Upphandling

 

nr 1/05

Komplettering av kommunens upphandlingsreglemente


Den arbetsrättsliga tvist som under hösten 2004 varit aktuell i Vaxholms kommun gör det nödvändigt att se över kommunens upphandlingsreglemente. Tvisten som har handlat om att kravet på svenska kollektivavtal ska tillämpas på arbetsplatser i Sverige har kraftigt försenat ombyggnaden av en kommunal skola.

Det är mycket viktigt att kommunen som en seriös offentlig upphandlare agerar enligt de spelregler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Till skillnad mot de flesta andra länder i Europa har Sverige ingen lagstiftning om minimilöner. Denna fråga har istället överlåtits till arbetsmarknadens parter, och rent praktiskt sker detta genom kollektivavtal som reglerar löner och anställningsvillkor.

Möjligheten att som offentlig upphandlare ställa krav på kollektivavtal stärks också i EUs nya Upphandlingsdirektiv, där bl a följande sägs i punkt 34:
”Gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande arbetsvillkor och arbetarskydd, på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet av ett offentligt kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överensstämmer med gemenskapsrätten.”

Det har i olika sammanhang hävdats att kommuner och landsting ej kan ställa krav på kollektivavtal, men faktum är att frågan enbart prövats juridiskt en gång (1996). Och då i ett fall som inte har speciellt mycket att göra med de problem vi ser idag och som blivit tydliga i byggnationen i Vaxholm. Självklart ska vi ha en stor öppenhet mot att företag från andra länder ges möjlighet att utföra tjänster och entreprenader i Sverige, men det ska lika självklart ske på samma villkor som gäller för svenska företag. För kommunen är det också viktigt att se till att spelreglerna är klara, så att vi inte hamnar i en långdragen tvist på det sätt som skett i Vaxholms kommun.


Kommunfullmäktige föreslås besluta

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera kommunens upphandlingsregler så, att vid upphandling av varor eller tjänster, som skall produceras i Sverige, skall det framgå tydligt i anbudsunderlaget, att ett av kraven för anbudets antagande är, att leverantören tecknar svenskt kollektivavtal. 

Åkersberga den 2 mars 2005
För Socialdemokraterna i Österåker

Björn Sundman

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:31