Inrättandet av ett kommunalt ungdomsråd

Motion 2/07
Motion till Kommunfullmäktige i Österåker


Inrättandet av ett kommunalt ungdomsråd

Idag finns skärgårdsråd, pensionärsråd och handikappråd, vilket är väldigt bra. Men vad vi idag saknar är ett Ungdomsråd som fångar upp, kartlägger och sätter ungdomarna i Österåkerskommun på kartan. Vi har sett en del problem som uppmärksammats i form av våld och ungdomar som inte har någonstans att ta vägen när utbudet är begränsat, som fritidsgårdar med öppethållanden som ej är anpassade till tider när ungdomarna behöver den.
Debatten om ungdomars situation har pågått allt för länge och vi politiker sätter allt för stort hopp till projekt som ”Drömmen om Röllingby”. Detta är ett steg i rätt riktning, men vi menar att det går djupare än så här.

Syftet med ett ungdomsråd skulle därmed vara att handlägga/rådgöra kommunen i frågor som främjar nolltolerans för våld, mobbing, främlings fientlighet, skapa förutsättningar för samlingspunkter och opinions bilande aktiviteter gentemot ungdomar.

Kommunen bör också avsätta del av sin budget för att hel eller delvis finansiera projekt som ungdomsrådet ser nödvändiga. Kommunen bör vara ledande i sitt sätt att pro aktivt och förebyggande hållning hur dessa pengar skall användas. Istället för dyra pengar på renoverade busskurer, våld och allmän skadegörelse, så bör ungdomsrådets framtida roll, kunna vara samordnande där fler nämnder idag handlägger frågor som riktas mot denna målgrupp och därmed skapa lösningar som ger positiva effekter att växa upp i Österåker.

Visa våra medborgare att vi bryr oss om ungdomars vardag och sätter dem på vår dagordning och med handlingskraft fattar beslut som kommer att göra kommunen attraktive för ungdomar att bo kvar i och dessutom att de stanna kvar i kommunens skolor.

Låt Österåker bli en mönsterkommun som satsar på ungdomar och kom på första plats framtida rangordningar mellan olika kommuner.


Jag föreslår därför att Österåkers kommun beslutar att:

Inrätta ett politiskt tillsatt ungdomsråd med adjungerade från kommunens verksamhet t ex fältassistenter, föreningslivet, nattvandrarföreningar och ungdomsfullmäktige.

Starta en utredning om ungdomars situation i skola, fritid och boende med syfte att sätta agendan för ungdomsrådets arbete.

Socialdemokraterna i Österåker                


Tony Svedenfjord (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 10:12