Skapa regler för privatisering av skolor

Motion inlämnad KF 2007-10-05


Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att hela skolväsendet, kommunal och privatdrivna, ska präglas av rättvisa villkor, demokratisk insyn och likvärdig kvalitet. 

Vi socialdemokrater anser att det måste finnas en balans mellan offentliga och fristående skolor i en kommun, så att kommunen har faktiska möjligheter att ta sitt övergripande ansvar. Fristående skolor kan fungera som ett komplement till den kommunala skolan genom att exempelvis erbjuda annan pedagogisk form.

Möjligheten att kunna välja skola är värdefull och de fristående skolorna har en naturlig plats i ett varierat utbildningsutbud.

Täby kommuns beslut att driva igenom en tvångsprivatisering av Tibble gymnasium, kommunens största gymnasieskola med 1200 elever, har väckt stor debatt och berättigad kritik. Hanteringen av denna så kallade ”avknoppning” av en fungerande och väl ansedd kommunal gymnasieskola har riktat strålkastarljuset på de lagar och förordningar som reglerar den här formen av privatisering inom skolans område. Även vi i Österåker borde lära oss av det som nu skett i Täby.

En kommun bestämmer självständigt över sin skolorganisation, vilket innebär att kommunen har full frihet att efter eget bestämmande såväl starta som lägga ner egna skolor. Däremot kan inte verksamheten i en skola utan vidare överlåtas till någon annan. 

För att en privatisering i likhet med det som skett i Täby ska kunna genomföras fordras, förutom ett positivt beslut från Skolverket dessutom, att kommunerna upplåter lokalerna till den privata skolan, och att denna också får mot ersättning ta över inventarier, utrustning m.m. När en kommun överlåter egendom till någon enskild måste man följa huvudregeln i kommunallagen att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika.

Vi socialdemokrater anser att om en privatisering av en redan befintlig kommunal skola planeras skall utrustning och ev. undervisningsmaterial prissättas av en oberoende värderingsman.

Täbys agerande förskräcker

Täby moderater drev igenom en privatisering av Tibble gymnasium trots att både personal och elever reagerat starkt innan beslutet togs. Enligt de omröstningar som genomförts på skolan har 84 procent av lärarna och 76 procent av eleverna röstat nej till en privatisering av skolan. 

Det sätt på vilket beslutet drevs igenom visar att den här privatiseringen var enbart ideologiskt motiverad. Enda skälet var tydligen att skolan blev privat och inte att verksamheten och undervisningen blev bättre.Det är inte självklart så att det är just dom/den som först anmäler intresse av att ta över en skola är dom som är bäst på att bedriva verksamheten. 
 
Skolverket har kunnat konstatera en helt ny trend bland de många friskoleansökningarna man har fått in på senare tid. Allt fler enskilda personer och aktiebolag vill starta en fristående skola genom att "ta över" en redan verksam och fungerande kommunal skola. 

Vi socialdemokrater anser att tvångsprivatiseringen av Tibble gymnasium och den trend som Skolverket har kunnat konstatera, väcker en rad principiella frågor om, hur eventuell privatisering av befintlig skolverksamhet ska kunna få ske, vilka villkor som ska gälla både för elever och skolpersonal.  

Skall elever och personalen på skolan kunna behandlas hur som helst?
Ett minimikrav för en privatisering av en kommunal skola borde rimligtvis vara att de elever som redan går på skolan alternativt sökt och kommit in på en utbildning garanteras rätten att gå kvar och fullfölja sin utbildning. Många föräldrar och de barn som går i Tibbleskolan har ännu inte sett konsekvenserna av att eleverna som bor i Täby inte längre kommer att ha företräde till sin egen skola. Nu blir det enligt skollagen riksintag och betygskriterier som avgör vilka elever som bereds plats på skolan. Elever som därmed inte får plats i skolan i sin hemkommun riskerar att få mycket längre resväg till sin skola. Frågan som kan ställas är om detta ökar dessa elevers motivation för skolarbetet.

Vi yrkar därför 

att en basplan för kommunens skolverksamhet tas som visar hur många skolor som kan finnas inom kommunen. 
att  regler tas fram för hur en eventuell privatisering av befintlig kommunal skola skall ske.
att elever vars skola berörs av sådan förändring ges rätt att gå kvar i sin skola

För socialdemokraterna

Ann-Christine Furustrand   

Bror Segerlund

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-06 15:32