S reagerar mot alltför höga arvoden

I kommunstyrelsen den 10 januari lades ett förslag för arvoden för samtliga förtroendevalda för den nya mandatperioden. Vi socialdemokrater har reagerat för vi tycker att höjningen av de arvoden den borgerliga majopriteten lägger på sig själva är orimligt hög.

I kommunstyrelsen har vi därför lagt följande protokollsanteckning 

" Att vara fritidspolitiker är och skall vara ett val och inte ett yrke. Att få ett uppdrag är hedersamt och ska därmed också hanteras varsamt. Det är skattebetalarna som står för kostnaderna.
Vi anser att nivån på arvoden skall vara rimliga utifrån det uppdrag och ansvar som den förtroendevalda ledamoten har och skall ligga i nivå med vad som kan anses acceptabelt utifrån de lönenivåer som finns i samhället i övrigt.

Vi får inte bedöma arvodesnivån utifrån den nivå politiker i andra kommuner har. Olika kommuner har olika förutsättningar.  Det finns en risk att arvodesnivåerna trappas upp till ohämmade höjder. Det är inte en utveckling vi önskar.

De nu i KS fattade höjningarna för majoritets företrädare anser vi generellt är orimligt högt satta. Arvodet för till exempel kommunstyrelsens ordförande höjdes med 10 procent till 72 800, vi anser att en 3 procentig ökning hade varit mer realistiskt. Arvodet för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden fastslogs till 33 600 kronor i månaden. Vi anser att 26.800 kronor är mer än tillräcklig månatlig ersättning för detta icke exekutiva uppdrag.

I och med detta beslut ser vi en risk att fritidspolitiken professionaliseras och makten koncentreras till ett fåtal, högavlönade, personer. Den föreslagna modellen ger på ett snedvridet sätt majoriteten stora möjligheter till avlönat politiskt arbete. Oppositionen har betydligt mindre arvoden, eller inga alls förutom sammanträdesarvoden, och får därmed också större svårigheter att utföra sin roll; att granska majoriteten samt bevaka medborgarnas rättigheter och därmed lägga egna förslag till beslut.  För oss är det självklart att både majoritet och opposition skall ges goda möjligheter att kunna utöva sitt uppdrag, det borde vara lika självklart för alla.

De förändringar som nu fattas innebär en onödig merkostnad för kommunen på uppskattningsvis 2 000 000 kr per år, detta samtidigt som verksamheten inte tillförs tillräckliga medel för kvalitetshöjning."

 

  

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-18 16:09