Kommunala grundfriskolor


Inför ”kommunala grundfriskolor”.

Den offentliga kommunala skolan utsätts ibland för kritik där det påstås att den kommunala skolan skulle ha en lägre kvalité i undervisningen än privata friskolor. Andra argument som framförs handlar bland annat om tröghet när det gäller förändringsåtgärder eller anpassning och införande av nya undervisningsformer.

Detta är påståenden som används som motivering till att elever exempelvis väljer att byta till privata friskolor. Ca 15 % av Österåkers skolpliktiga grundskoleelever idag går i annan skola än i den egna kommunala skolan.

Man kan inte bortse från att en del av den kritiken är riktig men beror oftast på den kommunala skolans roll och uppdrag. Det hindrar inte att det går att göra den kommunala skolan ännu mer attraktivt genom att förstärka skolans egen kvalitet och kreativitet genom att ge skolan större möjligheter att – inom ramen för gällande läroplan och andra styrdokument- forma sin verksamhet.

Jag hävdar att det skulle vara till stor fördel för elever, lärare och övrig personal om den kommunala skolan själv får besluta mer över sin verksamhet och forma undervisningen genom olika nya, eller i andra skolor prövade metoder och pedagogiker.

För att starta ”kommunala friskolor” behöver kommunen naturligtvis forma förutsättningarna för verksamheten. Dessa förutsättningar bör/kan innehålla bl.a. följande: 

• Skolan (genom Skolområdena) får sin del av nämndens budgetram - som fastställts av KF - baserad på samtliga elever som tillhör och bor inom skolans upptagningsområde.
• Inom den givna budgetramen har skolan frihet att forma verksamheten och undervisningen med beaktande av vad läroplan och övriga styrdokument medger.
• Skolan/Skolområdet har budgetansvar och ansvar för kvalitén i undervisningen. Kvalitetsmätning av skolans verksamhet görs årsvis. Resultatet redovisas för nämnden.
• Skolornas budget beräknas på den befolkningsprognos som gäller för skolans upptagningsområde och hänsyn skall tas till volymförändringar genom månadsvis avstämning enligt den metod som f.n. används.
• Budgetramen skall inriktas till att ge förutsättningar för en årlig kvalitetshöjning i skolan. 
• Tilldelad budget skall hållas men ev. budgetöverskott får skolan föra över till nästa budgetår
• Någon form av bonussystem till skolans personal bör införas för den kvalitets-höjning som åstadkommits samt följsamhet till given budgetram.
• Rektor ansvarar för den operativa verksamheten i SO och ansvarar självständigt för skolans personal och skolans ledning.
• Skolan får en egen styrelse med representanter för elever, föräldrar och skolans personal.
• Skolans styrelse får sitt uppdrag utformat av den politiskt styrda nämnden.

Förslag till beslut

KF beslutar uppdra till Grundskolenämnden att införa försök med ”kommunala friskolor” i kommunens skolor.

Åkersberga den 24 november 2005
För Socialdemokraterna i Österåker


Bror Segerlund (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:55