jämställdhetsarbetet


Aktivare jämställdhetsarbete på bred front

Kommunen har ett viktigt ansvar för att driva ett aktivt jämställdhetsarbete på bred front. Tyvärr ser det inte ut som om detta arbete alltid prioriteras, och inställningen till dessa frågor har också varit föremål för politisk debatt.

De egna undersökningar kommunens personalavdelning gör ger för handen att det finns mer att göra när det gäller jämställdhetsarbetet för kommunen i sin roll som arbetsgivare, men också inom de verksamheter som kommunen ansvarar för och driver. Inte minst tänker jag då på skolan där elever under årens lopp gett uttryck för att de utsätts för sexuella kränkningar och kommentarer, att killar tar mer plats på lektionerna osv.

Att kommunen har ett uppdrag och ett ansvar i jämställdhetsfrågor är tydligt. Inte minst när det gäller skolan. I Skollagen uttrycks detta på följande sätt:

” Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

1. främja jämställdhet mellan könen samt

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886) ”

Det finns skäl för Österåkers kommun att ta sitt uppdrag på större allvar, lyfta jämställdhetsfrågorna så att de prioriteras. För att inspireras till hur ett sådant arbete skulle kunna gå till i kommunen i stort och specifikt i skolan borde vi bjuda in JÄMO, Claes Borgström, dels för att personalen i skolan och eleverna kan få del av hans kunskap, men också för att vi som politiker kan få inspiration till vad vi i vår roll kan bidra med.

Jag föreslår :

att  
Kommunstyrelsen tar initiativ till att bjuda in JÄMO, Claes Borgström till kommunen
för att  personal och elever i grundskolan och gymnasiet kan få del av, inspireras, av JÄMOS kunskap om ett aktivt jämställdhetsarbete.

Kommunfullmäktiges presidium bjuder i JÄMO, Claes Borgström för att kommunens politiker i fullmäktige kan få del av JÄMOS  kunskap, samt inspireras, om hur ett aktivt jämställdhetsarbete kan se ut och vad vi som politiker kan bidra med.

Åkersberga den 7 april 2005
För Socialdemokraterna i Österåker

Ann-Christine Furustrand

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:37