Utförare eller myndighet

 
Motion 8/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Utförare eller myndighet


Kommunala nämnders uppdrag kan innehålla såväl utförandeuppgifter som myndighetstillsyn. I de flesta fall är rågången mellan uppgifterna både tydliga, välkända och beprövade. Kommunens förändrade organisation, med en produktionsstyrelse och ett antal utförandenämnder, förtydligar ytterliggare skillnaden mellan de olika uppgifterna.

Men det finns fall som visar att det är svårt att skilja på uppgiften att vara tillsynsmyndighet och uppgiften att vara beställare/utförare av tjänster. Ett aktuellt fall är Miljö- och hälsovårdsnämndens uppdrag som tillsynsmyndighet och deras möjlighet att upphandla tjänster t.ex. inom slamhanteringsområdet. De här tjänsterna innebär ofta att man måste upphandla tjänsten i flera led eller låta en entreprenör upphandla tjänsten från en underentreprenör.

Vi har uppmärksammat att nämnder i egenskap av myndighet har försökt ålägga underentreprenören sådana tjänster som ligger utanför underentreprenörens avtal.


Jag föreslår att:

I de fall sådana avtal och uppgörelser förekommer som sammanblandar tillsynsuppgift och affärsavtal bör åtgärder snarast vidtas för att avsluta dessa.

Kommunstyrelsen bör också vidta åtgärder för att, genom instruktioner, tillse att inga nya avtal tillkommer där det finns sammanblandning av nämndernas olika uppgifter.

 

Åkersberga den 8 maj 2007

För Socialdemokraterna i Österåker

Lars Starkerud

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:38