Socialdemokraterna i Österåker satsar 31 extra miljoner till skolan, vården och omsorgen!

 

Österåkers kommun behöver göra stora satsningar för att få ordning på kärnverksamheter som förskolor, grund- och gymnasieskolan. Uppdraget är att se till att de kommunala åtagandena för förskolan ökar. Till det behövs ytterligare 6,5 miljoner. Barngrupperna måste minskas och personaltätheten måste ökas. Vår ambition är att barngrupperna inte ska ha mer än 15 barn per avdelning och att det finns 3 vuxna på avdelningen.

Det finns stora påfrestningar i Österåkers grundskolor – tillväxt respektive utglesning medför svårigheter att få till stånd en god ekonomisk hushållning. Den generösa hållningen till den etableringspolitik som nu förs i Österåker åstadkommer försämringar för elever och lärare inom den offentliga skolan. Socialdemokraterna satsar 12 miljoner på upprustning av de offentliga för och grundskolorna.

Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. Personer som har biståndsbedömts att de behöver ha trygghetslarm ska aldrig behöva ställa den utgiften mot en annan i sin ekonomi. Vi satsar på mer personal och på trygghetsboende med personalledda aktiviteter Vi lägger till 7 miljoner för att på så sätt minska det ekonomiska trycket på de äldre.

Vi lägger ytterligare 1 miljon på kultur- och fritidsverksamheten. Simundervisning för skolbarn, generösare öppettid på fritidsgårdarna och mer personal är några av våra förslag för verksamheten.

Inom Miljö och hälsoskyddsområdet anser vi att Radonmätningar fortsättningsvis ska vara gratis. Ny forskning har visat att radon är mycket skadligare än man trott. Vi har också en ambition att fortsättningsvis kunna genomföra naturvårdsutredningar. Satsningen kostar 1 miljon.

På Socialnämndens område ökar antalet personer i behov av missbruksvård och ekonomiska bistånd – här finns det så stora behov att vi gör en bedömning som kommer att kosta 7 miljoner.

Sammantaget innebär vårt förslag en satsning på ytterligare 31 miljoner kronor. Vi vill därför höja kommunalskatten med 40 öre för år 2010.

Kontakt.Björn Sundman Oppositionsråd i Österåkers kommun, bjorn.sundman@osteraker.se tel 070-5294422


Rosita Olsson Palmberg, Arbetarekommunens ordförande,

rosita.olsson@runo.se  tel 08-555 38 025