Minskade barngrupper när då?


Barn i balans!

Det är mycket tal om budget i balans.
Det är dags att slå fast att vårt främsta uppdrag i förskolenämnden är Barn i balans

Det har gått åtta månader sedan valet.
Alla partier i Österåkers kommun var överens om att det är alltför stora barngrupper i kommunens förskolor och skolor.
Idag är man fortfarande överens om det men det är fortfarande lika trång i förskolorna och skolorna.
Hur kommer det sig??

Jag är socialdemokraternas gruppledare i Förskolenämnden och har precis som övriga ledamöter fått ett Öppet brev från kommunens föräldragrupper.

Jag citerar ur Öppet brev från alla föräldragrupperna i Österåkers kommun där det står:
 
”Vi kräver mindre barngrupper – nu!
Dagens samhälle kräver ömsesidigt förtroende och respekt barn och vuxna emellan. Det i sin tur kräver att personal ges tid och möjlighet att se, engagera sig i och lära känna alla barn. I barngrupper om 24 barn på en förskoleavdelning eller 33 sexåringar i en förskoleklass blir det en omöjlighet. Så ser verkligheten ut i vår kommun idag. Skolverket rekommenderar 15 barn per grupp som ett riktmärke och menar att kommuner med större grupper bör tänka efter.”
Slut på citat

Vi kunde inte sagt det bättre själv

- Vi tror på förskolan och anser att den med rätt förutsättningar är det bästa alternativet för de flesta barn.

- Vi vill ge förskolan och skolan goda förutsättningar för att bedriva en god omsorg om alla barn.

- Förskolan och skolan ska tillsammans med föräldrarna ge barnen en god start i livet.

- Trygghet och respekt är förutsättningar för detta.

- Barnens naturliga lust till lärande ska tas tillvara och stimuleras genom hela förskole- och skoltiden.

Förskolans läroplan ställer ett krav, som är oerhört högt, nämligen att verksamheten skall tillgodose varje barns behov, vilket betyder att man måste ta hänsyn till det unika hos varje barn.

För att detta ska vara möjligt krävs att barnet blir bekräftat, känner sig omtyckt och accepterat.

Detta är också en förutsättning för att barnets självkänsla ska kunna utvecklas positivt.

När barnen får bära med sig övervägande positiva upplevelser grundläggs hos dem hopp och en tro på att klara sig i livet.
Det är tack vare positiva erfarenheter som barn lär sig. Barnen blir trygga och kompetenta. De får mod och lust att ge sig i kast med nya uppgifter.

Demokrati och inflytande är de viktigaste och mest grundläggande värderingarna i Läroplanen. Förutsättningen för att barn ska få inflytande och bli delaktiga är de vuxnas lyhördhet, ork och tid.

De första årens samspel med vuxna är känslomässigt och utvecklingsmässigt oerhört viktiga för barnen.

I samhällets ansvar för folkhälsan har förskolan en viktig roll.
De flesta svenska förskolebarn lever en mycket stor del av sin barndom i förskolan.

Personalen måste få tid att möta varje barn.
Den tiden finns inte idag.
Personal gör ett fantastiskt arbete och får högsta betyg av föräldrar i utvärderingar.

Ett annat citat ur föräldrarnas Öppna brev:

”Våra barn behöver bra och välmående personal.
Situationen är olika för olika skolområden, men idag mår delar av personalen illa vilket får konsekvenser för våra barn. Exempel från verkligheten: pennor och böcker tar slut, det finns bara kallvatten vid blöjbyten, förskolebarn som inte varit utomhus på en hel vecka, tillfälliga baracker utan lekyta, 75 barn som har 2 gungor och 1 rutschkana att dela på, föräldrar som känner rädsla för att lämna sina barn, personal som är utbränd, personal som på första föräldramötet uttrycker panik för att de inte vet hur de ska hinna med att se och ta hand om alla barnen. Det här kan omöjligen accepteras! Förskolans/skolans personal måste få en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar. ”
Slut på citat.

 

Buller, säkerhet, lek, språkinlärning, samspelet mellan barnen och mellan barn och vuxna är alla viktiga frågor och påverkar förutsättningarna för att skapa en god verksamhet i förskolan.

Samtliga av dessa faktorer är beroende av hur stora barngrupperna är och hur hög personaltätheten är.

Kvalitén i förskolan är helt beroende av gruppstorleken.

I de stora barngrupperna finns det inte tid och ork för personalen att se och bekräfta varje barn. Risken är stor för att arbetet blir ren barnpassning.

I olika undersökningar och forskning är gruppstorleken den viktigaste faktorn tillsammans med personalens utbildning.
Detta är en kunskap som vi kan strunta i eller ta till oss och
använda oss av.

Vi vill ge förskolan och skolan goda förutsättningar för att bedriva en god omsorg om alla barn.

Förskolan och skolan ska tillsammans med föräldrarna ge barnen en god start i livet.

Vi stöder föräldrar och personal i deras kamp för en bra uppväxt för barnen i Österåkers kommun.

Tänk BARN I BALANS!
 

Till föräldrar och personal

Våra Kvalitetskrav på förskoleverksamheten:

1. Barngruppernas storlek.
Max 18 barn per grupp år 2008, max 16 barn från och med år 2009,
småbarnsgrupp max 15 barn från år 2008.
 
2. Personaltäthet.
Minst 3 personal per barngrupp år 2008,
Endast personal som arbetar i barngrupperna får medräknas i personaltätheten.
 
3. Lokaler och utemiljö.
Uppdrag till förvaltningen att tillsammans med fackliga representanter utforma minimikrav på lokalernas utformning för barnens och personalens bästa. Att utforma en "normförskola" i olika utformningar, två, tre, fyra och fem avdelningar. Föräldraföreningarna bör ges inflytande i detta arbete. Trafiksituationen vid lämning och hämtning av barn måste vägas in liksom barnens utemiljö med minimalt med buller och en kreativ lekmiljö.
 
4. Olycksfall.
För att förebygga olycksfall skall alla förskolor och familjedaghem dokumentera och till nämnden rapportera olycksfall som sker barnen och personalen i verksamheten. I rapporten ska framgå vad som hänt, varför det har hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.
 
Vi har begärt att dessa krav ska finnas med i det fortsatta arbetet i Förskolenämnden.
Vi vill gärna lyssna på och ta del av era synpunkter även i fortsättningen.
Hör gärna av er. Vi hoppas få träffa er för fortsatta diskussioner.
Vi vet att ni föräldrar är den viktigaste gruppen för att åstadkomma bra förskolor i kommunen.
 
Socialdemokratiska gruppen i Förskolenämnden

Gruppledare:
Klas-Göran Wändesjö, kg.wandesjo@telia.com, 0704-830980

Inga Nyström, ia_n@hotmail.com

Caroline Lindgren, carolinelindgren@bredband.net

Gunilla Niss, gunilla.niss@telia.com

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 13:27