Kommunantikvarie


Motion 6/08

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker


Österåkers hembygds- och fornminnesförening har yttrat sig över inventering av fornminnen i Österåkers kommun.

 

Bakgrund

Under året så har en inventering av tillståndet för kända fornminnen i Åkersbergas när het gjorts av Dan Haubo vid konsultbolaget Taggen miljö och landskap AB.

Hembygdsföreningen beskriver vad de anser att kommunen bör göra för att skydda kända fornlämningar i området. Fler av fornminnena är i dåligt skick och har ingen tillsyn och vård. Det saknas skyltar som beskriver platserna och på så sätt skapar intresse för platsen och dess historia. 15 viktiga fornlämningar bör skyltas upp.

Föreningen förordar att kommunen anställer en arkeologiutbildad kommunantikvarie med ansvar för att se till kommunen vårdar och följer kulturminneslagens intentioner.


Bifogat denna motion finns Österåkers hembygds- och fornminnesföreningens skrivelse.

Då föreningen inte kan motionera i Österåkers kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna i Österåker

 

att - Österåkers hembygds- och fornminnesförening skrivelse antas av kommunfullmäktige i Österåker

 

- Österåkers kommun inrättar en tjänst som kommunantikvarie, inom samhällsbyggnadsförvaltningen, under kommande år.

 
Åkersberga den 22 oktober 2008

För Socialdemokraterna i Österåker

 Björn Sundman