Vår alternativbudget för 2008


Vår budget för 2008 innehåller inga skattesänkningar. Vår budget ger Österåkersborna en bra barnomsorg, bra kommunala skolor och en värdig äldreomsorg. På så sätt bygger vi trygghet för både de som skall växa upp och utbilda sig såväl som för de som – efter ett långt yrkesliv – är i behov av stöd i olika perioder under sin ålderdom.

Kommunstyrelsen
Vi följer majoritetens förslag till budget. På så sätt finns det ett större utrymme för övriga nämnders äskande. Under kommande år kommer vi att driva att det blir mer satsningar inom infrastrukturen. De medel som finns i kommunstyrelsens budget kommer vi att syna och diskutera utifrån olika perspektiv. För oss är det viktigt att Österåker inte ”stannar upp” och känner sig färdigbyggt. De kalkyler som visar på en befolkning med 64 – 67 000 innevånare 2030 medför att dagens politiker måste planera mer ekonomiskt och ekologiskt. Kollektivtrafik, allmänna vägar, idrott- och rekreationsanläggningar, boende, företagande, arbetsplatser är några av de områden som ska ligga i pipeline de kommande åren.

Personalens roll i Österåker är en av de viktigaste tillgångarna vi har. Det är därför mycket viktigt att Österåkers kommun har en bra och progressiv personalpolitik. 

Byggnadsnämnden
Vi följer majoritetens förslag till budget. På så sätt finns det större utrymme för övriga nämnders äskande. Byggnadsnämnden är ”självförsörjande” till stor del. Därför ser vi inga ytterligare behov av skattemedel för tillfället.

Produktionsstyrelsen
Vi följer majoritetens förslag till budget. På så sätt finns det större utrymme för övriga nämnders äskande. Vi kommer noga att följa utvecklingen inom styrelsen. Det är ingen hemlighet att vi är mycket skeptiska när det gäller avsikten med styrelsens verksamhet. Förslaget som majoriteten lägger om en avknoppningsambition är ett steg i fel riktning.

Förskolenämnden
Förskolan i Österåker är en av landets sämsta visar de jämförelser som görs. Oavsett om det är barngruppernas storlek, personaltäthet eller hur mycket pengar som läggs ner på varje inskrivet barn så är det drygt 200 kommuner som är bättre än Österåkers kommun. Det måste vi ändra på.

Personaltätheten är låg med 2,75 årsarbetare per barngrupp. En stor del av dagarna finns bara två personal med barnen på avdelningen. Avdelningspersonal har många olika uppgifter. I vår kommun finns ingen maxgräns för hur stora grupperna får vara.

Behöver en förskola mer pengar kan de ta emot fler barn med samma personalstyrka. Det finns barngrupper med 24 barn. Kommunen har ett snitt på över 18 barn / grupp. Det förekommer alltså barngrupper som är 60 % större än det tak på 15 barn / grupp som Skolverket rekommenderar och då rekommenderas 3 heltider. För småbarnsavdelningen, 1-3 år, rekommenderas 12 barn/grupp.

Vi vill sätta ett tak på hur många barn vi betalar ut peng till. Ingen utförare ska få pengen till fler än 18 barn per grupp nästa år, 17 barn/grupp 2009 och 16 barn/grupp år 2010. Personaltätheten kan styras till max 5,0 barn per personal direkt. För detta krävs en kraftig utbyggnad av förskolor vilket också kommer att främja närhetsprincipen.

I andra kommuner där barngrupperna minskats har personalens sjukfrånvaro minskat.

Invånarna i Österåker har en god skattekraft och relativt små sociala problem. Befolkningen är relativt ung och är barnfamiljerna dominerar. Vi måste satsa på våra barn, det är en ren investering. Alla tjänar vi på att barnen har det bra.

Utbildningsnämnden

Höjd skolpeng.
Österåkers kommun hamnar långt ner på alla jämförelser som gjorts mellan olika kommuners skolverksamhet och vi anser att det behövs fler lärare som har ansvar för färre barn. Med en högre skolpeng kan man anställa fler och därmed blir klasserna mindre.

Det är bra för alla barn, men framförallt gynnas de elever som har något sämre förutsättningar. Det är lättare att koncentrera sig när det inte är så mycket som händer runt omkring och läraren hinner med att se, och ge anpassade uppgifter till, alla barn. Vi anser att detta är en ekonomisk och mänsklig besparing på lång sikt.

Genom att höja skolpengen med 6 mkr detta år och ytterligare 6 mkr nästa år skapar vi utrymme för skolorna att anställa fler lärare.

Barn med behov av särskilt stöd
Vi har en väldigt stor grupp med barn som är i behov av särskilt stöd för att klara av sin skolgång. Vi tror att en del av de här barnen skulle klara sig bättre i en vanlig klass med färre elever och därför inte skulle behöva mer särskilt stöd än vad de får i det dagliga arbetet.

Men det finns en grupp elever som behöver den extra hjälpen. Som det är idag är det lång kö till de kommunövergripande grupperna för barn med olika typer av diagnoser.
För att klara av att ge dessa elever en anpassad skolgång som gör att de kan gå ut grundskolan med godkända betyg, behövs ytterligare KÖV-grupper. Detta är en mycket kostsam verksamhet, men verksamhet av den typ som sparar pengar i längden och ökar individernas livskvalitet.

Fritidsverksamheten
Fritidshemsverksamheten har drabbats hårt av de senaste årens nedskärningar. I den senaste rapporten från Skolverket fick i princip alla kommuner kritik för sin dåliga fritidsverksamhet och Österåker är naturligtvis inget undantag.

Det är inte ovanligt att man har barngrupper på över 40 barn på 2 vuxna. Personalen är ofta outbildad, endast 20-30% har pedagogisk utbildning. Man talar ofta om hur viktigt det är med social kompetens och emotionell intelligens.

Var ska då barnen träna sin sociala kompetens och sin EQ i interaktion med jämnåriga? Naturligtvis bör detta i stor utsträckning ske på fritidshemmen med hjälp av kompetenta vuxna. Detta är omöjligt att göra i verksamheten idag, man får vara glad om det på sin höjd är barnpassning. Fritidsverksamheten finansieras av peng och därför bör den höjas för att kunna minska barngrupperna på fritids.

Kultur och fritidsnämnden
Vi satsar ytterligare sjuhundratusen på fritidsgårdarna så att de ska kunna ha ett längre öppethållande under helger och kvällar. Det finns ett stort behov av detta för att ta tillvara våra ungdomars intressen av mötesplatser i kommunen.

Vi föreslår att ytterligare fyrahundra tusen till musikskolan. På så sätt kan de  korta av kön. Det inte är bra att elever får vänta flera terminer på att få komma in i musik-skolan.

Socialnämnden
Vi vill satsa på följande:

Arbetet med våld inom familj är ett ökande problem. En stor del av arbetet med dessa problem utförs på ideell väg genom Kvinnojouren. Nuvarande stöd vill vi öka från 1.-/invånare till att 2008 vara 3.-/invånare.

Ökat stöd till barn med missbrukande föräldrar

Förstärka resurserna till BBIC (Barnens behov i centrum)

Fler fältarbetare

Översyn och justering av normerna för familjestöd.

Vård- och omsorgsnämnden
Inom Vård och Omsorgens område vill vi uppfylla det vallöfte som gavs redan inför förrförra valet, nämligen att ta bort avgiften på trygghetslarmet. Vi anser att det är självklart att en så grundläggande trygghet skall vara avgiftsbefriad, även om 200:- i månaden kanske inte för den enskilde har så väldigt stor ekonomisk betydelse. 

Vi vill starta upp en ”äldregård” på Solhälla med någon aktivitet som händer varje dag. Naturligtvis skall aktiviteterna vara tillgängliga även för andra än bara de boende på Solhälla.

Vi vill avisera att vi vill avveckla kundvalssystemet eftersom vi inte tror att det är möjligheten att välja företag som är det viktiga för att man skall känna att det finns valfrihet utan att det skall finnas möjlighet att påverka vem som kommer innanför dörren till hemmet.

Vi vill inrätta en ”fixartjänst”, i ett första steg, som kommunen ansvarar för och som den enskilde skall kunna utnyttja för att få hjälp med enklare underhålls- och andra servicetjänster som inte ryms inom ramen för hemtjänst. Hjälp att byta gardiner, byta glödlampor eller liknande kan rymmas inom utbudet.

Vi vill starta ett projekt med inriktning mot att förebygga fall i hemmen och öka säkerhetstänkandet. Inom projektet skall även hälsoaspekter och sociala aspekter belysas. Projektet är väl lämpat att driva tillsammans med andra intressenter som t.ex. pensionärsföreningar, studieförbund, landsting .

Vi vill öka kunskapen inom nämnden om olika funktionshinder. För att uppnå detta vill vi bjuda in handikapporganisationer till vartannat nämndsmöte för att förmedla kunskaper utifrån respektive funktionshinder.

Vi vill även starta ett projekt med inriktning att säkerställa funktionshindrades möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt.

Gemensamt med flera nämnder vill vi avveckla produktionsstyrelserna. Vi är övertygade om att en hel del kostnader kan bli lägre genom denna åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vi i S-gruppen anser att det budgetförslag majoriteten lagt i nämnden räcker för att klara de omedelbara behoven för nämndens verksamhet under kommande budgetår. Flera av de föreslagna åtgärderna överensstämmer med förslag som vi i tidigare lagt i nämnden, eller har med i vårt handlingsprogram. Det rör sig bland annat om behovet av:
- en VA-strategi och andra åtgärder till följd av översiktsplanen
- en ny återvinningsstation
- personalförstärkning för att klara arbetet med avloppsinventeringar.

Vårt förslag till budget hamnar på 11 060 kkr. Det är 900 kkr mer än i alliansen gemensamma förslag på KF- nivån men är lika med vad som beslutats äskats i nämnden.

 
Nämndernas budget 2008

NämndUtfall
2006
Budget
2007

Budget 2008
fasta priser

S-förslag
budget 2008

Skillnad
KF6 5275 6396 4606 356-104
KS129 328133 142138 320137 519-801
PS01 000000
FSN230 607237 993252 510264 478 11 968
KFN56 88056 19258 80060 9202 120
UN625 883614 793592 930596 3623 432
VON410 607434 851420 620422 3971 777
MHN9 75510 16310 09010 891801
BN20 64018 923 19 34018 587-753
SN78 54284 03282 28082 948668
SUMMA1 568 7681 596 7281 581 3501 600 45819 108

  

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 14:11