-26

 

BUDGETFÖRSLAG 2011

 

 

 

NÄMNDERNAS RAMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET

 

Majoritetens

Social-

 

2010

 

förslag

demokraternas

INTÄKTER

 

Ny nämndindelning 2011

2011

förslag

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

120

KOMMUNFULLMÄKTIGE

120

120

KOMMUNSTYRELSEN

62 968

KOMMUNSTYRELSEN

57 520

58 000

 

 

 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

171

 

 

 

FÖRSKOLENÄMND

35 469

KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMND

58 750

59 200

UTBILDNINGSNÄMND

23 880

 

 

 

 

 

 

 

 

BYGGNADSNÄMND

8 705

 

 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

6 238

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

22 800

23 000

 

 

 

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

55 124

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

56 950

56 950

SOCIALNÄMND

9 372

SOCIALNÄMND

9 500

9 500

SUMMA INTÄKTER

202 047

 

205 640

206 770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUTTOKOSTNADER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

-8 020

KOMMUNFULLMÄKTIGE

-7 910

-8 020

KOMMUNSTYRELSEN

-209 743

KOMMUNSTYRELSEN

-119 260

-119 260

 

 

 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

-54 913

 

 

 

FÖRSKOLENÄMND

-269 769

KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMND

-948 250

-980 300

UTBILDNINGSNÄMND

-605 980

 

 

 

 

 

 

 

 

BYGGNADSNÄMND

-28 244

 

 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

-10 977

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

-135 810

-138 810

 

 

 

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

-471 024

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

-492 670

-520 810

SOCIALNÄMND

-92 972

SOCIALNÄMND

-96 400

-97 900

SUMMA KOSTNADER

-1 751 642

 

-1 800 300

-1 865 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sid 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET

 

Majoritetens

Social-

 

2010

 

förslag

demokraternas

NETTOKOSTNADER

 

Ny nämndindelning 2011

2011

förslag

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

-7 900

KOMMUNFULLMÄKTIGE

-7 790

-7 900

KOMMUNSTYRELSEN

-146 775

KOMMUNSTYRELSEN

-61 740

-61 260

 

 

 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1

-54 742

 

 

 

FÖRSKOLENÄMND 1

-234 300

KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMND

-889 500

-921 100

UTBILDNINGSNÄMND 1

-582 100

 

 

 

 

 

 

 

 

BYGGNADSNÄMND 2

-19 539

 

 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 2

-4 739

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

-113 010

-115 810

 

 

 

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

-415 900

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

-435 720

-463 860

SOCIALNÄMND

-83 600

SOCIALNÄMND

-86 900

-88 400

SUMMA NETTOKOSTNADER

-1 549 595

 

-1 594 660

-1 658 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver de investeringar som redovisas i majoritetens förslag anser vi att följande

investeringar behöver göras:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och Utb.nämnden

Ombyggnad till måltidslokal Skärgårdsstadsskolan som även kan användas

 

som fritidslokal

3 000

 

 

 

 

 

 

Kultur- och Utb.nämnden

Ombyggnad till måltidslokal Österåkers Gymnasium

1 500

 

 

 

 

 

 

Kultur- och Utb.nämnden

Utbyggnad av lekparker

3 000

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-28 14:21