Våra kvalitetskrav


Till föräldrar och personal

Våra Kvalitetskrav på förskoleverksamheten:

1. Barngruppernas storlek.
Max 18 barn per grupp år 2008, max 16 barn från och med år 2009,
småbarnsgrupp max 15 barn från år 2008.
 
2. Personaltäthet.
Minst 3 personal per barngrupp år 2008,
Endast personal som arbetar i barngrupperna får medräknas i personaltätheten.
 
3. Lokaler och utemiljö.
Uppdrag till förvaltningen att tillsammans med fackliga representanter utforma minimikrav på lokalernas utformning för barnens och personalens bästa. Att utforma en "normförskola" i olika utformningar, två, tre, fyra och fem avdelningar. Föräldraföreningarna bör ges inflytande i detta arbete. Trafiksituationen vid lämning och hämtning av barn måste vägas in liksom barnens utemiljö med minimalt med buller och en kreativ lekmiljö.
 
4. Olycksfall.
För att förebygga olycksfall skall alla förskolor och familjedaghem dokumentera och till nämnden rapportera olycksfall som sker barnen och personalen i verksamheten. I rapporten ska framgå vad som hänt, varför det har hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.
 
Vi har begärt att dessa krav ska finnas med i det fortsatta arbetet i Förskolenämnden.
Vi vill gärna lyssna på och ta del av era synpunkter även i fortsättningen.
Hör gärna av er. Vi hoppas få träffa er för fortsatta diskussioner.
Vi vet att ni föräldrar är den viktigaste gruppen för att åstadkomma bra förskolor i kommunen.
 
Socialdemokratiska gruppen i Förskolenämnden

Gunilla Niss, gunilla.niss@telia.com, tel: 0708 631485
Roger Svalhede, roger.svalhede@kommunal.se
Inga Nyström, ia_n@hotmail.com
Caroline Lindgren, carolinelindgren@bredband.net

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-18 10:55