Så här ser vi det

Kvinnors rätt till egen försörjning och ett heltidsjobb är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvinnors oberoende. Tyvärr så tvingas många kvinnor fortfarande att jobba deltid, inte minst inom de kommunala verksamheterna. Och inom Handeln kommer det ständiga rapporter om att personalen sägs upp och återanställs på mindre tid. Detta är ett samhälle som vi S-kvinnor vill ändra på. Heltid måste vara normen och grundläggande för allt arbete och vi ser gärna en lagstiftning om det snarast. Deltidsarbete måste vara frivilligt.

Ett jämställt arbetsliv och familjeliv kräver en individualiserad föräldraförsäkring där både mammor och pappor tar sitt föräldraansvar. Det handlar om barnens rätt till båda sina föräldrar, pappans rätt till umgänge och bra kontakt med sina barn och kvinnans rätt att delta på arbetsmarknaden på lika villkor. I dagens samhälle där många kvinnor jobbar kvällar, nätter och helger är barnomsorg på obekväm arbetstid en förutsättning för ett jämställt samhälle. Vi S-kvinnor kräver en rättvis föräldraförsäkring nu och en barnomsorg som möter behoven. 

Ett exempel på en reform som inte främjar jämställdheten, även om många Kristdemokrater tycks tro det, är det s k vårdnadsbidraget. En typisk kvinnofälla där moroten är att vara hemma med barnen och där avigsidan är att komma efter på arbetsmarknaden med lägre löneutveckling och sämre pension som belöning. Som tur är verkar det som att invånarna i vår kommun är klokare än att falla i den borgliga fällan. Vi S-kvinnor anser att vårdnadsbidraget skulle ha bränts på bål igår.  Vi vill ha en bra förskola för barnen. En förskola som möter de behov som finns hos så väl barn som föräldrar. I Förskolan ska det finnas tillräckligt stora utrymmen och personal så att varje individ utvecklas i sin takt. Barnen är vår framtid – det är inte en klyscha – vi S-kvinnor menar att det är den enda framtiden och den måste vi värna extra mycket.

Vi S-kvinnor anser att skolan är viktig för ett barn att senare ta tillvara de möjligheter som finns i samhället till bra jobb och ett liv som ger tillfredsställelse. Skolan ska skapa möjligheter och stimulera till utvecklandet av kreativitet och ansvarsfullhet. För oss S-kvinnor är det självklart att skolorna har tillräckligt med resurser i form av lokaler, pedagoger samt läromedel. Gratis skolmat i en stimulerande miljö är också en viktig ingrediens. Vi S-kvinnor anser att det inte någon ska kunna sko sig på våra skattepengar genom att dra ner på kvaliteten i skolan och därmed göra en vinst som borde gå till våra barn.  En vinst som kanske inte ens stannar i kommunen eller i landet. Vi ser också att det livslånga lärandet gynnar ett samhälle som stödjer sina medborgare och därmed samhällsutvecklingen.

I ett välfärdssamhälle som vår t ska det finnas en bra sjukvård och ett bra förebyggande arbete. Det är kapitalförstöring att inte satsa tillräckliga resurser på att utveckla detta. Vi S-kvinnor ser att det också måste till tillräckliga resurser för att alltmer forska på kvinnor och deras sjukdomar och läkemedel som kan lindra och bota. Idag forskas det mycket på unga män varför forskningen även bör ske på vuxna män. Det handlar också om att utbilda personal i hur olika vi könsmässigt reagerar på vården.  Det handlar också om att rehabilitering ska vara en rättighet för alla som drabbas av sjukskrivning. Vi S-kvinnor ser att företagshälsovården har en viktig roll att spela för att både förebygga och stödja den enskilde och arbetsgivaren vid rehabilitering. En rättighet som borde lagstadgas. 

Vi S-kvinnor ser med tillfredsställelse att möjligheterna att bli allt äldre och friskare är ett faktum. Men det måste också finnas goda möjligheter att ta tillvara detta. Pensioner är en värdighets – och rättighetsfråga. Men pensioner ska inte beskattas mer än de förvärvsarbetande. Vi S-kvinnor kräver samma skatt på inkomster för alla grupper i samhället. 

Vi S-kvinnor ser att i möjligheternas Österåker ska det finnas trygga boenden för de äldre som så önskar det. Ett boende där möjligheterna till social gemenskap finns och en trygghet att veta att det finns stöd att få när så behövs.   Många äldre vill gärna ha stöd av sina anhöriga, av dem de känner sig extra trygga med. Det måste vara accepterat att stötta sina föräldrar om föräldrarna och barnen är överens om det. Vi S-kvinnor i Österåker anser att i möjligheternas Sverige kan det finnas rätt till anhörigvård, VAF, vård av förälder. En anhörigvård ersätter inte på något sätt en kommunal omsorg för äldre utan det ska ses som att vi har alla olika roller att fylla samt att alla har inte anhöriga på nära håll.

Kommunen har en skyldighet att tillhandahålla en god äldreomsorg så står det i lagen. Och det är vad vi S-kvinnor också kämpar för. Men definitionen skiljer oss från majoriteten. Vi S-kvinnor menar att det ska finnas en garanti för att bo ihop även om den ene kräver mer vård än vad som kan ges hemma.  Det är inte rimligt att efter 30-40 år tvingas att leva skilda åt. Nu i valrörelsen höjer många sina röster för denna rättighet. FP säger sig vilja lagstadga rätten, vilket vi stödjer. Vi ser fram emot att Österåkers allianspolitiker med moderaterna i spetsen, får bakläxa då de avslog en (S) motion från framstående S-kvinnor i denna så viktiga fråga. 

S-kvinnor i Stockholms län, där Österåker är en aktiv del, är engagerade i samarbeten med politiskt aktiva kvinnor Kongo och i Vitryssland. Våra vänner där kan bara bekräfta bilden av att männen utövar sin makt genom att våldta och misshandla kvinnorna. Det handlar om att våga se att det förekommer och inte godta att det är en del av fattigdomen eller att kvinnorna själva inbjuder till det. Det handlar också om kvinnans rätt till sin egen kropp, kvinnors rätt till sitt liv och värdigheten att vara människa. Vi S-kvinnor kräver att alla politiska företrädare på alla nivåer tar detta på allvar och skapar system som förhindrar hot och våld mot kvinnor. Det handlar då också om att jobba med frågorna överallt, i skolorna, i familjerna, i föreningar, i de politiska församlingarna och inte minst med förövarna. När våldet har skett ska kvinnorna och barnen ha möjligheter till stöd. Akut och långsiktigt. Detta gäller globalt men också lokalt här i Österåker. Vi S-kvinnor kräver ett utökat stöd både till kvinnojouren, aktiva insatser med förövarna, insatser för att stävja våld i alla former och till ett gott förebyggande arbete från kommunens sida.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-19 17:25