Yngsta barnens behov

 

Utred hur de yngsta barnen i behov av särskilt stöd, har det i Förskolan.

Sedan januari 2005 har Barnavårdscentralerna, BVC, i uppdrag att undersöka barnen vid 18 månaders ålder för att utröna om de är i behov av särskilt stöd i framtiden. Vid 2 års ålder ställs den första diagnosen. För att kunna ta emot dem i förskolan behövs en del åtgärder, som inrättande av mindre grupper där barnen synliggörs på ett annat sätt än om de hamnar i större grupper.

Det finns ett antal småbarnsavdelningar i kommunen med 20 barn där samtliga barn är under tre år. Dessa grupper är alltför stora för att kunna ge barnen det stöd och den hjälp de av helt åldersadekvata skäl är i behov av.

Om barnen med diagnoser är mycket utåtagerande och placeras i dessa stora grupper är stor risk för att de inte får de särskilda stödinsatser och den hjälp de behöver och därför kommer att påverka andra barn negativt. I stora grupper med för få vuxna är det svårt att hinna ta hand om denna påverkan. Risken är då stor att vi får flera utåtagerande barn i behov av särskilt stöd.

Enligt kommunens egna demografiska prognoser kommer barnantalet i förskolan att öka markant under de närmaste åren. Inför planeringen av nya förskolor behövs en rejäl utredning utifrån alla barns behov.
 
Det behövs enligt min mening en utredning om hur ska vi kunna ta hand om de yngsta barnen i Österåkers kommun. Små barn med diagnos måste i fortsättningen bli omhändertagna på ett bättre sätt än vad som sker idag i Österåkers kommuns förskolor.

Jag föreslår

att   Kommunstyrelsen tillsätter en utredning om förskolan och hur kommunen ska ta emot de    
       barn som får en tidig diagnos kanske redan vid 2 års ålder.
att  Kommunstyrelsen redovisar till Kommunfullmäktige förskolans planering för de små barnen   
      i behov av särskilt stöd utifrån den demografiska prognosen för de närmaste tio åren.

 

Åkersberga den 31 mars 2004

För Socialdemokraterna i Österåker
Inga-Britt Svärd

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:35