Vår alternativbudget


BUDGETFÖRSLAG 2006

2005 – 08 - 17
Kommentarer till Socialdemokraternas förslag till budget för 2006.

Socialdemokraterna i Österåker anser att majoriteten i kommunen inte tillräckligt prioriterar särskilt tre stora och viktiga områden:

• 1. Sysselsättningen
• 2. Medborgarna
• 3. Personalens hälsa

Vi finner det anmärkningsvärt och vill därför kraftigt understryka vikten av de tre områdena.

1. Sysselsättningen

Ett vitalt område där vi anser att den borgerliga majoriteten inte tillräckligt satsar på att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare och ort att bo på.

Marknadsföring

Österåker betraktas ofta som ”landet” som ligger allt långt ifrån innerstaden. Vi vill ändra den bilden och marknadsföra vårt fantastiska Österåker betydligt mer än den nuvarande majoriteten har som ambition at göra.

Arbetsplatsområden

Vi anser att Österåkers kommun bör ha ett betydligt större antal arbetsplatser inom kommunens gränser. Den stora utpendlingen är inte alltid av godo. Vi har under flera år påtala bristen på arbetsplatser. Vi planlägger därför ett antal områden där nya arbetsplatser kan etableras under kommande år.

Bostäder

Fortfarande saknar Österåkers kommun en bostadsförsörjningsplan vilket visar på  den borgerliga majoritetens negativa inställning mot boende i hyresrätter. Under våren 2006 kommer vi socialdemokrater att presentera vårt bostadspolitiska program. Här finns stora satsningar på bostadsbyggande med spännande projekt.

Företagslots
Vi föreslår att Österåker inrättar en funktion som Företagslots – ett komplement till Näringslivsbolaget.

Företagslotsen hjälper företagare att nå de kontakter de behöver både inom kommunens förvaltningar och bland olika aktörer för företagsservice.
Lotsen kan lotsa till rätt organisation och rätt person beroende på vilka frågor företagaren har. För kommunen är det viktigt att kunna erbjuda god service till företagen.

Det här innebär att en del av Näringslivsbolagets verksamhet återtas till kommunen. Det här är helt enkelt alltför viktiga frågor för att de ska ligga utanför kommunstyrelsen. Vi är villiga att se över exploateringsansvaret.

2. Medborgarna

Vi anser dessutom att majoriteten har missat möjligheten till en aktiv dialog med våra medborgare. Vi vill därför göra en medveten satsning på en sådan. Samtidigt är det viktigt att de känner trivsel och trygghet i sin roll som Österåkersbor.

Vårt Österåker

Vi utökar antalet utgåvor till 10 per år. Vi har även kvar vårt förslag på
e-postinformation till kommunmedborgarna.

Information Österåker

har en viktig roll. Vi bemannar den helårsvis. På så sätt minskar vi kostnaderna  i övriga delar av kommunens verksamhet och kan därmed använda informationshandläggarna på ett mer effektivt sätt.

Taltidningen

är en viktig del av de synskadades informationskanaler. Det är därför viktigt att tidningen innehåller fler lokala källor än Vårt Österåker. Taltidningen ska ges ut varje vecka.

Konsumentvägledning

är en allt viktigare del i medborgarnas vardag. Med de öppna marknaderna så blir det allt svårare för konsumenterna att göra sig införstådda med de olika regler som gäller vid bland annat köp och försäljning.  Vägledaren kan även vara behjälplig när det gäller att slussa medborgarna rätt i ”myndighetsdjungeln”.

Vi föreslår att UNO* – kommunerna gör ett projekt med regional konsumentrådgivning. Konsumentvägledarna placeras i Åkersberga.

* UNO (Utveckling i NordOst) kommunerna är Österåker, Vallentuna, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Danderyd.


Bredbandsutbyggnad

Vi föreslår att Österåkers kommun startar ett bredbrandsprojekt med målsättning att åstadkomma en 100% täckning i kommunen. I dag avvaktar Österåkers kommun in ny teknik – den som skall ersätta dagens koppartråd i teleledningarna. Under 2006 kommer de statliga medlen att vara tillgängliga för utbyggnaden av det ortssammanbindande nätet. I samband med användningen av de statliga medlen föreslår vi att kommunen bidrar med den summa som behövs för att göra bredband tillgängligt för hela kommunen.

Ungdomslots

I Österåker pågår sen några år ett projekt inom högstadiet/gymnasieskolan – Ungdomsfullmäktige. Det finns en brist i det arbetet som påverkar verksamhetens kvalité. Kontinuitet. Vi föreslår att Österåkers kommun tar efter den verksamhet som finns i bl a Kramfors kommun. De har en annan variant av ungdomsinflytande, en så kallad ungdomslots. Det innebär en tolk mellan ungdomar och politiker. Detta för att värna om ungdomars perspektiv och inflytande i kommunen. Det finns också andra liknande varianter i andra kommuner. Så här beskriver de sin verksamhet:

”UNGDOMSLOTS
- I din kommun finns det en ungdomslots…
- Vad är det?
- Jo….det är en tolk mellan politiker och ungdomar.
- En tolk?
- Ja…en person som hjälper ungdomar att framföra sina åsikter till politiker så att politikerna förstår vad ni vill.
- Men varför då?
- För att värna om det ungdomliga perspektivet i kommun, för att öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet i beslut, för att se till att kommunen blir en bra plats för er att bo och jobba i.
- Vem är vår ungdomslots?
- Hon heter Christine och sitter på utvecklingsavdelningen i kommunhuset.
Har du fler frågor? Funderingar?
Hur vill du påverka?
Ring, skriv eller kom och hälsa på…”

Trivsel

Österåker har stora förutsättningar i sin roll som en av Sveriges trivsammaste kommuner. Här finns ett av de mest attraktiva kombinationerna av natur, skärgård, närhet till Stockholm,  Arlanda och sjöfart för att nämna några plusposter.

I en ”förort” som Österåker så kommer många gånger känslan av sovstad in.  60 % av de som arbetar försvinner till andra kommuner på morgonen och kommer hem på kvällen. Hembygdskänslan är inte alltid så lätt att uppnå. Det är viktigt att vi hhar en öppenhet gentemot de som flyttar till Österåker. Integration är ett ledord för en god framtid med lika möjlighet att skapa sig ett gott liv.

Våra förslag om ytterligare kommunikation med medborgarna är en del i den satsning på Österåker som vi vill göra. Ytterligare delar är att skapa trygghet och säkerhet i Österåker. Ingen skall behöva känna sig rädd när de går från tåget sent en lördagskväll. Ingen skall känna sig osäker på om allt fungerar vid olyckor, bränder eller andra intermezzon sker.
  

3. Personalens hälsa

Vi kan inte stillatigande åse hur den borgerliga majoriteten medvetet undergräver våra anställdas hälsa. Av detta skäl föreslår vi

Fler anställda

Kommunen behöver fler anställda i verksamheterna. De höga sjuktalen visar på ett överutnyttjande av personalen.

Heltidstjänster

Vi föreslår att all personal skall erbjudas heltidstjänster. Vi kvarstår med vårt förslag om en central personalpool. En pool som är tillgänglig för alla förvaltningar.

Kompetensutveckling. 

En viktig del i en anställning är de möjligheter den anställde har till kompetensutveckling. Vi satsar på ett projekt tillsammans med EU´s mål 3. I projektet kartläggs nuläge och önskat läge framöver. Landstingen gör en liknande satsning. Vi kan få många goda idéer från deras arbetsmetoder i EU-projektet.

Arbetsmiljö
Vi fortsätter att driva arbetsmiljöfrågorna då de fortfarande inte är tillfredställande. Fortfarande är alldeles för många borta från arbetet varje dag. Den Temo-undersökning som gjordes i våras visar tydligt på att det inte står helt rätt till i alla verksamheter. Ett ökat medbestämmande är en väg till bättre arbetsförhållanden. Vi vill öka de anställdas inflytande över sin arbetsplats och arbetssituation.

Friskvårdssatsning.

En viktig del i god arbetsmiljö är ett kunna erbjuda sin personal friskvårdsmöjligheter. I dag  har kommunen en förening, de anställda, som heter ”ALLAKAN”
som beskriver sin verksamhet med de här orden:

”Personalföreningen ALLAKAN är din motions- och friskvårdsförening sedan 1979.

Som kommunalanställd ges du möjlighet att "motionera" 1 tim/vecka på betald arbetstid.
Kom överens med arbetsledningen om hur just din timme ska vara förlagd.
Genom KAF har vi möjlighet att deltaga i RM (se separat inbjudan på vår hemsida) som finns i många olika sporter, anmälningsavgifter betalas av ALLAKAN.
Ansök om subventionerad deltagaravgift i motonslopp såsom Tjejmilen, Lidingöloppet, Sthlm-maraton, mm. Sänd din ansökan om bidrag till kassören Birgitta Göthlin, EA-enheten, Skeppet.
Under året har ALLAKAN beslutat att arbeta fram ett mer aktivt arbetssätt och konkreta mål. ALLAKANs styrelse har förnyat målen och kommer nu att arbeta efter dessa. Målen för föreningen är:
• Personalföreningen ALLAKAN verkar för en mångfald av aktiviteter som ger ökad gemenskap och delaktighet samt främjar god hälsa.
• Alla medlemmar i ALLAKAN ska känna glädje och stolthet över att vara anställd i Österåkers Kommun.”
Vi vill öka satsningar på den grupp av personer som inte självmant kommer sig för med att träna och därför  behöver en puff och uppmuntran i rätt riktning.
 Att under en timme per vecka under betald arbetstid få ägna sig åt simning, stretching, qiGong eller stavgång skulle kunna vara ett bra sätt att fånga in denna grupp av anställda, samtidigt som det inte utesluter de redan aktiva.
Vi föreslår att kommunen bekostar aktiviteten med ett maxbelopp på 1000  kronor/anställd/år.

Utvecklat  jämställdhetsarbete

Den socialdemokratiska regeringen har tillsätt en jämställdhetsdelegation för förskolan vars främsta uppgift är att lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet. Det handlar om att ge flickor och pojkar möjlighet att utvecklas maximalt, utan att begränsas av sitt kön. Skolan och förskola måste vara en motbild mot den mans- och kvinnobild som presenteras i medier, TV, tidningar och annat. Det är en vinst för både flickor och pojkar. Då slipper de tryckas in i en färdig mall.

Som en del av satsningen erbjuder regeringen kommunerna gratis utbildning av genuspedagoger på högskolenivå. Vi anser att även att barnen i Österåkers kommun borde få ta del av en sådan satsning genom att öka förskolans kompetens inom området. Vi föreslår att kommunen deltar i projektet så att minst en genuspedagog utbildas under 2006.

Österåker kommun har också ett ansvar som arbetsgivare att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, inte minst visar kommunens egna undersökningar att det finns en hel del kvar att göra för att kommunen skall bli en bra, jämställdhet och fördomsfri arbetsplats där alla trivs. Dessutom har det visat sig att en jämställd arbetsplats är kostnadseffektiv. Vi saknar fortfarande svar på frågor som: hur arbetar och synliggör man jämställdhetsfrågor i de verksamheter kommunen har ansvar för? Hur arbetar kommunen för att öka antalet kvinnor i manliga yrken och vice versa?

Vi socialdemokrater vill sätta fokus på ett sådant utvecklingsarbete och accepterar inte att någon blir diskriminerad på grund av sitt kön, trosuppfattning eller sitt ursprung. Vi tillsätter därför en projektledare i de här frågorna.

 
Nämndernas budget


Byggnadsnämnden

För byggnadsnämndens verksamhet behövs en satsning på fler byggnadsinspektörer. Vi föreslår att ytterligare en inspektör utöver den som tillsätts efter en kommande pensionsavgång. I och med att arbetet med fördjupningen i förnyelseområdena så behöver kommunen dessutom ytterligare en planarkitekt.

Förskolenämnden.

Dessa förstärkningar behövs inom förskolan för att kunna förbättra rådande situation.

Utökat antal avdelningar, vuxna och planeringstid

För att kunna ge besked till föräldrarna om plats i förskolan inom 4 månader, idag har förskolan alldeles för stora barngrupper, behövs ett antal nya avdelningar etableras utöver de som har beslutats för att kunna minska antalet barn per avdelning. Färsk statistik från skolverket visar på att Österåker ligger väldigt långt ner bland landets kommuner. Antalet vuxna inom förskolan behöver öka för att antalet barn per vuxen skall bli lägre.

Ökad tid för planering ges till personalen. Då får de ett större tidsutrymme för att kunna leva upp till de krav som ställs i de nya ”allmänna råd för förskolan” genom fördjupade utveckling i samspel mellan barn och föräldrar och personal.

Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling.

ESU,s* möjligheter att fördela medel till särskilda insatser till barn med särskilda behov. Antalet barn med särskilda behov  både kort som långvarigt ökar och nya medel måste tillföras förskolan och ESU. Genom att sätta in förebyggande insatser på förskolenivån minska behovet av insatser i grundskolan som gymnasiet. ESUs verksamhet ligger i dag i grundskolans budget. Här behöver vi se över hur ansvarsfördelningen skall se ut framtiden.
 *ESU (enheten för stöd och utveckling)
Personalens kompetensutveckling och minskning av sjukfrånvaron.

Utvecklingen inom förskolans område går snabbt framåt och nya rön kommer till. För att fortsatt hålla en god kvalitet och standard inom förskolan måste personalen des möjligheter till kompetensutveckling öka. De allmänna råd inom förskolan som utarbetats av skolverket ställer krav på utarbetande av individuella utvecklingsplaner för barnen och på utveckling av barnens eget inflytande på verksamheten. Det är då viktigt att all personal har en bra kunskap om och hur dessa planer kan utarbetas och genomförs. Personalens kunskap och kompetens är också viktigt inslag i arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Utveckling av föräldraråden till ”föräldrastyrda förskolor”.

Ett allt viktigare inslag för att stärka förskolan och dess utveckling är att ge föräldrar och personal reala möjligheter att tillsammans påverka den enskilda förskolans utveckling. I dag finns det mer eller mindre fungerande föräldraråd, för att dessa få en större möjlighet att fungera ”föräldrastyrda” förskolor starta inom en snar framtid.
Förskolornas utrustning.

Det material och utrustning som används i förskolorna är idag är starkt nedslitet och behöver bytas ut och moderniseras. Vidare måste förskolan tillföras modern datakapacitet såväl för den interna administrationen som ingående i det pedagogiska arbetet.

Grundskolenämnden

Fler vuxna behövs i skolan och fritidshemmen.
Utöver fler lärarpersonal behöver skolorna också förstärka andra personalkategorier.  Fn har Ö-åker en personaltäthet som innebär en placering bland de sämsta i landet. En större personaltäthet är också en viktig faktor för att minska sjukfrånvaron.

Elever med särskilda och tillfälliga behov av stöd.
ESU fördelar medel för insatser till elev i behov av särskilt stöd efter ansökan från resp. skola. Bidrag kan endast utgå till en del av de elever som har särskilda behov och/eller fått fastställd diagnos på sina besvär. Därför behöver skolorna pengar för att klara stödet även för de barn som kanske endast tillfälligt har särskilda behov eller behov av extra stöd, utan att speciell diagnos är fastställd.

Planeringstid för personal fritidshemmen.
Barngrupperna vid fritidshemmen är väldigt stora medan andelen personal är liten (detta i jämförelse med andra förortskommuner). Detta medför att personalen inte har möjlighet att planera verksamheten inom ramen för ordinarie arbetstid.

Kompetensutveckling.
Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos all personal. Personalen i skolan måste ges möjlighet att fortlöpande lära sig och utveckla sitt eget och kollegers arbete, men även få möjlighet att följa den allmänna utvecklingen inom lärandet. I lagrådsremissen för ny skollag föreslår man att det skall vara en skyldighet att ge alla elever en individuell utvecklingsplan som är kopplad till den nationella läroplanen. Därför behövs en satsning på kompetensutveckling för lärare så att alla elever i Österåker omfattas av en individuell plan som både elev, lärare och vårdnadshavare kan följa aktivt.
Kvalitetsmätningen med den så kallade cockpit metoden behöver utvecklas så att det blir ett system som alla använder och dessutom har kompetens att använda. För annars så kommer vi att bli matade med uppgifter som inte stämmer med verkligheten

IT i skolan.
En förstärkning av drift och service är helt nödvändig. Allmänt sett så måste synen på IT både som en möjlighet och som ett verktyg höjas bland personal och politiker. Det handlar om kompetensutveckling inom IT för lärare, IT-tillgängligheten för eleverna, IT som ett arbetsverktyg för elever men också som ett redskap för kommunikation mellan elev, lärare och förälder. IT är en viktig del i elevens kunskapssökande. Ökat IT-stöd måste till för att också kunna hantera arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. 

”Självstyrande skolor”
Medel till SO för att utveckla skolans ”självstyre” samt att utveckla "nya" pedagogiska undervisningsmetoder som stöder elevens möjlighet att själv komma fram till lösningar.

Elevinflytande
Det behövs en satsning på ökat elevinflytande. Det är viktigt att skolan är tydlig när det gäller mål, innehåll och arbetsformer för att tillgodose elevens rätt till inflytande och påverkan.

Kultur o Fritidsnämnden    

Ungdomens hus
Nämnden bör under 2006 frigöra medel för att få fram uppgifter om det går att göra ett ungdomens hus som även kan användas som aktivitets hus för äldre på dagtid
Det bör även kunna användas gemensamt vissa kvällar.

Vi vill tillsätta en utredning som ska titta på om det finns lämpliga hus som kan göras om till detta eller måste man bygga nytt. Huset ska ligga i centrum för att fånga upp så många som möjligt.

Det är lättare att ta sig till då de det går att använda lokaltrafiken för att komma dit.
Aktivitets hus bör innehålla lokaler för många olika aktiviteter ex musikgrupper, konsthantverk och möjlighet att bara sitta och ta en fika .

Södra Roslagens sportcentrum
Vi socialdemokrater anser att det måste till ett beslut under 2006 om när idrottsplatsen ska börja byggas vid Röllingby. Byggnationen bör samordnas med Röllingby gymnasiums ev. om eller nybyggnad.

Kultur
Vi vill att den allmänna kulturen lyfts fram mera genom att erbjuda kommuninvånarna fler arrangemang på teatern och ute i de olika kommundelarna. Det behövs en kommunal annonsplats för att visa vad som pågår i kommunen just nu. Det behövs även ett större stöd till lokala arrangemang och aktörer på den kulturella sidan.

Biblioteket
Biblioteket bör få en utökad öppet tid på förmiddagar för att kunna ta emot barn och  ungdomar under skoltid. Alla barn borde få en halvdag på biblioteket varje år. Det behövs en satsning på inköp av böcker och andra media.

Vi vill satsa på aktiviteter för förskolebarn såsom utökad sagoläsning och visning av biblioteket för att få barn att börja läsa böcker. Det behövs en satsning på det nuvarande sagorummet – en ordentlig upprustning. Vi ser gärna att elever inom gymnasieskolan får möjlighet att praktisera sina kunskaper i verkligheten. Ett exempel kan vara att man låter byggprogrammets elever tillsammans med elever på den estetiska linjen medverka i ett projekt för att skapa ett nytt sagorum.
Utökade aktiviteter innebär behov av fler personal. Vi anser att det är viktigt att vi har ett bra och fungerande bibliotek.

Musikskolan
Musikskolan måste få en bra permanent lösning på sin verksamhet med lokaler och  personalutrymmen i  en samlad enhet,  på en  centralplats i kommunen. Lika så är det viktigt att de får ökade resurser allteftersom de ökar sin verksamhet.

Domarudden
Domarudden bör handikappanpassas så att fler kan komma ner till badplatsen och även kunna bada i sjön. Det behövs en asfalterad slinga samt en ramp ner i sjön. Sand är en förutsättning för att något skall betecknas som sandstrand – mao mer sand till stranden. Det vore även önskvärt med en  kortare slinga som asfalteras utmed något av spåren.

Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna ska vara öppna på kvällarna under terminerna och på loven gärna tidigare med aktiviteter som lockar ungdomarna. Sommar tid ska de även ha öppet på dagar och kvällar under juni och augusti innan skolstart.

Det borde även finnas utrymme för att bedriva kolloverksamhet under julimånad för de barn och ungdomar som finns hemma i kommunen. Det kan vara dagkollo eller veckovis. Vi ökar öppethållande för de gårdar som idag har endast fåtalet kvällar öppna.

Ljusterö
Ljusterö där satsa vi på ökade öppettider i biblioteket. Fritidsgården öppnas på kvällstid. Det är en viktig åtgärd de det inte finns många andra möjligheter för de ungdomar som inte är med i föreningar att ha någonstans att gå.
Vi är beredda att ge Studieförbunden och föreningar stöd för att göra mer attraktiva verksamheter  för vuxna och barn. Vi ser gärna en mångfald av ett större och rikare utbud av aktiviteter på ön.

Miljö & hälsoskyddsnämnden

Österåker är en kommun i stark och ständig förändring. Det ökar kraven på kommunens olika verksamheter. Miljö & hälsoskyddsnämnden har haft en personalstat på, i stort sätt, samma antal anställda de senaste mandatperioderna. Arbetsbelastningen har ökat – men inte personalgruppen. Den IT medvetenhet och kunskap som finns hos personalen har bidragit till en effektivisering utan personella utökningar. 

Vi ser nu att hanteringen av enskilda avlopp ökar betydligt. Vi gör den bedömningen att de behövs två nya tjänster för att kunna möta upp behovet av utbyggnationen i förnyelseområdena.

 
Utbildningsnämnden

Skolmåltidsavgiften
Vi tar bort skolmåltidsavgiften. Den halvering av avgiften som majoriteten lovade eleverna till i år slutade med en sänkning av avgiften med 2 kronor f o m höstterminen! Med en socialdemokratisk budget så behöver inga elever betala för skolmaten.

IVP
Regeringen satsar nu på IVP (individuella programmet). Alla elever skall ha rätt till utbildning på heltid. För vår del så innebär det ca x kronor.

Vi föreslår att Röllingbyskolans IVP får mer resurser för praktisk inriktning inom hantverksyrken. Sverige kommer att ha en stor brist på yrkesarbetare inom stora delar av bygg- och anläggningssektorn och inom övriga hantverksgrenar. IVP tillförs medel så att eleverna kan komma ut i praktik på företagen i en större utsträckning än idag.

KY-utbildningar
Vi föreslår vidare att Österåker etablerar sig som den ort i norra Stockholm där nya utbildningar inom KY-utbildningen (kvalificerade yrkesutbildningar) etableras.

Röllingby gymnasium
Ny- eller ombyggnationer av Röllingbyskolan startar snarast. Elever och personal skall ha ett ordentligt inflytande över den framtida skolans fysiska utformning.


Socialnämnden

Nämnden har under flera år sparat in på kostnader för barn som far illa av olika anledningar.

Gränsen är nu nådd för vad som kan göras och täckning behövs för att klara budget.

Dessutom behövs verksamhetspengar för den verksamhet vi behöver bedrivas på hemmaplan vad gäller ungdomar samt vuxna missbrukare. Budgeten behöver utökas med 2 miljoner.

Vård- och omsorgsnämnden

S-gruppen i vård och omsorgsnämnden har formulerat sin syn på nämndens verksamhetsidé:
”Allas lika rätt till ett värdigt liv även om man har ett större behov av hjälp i det dagliga livet” Samt att ”personalen skall ges möjligheter och förutsättningar för att kunna och få göra ett bra jobb”

Utifrån detta ser vi det som en ambition för oss att inte detaljstyra alltför mycket utan ge tydliga riktlinjer för vad vi anser viktigt att uppnå. Hur det skall gå till vill vi processa med personal och ledning.

Vi vill göra följande ändringar i verksamheterna:
 
• Avgifterna för trygghetslarm tas bort          

• Fixar/hustomtetjänster införs  

• Återinförande av 3/3 schema  

• Utveckling av avlastning och anhörigstöd både inom LSS och äldreomsorgen   

• Återställande av nerdragningar som medfört negativa konsekvenser.


Matfrågan för de äldre är en viktig och alltmer viktig problematik som behöver ses över. De som får matlådor får för flera dagar men hemtjänsten skall hjälpa till att koka potatis osv.  Det är dock inte tillräckligt anser vi eftersom alltfler äldre visar tecken på undernäring. Det kan hänga ihop med bristen på sociala måltider… och egentligen inte på maten i sig. 

Ett annat alltmer växande problem är den tilltagande isolering som många äldre hamnar i allteftersom den så kallade kvarboendeprincipen tillämpas. I praktiken är det inte så att man, som vårdbehövande i högre grad, får bo kvar hemma i sitt hem utan om man bor utanför tätorten så får man ett nytt boende anvisat . I detta sammanhang är det också så att det idag ställs allt större krav på make eller maka som lever tillsammans med den vårdbehövande.  I takt med att serviceboendet lagts ned så har en otrygghet i boendet uppstått för både anhörig och hjälpbehövande.

De sociala knutpunkter som servicehusen delvis stått för har också gått förlorade. Vi vill starta ett projekt där ovanstående problem försvinner  genom att starta en ”äldregård”. Det kan göras  i t.ex. Arken där många redan i dag ofta befinner sig av olika anledningar, läkarbesök, distriktsköterska, tandläkare, provtagning mm.

Projektet skulle kunna drivas i samarbete med andra nämnder eller myndigheter. En kostnadsbild  tas fram för att se vilka samarbetspartners som kan vara aktuella.

Vi känner att det finns en risk för att majoriteten kommer att dra ner på daglig verksamhet, Snicken (snickeriverksamhet) är i fara eftersom Arbetsmiljöverket har synpunkter på arbetsmiljön. Risken finns att man vid flytten till Täljöviken tycker att det är för besvärligt att åtgärda alla punkter.

Förenklat biståndsförfarande. Det är troligt att ytterst få begär hjälp utan att behöva den. Det finns kommuner som slopat biståndsbedömning och det verkar fungera bra.

Med de här kommentarerna föreslår vi att Österåkers kommunfullmäktige antar det socialdemokratiska förslaget till budget för 2006.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 14:13