S-kvinnors krav i valet 2010

S-kvinnor i Österåker .........

Anser att förskolan ska vara bra för barnen så att de kan ge dem det stöd de behöver i livet och i sin utveckling. 

Kräver att det finns en bra personaltät förskola

Kräver bra och funktionsdugliga lokaler som stimulerar till utveckling

Att barngrupperna är max 15 barn

Kräver en skola som utvecklar barnen och ungdomarna till goda kreativa ansvarsfulla samhällsmedborgare med goda kunskaper

Anser att skolan ska undvika lärarlösa lektioner

Anser att det är viktigt med bra läromedel som speglar hela samhällets syn

Att en bra skolmiljö ses som en viktig faktor för bättre lärande

Kräver att kommunen stödjer fritidsverksamhet som stimulerar aktiviteter som vänder sig till både pojkar och flickor

Kräver ett ungdomens hus – gärna ett allaktivitetshus – där kreativiteten kan flöda likväl att utveckla de sociala relationerna

Kräver att fler hyresbostäder byggs, billiga, för våra ungdomar, ensamstående och äldre som har det svårt med ekonomin

Kräver en kollektivtrafik som gör att kvinnor och män, flickor och pojkar, kan känna sig trygga då de kommer hem efter aktiviteter på annan plats.

Kräver att hastigheten på kommunens vägar trafiksäkerhetsanpassas vilket skulle innebära 30 i bostadsområden och 50 på säkra huvudgator

Kräver bra belysning på kommunens vägar och gångvägar

Kräver nolltolerans för våld mot kvinnor

Anser att då det gäller våld mot kvinnor så måste det ske ett bra och intensivt förebyggande arbete där även insatser för de våldsamma männen ingår.

Anser att kommunen ska ta sitt ansvar då det gäller våldutsatta kvinnor och barn och därmed också bidra med det ekonomiska stöd som behövs till främst kvinnojouren i Österåker.

Kräver att kommunen bevarar en grön närmiljö

Kräver att byggandet skapar möjligheter även för ensamstående kvinnor och ungdomar att kunna bo till en kostnad som de klarar

Kräver att strandskyddet ska beaktas och att inga fler byggnationer tillåts på närmare håll än 100 meter samt att gränsen i känsliga områden ska vara 300 m

Kräver att pensioner beskattas som lön

Kräver att sjuka och arbetslösa behandlas som andra människor och inte brandskattas som idag.

Kräver ett flexibelt boende som tillfredsställelser behoven

Kräver en bo-ihop garanti för äldre

Kräver att Österåker är tillgänglig för alla

Anser att kommunen inte är till salu

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-19 17:32