Förslag till budget 2010


Ett bättre Österåker

Österåker har som kommun så många möjligheter som bättre borde tas tillvara.  Genom vårt budgetförslag för 2010 vill vi visa på utmaningar vi ser men också visa hur en resa mot ett bättre Österåker skulle kunna påbörjas redan 2010.

 

Utvecklingen måste och kan vändas

Vi socialdemokrater ser att utvecklingen för Österåkers kommun inom många områden går åt fel håll.

Den ekonomiska utvecklingen oroar oss.
Kommunens budget har de senaste åren resulterat i underskott efter underskott. De skattesänkningar som genomförts har bidragit till att underminera ekonomin och inte gett personalen och verksamhetsansvariga rimliga förutsättningar. Prognoser visar på att skatteunderlaget sjunker, samtidigt som kostnaderna generellt ökar. Genom den förda nationella politiken har dessutom nya kostnader överförts på kommunerna.

För Österåkers del innebär det bland annat ökade kostnader till följd av allt fler personer idag är i behov av socialbidrag samt även krav från regeringen att kommunerna ska vara med vid finansiering av vägsatsningar.  

 

Kommunerna, så även Österåker, måste på sikt ges betydligt bättre och mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det är något som vi socialdemokrater är beredda att ge och som vi markerat i det socialdemokratiska budgetförslaget som vi lagt i riksdagen.

 

Trots att arbetslösheten är hög i landet har Österåker hittills klarat sig lindrigt. Stigande siffror för en ökad ungdomsarbetslöshet skapar oro för framtiden. För att klara den gemensamma välfärden krävs det att så många som möjligt har ett jobb och är med och bidrar solidariskt.

 

Vi socialdemokrater säger varje år att det är mycket viktigt att Österåkers Kommun har en bra och progressiv personalpolitik eftersom personalen är en av de viktigaste tillgångarna kommunen har. Som anställd i Österåkers kommun ska man känna att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och anställda. Det innevarande året har varit tufft för de anställda.

Förra året skrev vi att medarbetarna skulle känna trygghet i sin anställning.  Det blev tvärt om. Det är många som fått lämna sin anställning under 2009. För vår del så är det viktigt att Österåkers kommun är en arbetsgivare som ger medarbetarna goda möjligheter till vidareutbildning, inflytande och medbestämmande. Personalens främsta uppgift är att serva medborgarna.

 

Medborgarna ska veta att kommunen som arbetsgivare aktivt arbetar med att kvalitetssäkra även personalens arbetsmiljö liksom de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna.

 

Varje skattekrona måste användas på ett effektivt sätt.

Kommunalskatten tillsammans med de olika bidragen kommunen får från staten, tillsammans med de avgifter som tas ut är de resurser som ska finansiera de åtaganden som kommunen har gentemot sina kommuninvånare.

Kommunalskatten ska, enligt vår mening, inte vara högre än vad som behövs för att kunna ge den service och erbjuda en rimlig nivå på de verksamheter som kommunen har till uppgift att ge medborgarna.

 

För oss socialdemokrater är det viktigt att kommunen lever upp till sina skyldigheter om god ekonomisk hushållning av de gemensamma resurserna. Därför måste kommunalskatten ligga på en välbalanserad nivå, och användas på ett effektivt sätt. 

 

Det vi socialdemokrater vill är att ge Österåkers kommun ekonomiska förutsättningar att leva upp till sina skyldigheter mot kommuninvånarna. Och för att kunna göra det, ser vi det som en nödvändighet att skattesatsen höjs med 40 öre för 2010 till att vara 19,63 som också ska bidra till att motverka ytterligare nedskärningar i den kommunala kärnverksamheten vilket förekommit under senare år.

 

Fler nöjda medborgare

Krav på kvalitet måste kopplas till rimliga ekonomiska förutsättningar i de skattefinansierade verksamheter som erbjuds medborgarna. Här återstår mycket att göra. Resultatet av senaste gjorda medborgarundersökningen visar oss att det på en rad områden måste förbättringar göras. Det är bra att undersökningar fortlöpande utförs, men vi socialdemokrater menar att dessa måste ligga till grund för att Österåkers också utvecklas så att allt fler medborgare blir nöjda. Skolinspektionens granskning av skolorna i Österåker visar på mer än hundra nedslag. Det tar vi socialdemokrater på stort allvar och den visar på behovet av förbättringar.

 

Det extra statsbidraget på ca 29 mkr som kommunen får för nästa år anser vi ska användas i verksamheterna, inte minst för att behålla den personal som nu finns i barn, skola och omsorgsverksamheterna.

 

Som socialdemokrater tycker vi att är det viktigt att Österåker inte ”stannar upp”. Det finns kalkyler som visar på en befolkning med 64 – 67 000 innevånare 2030 vilket medför att dagens politiker måste planera mer ekonomiskt och ekologiskt.

 

Kollektivtrafik, allmänna vägar, idrotts- och rekreationsanläggningar, boende, företagande, arbetsplatser är några av de områden som bör prioriteras de kommande åren. Det finns ett stort missnöje med de pålagor som de enskilda vägarna innebär. Här förekommer ”dubbelbeskattning” i onödan.

 

I och med startskottet för Kanalstaden kommer Åkersberga att förändras ordentligt. Nu finns tillfället att planera för ett mer tydligt skärgårdssamhälle som har alla de värden och möjligheter som en skärgårdskommun ska kunna erbjuda. Framöver behövs det en ordentlig gästhamn med närhet till centrala Åkersberga och en ambitiös miljösatsning i den marina verksamheten i kommunen.

 

På sikt behöver det finnas en bra campingplats i kommunen.

 

Vi välkomnar spännande fullmäktigemöten framöver. Frågestunder, teman, rappare och snabbare debatter i aktuella frågor. Den politiska debatten bör vara sådan att man respekterar varandras uppfattningar och behandlar dessa på ett ansvarsfullt och seriöst sätt.

 

Kommunen måste, som ägare, ge det kommunala bostadsbolaget Armada möjlighet att spela en aktivare roll när det gäller bostadsförsörjningen för de kommuninvånare som efterfrågar hyresrätter. Det sker genom att Armada ges möjligheter att bygga efterfrågade bostäder. Vi anser att den aktiva kö som idag finns ska minska radikalt. Det kan ske genom planering och byggande av ett stort antal smålägenheter som framför allt efterfrågas av ungdomar, äldre och ensamboende.

 

Här nedan tar vi upp de viktigaste förändringar som vi vill genomföra inom de nämnder där vi har föreslagit utökad budgetram.

 

Förskolan

För att behålla 2009 års nivå behöver verksamheten enligt vår uppfattning tillföras ytterligare 6, 5 miljoner. Barngrupperna måste, liksom antalet barn per personal, minskas. Målsättningen bör vara att barngrupperna inte innehåller mer än 15 barn med maximalt fem barn per personal.  

 

Det är viktigt med en god arbetsmiljö för barn och personal. De nuvarande lokalerna behöver, i många fall, en ordentlig upprustning. Det behövs också en upprustning när det gäller leksaker och lekredskap som på många håll är slitna och trasiga.

 

Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas på ett tidigt stadium med särskilda pedagogiska insatser som utvecklar barnet och ger föräldrarna trygghet inför barnets framtida skolgång.

 

Vårdnadsbidraget som infördes i samband med att budgeten för 2009 togs har visat sig bli lika lite efterfrågad som vi socialdemokrater sa när det infördes. Att det dessutom konserverar könsroller har det ju också visat sig genom att det endast är, enligt uppgift, kvinnor som stannat hemma.

 

Vård och omsorg            

Inriktningen av verksamheten på Görjansgården och Solhälla ändras till att vara så kallade trygghetsboenden med personalledda aktiviteter för våra äldre.

 

Människor som har biståndsbedömts ha behov av trygghetslarm ska aldrig behöva ställa den utgiften mot en annan i sin ekonomi. Vi socialdemokrater anser att trygghetslarm ska vara helt avgiftsfri för den som behöver trygghetslarm.

 

Vårt budgetförslag sätter stopp för ytterligare ambitionssänkningar för de som behöver hjälp inom Lass och Sol.

 

Vi vill öka insatserna inom anhörigstödet för dem som vårdar anhöriga i hemmet. För invånare med biståndsbedömda insatser, i form av trygghetslarm och/eller hemtjänst/ledsagarservice innebär vårt förslag att brukarna får i genomsnitt ca 500:-  lägre kostnader varje månad. Detta vill vi åstadkomma genom att också sänka egenavgiften för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim.

 

Utbildningsnämnden

Om skolverksamheten ska bedrivas på nuvarande sätt och med bibehållen kvalitet behövs betydande tillskott i budgeten.

 

Påfrestningarna inom Österåkers skolväsende har varit stora. Inom grundskolan har tillväxt respektive utglesning medfört problem, att på ett ekonomiskt tillfredställande sätt kunna utnyttja skollokaler.

 

Redan tidigare har vi framfört att det finns behov av åtgärder inom befintliga skolor. Som exempel kan nämnas Skärgårdsstadsskolan som behöver en ny matsal och i många klassrum behöver uttjänta inventarier ersättas med nya.

Och fritidsverksamheten för skolbarn behöver bättre tillgång till lokaler för sin verksamhet.

 


Miljö och hälsoskyddsnämnden

Det behövs medel för att även fortsättningsvis genomföra naturvårdsutredningar. De medlen bör därför tillföras nämnden.

 

Komplettering av kostnaderna för personal bör göras för att kompensera effekten av bland annat att djurskyddet överfördes till Länsstyrelsen.

 

Radonmätningarna bör även fortsättningsvis vara gratis, särskilt med tanke på att ny forskning pekar på att radon är mycket skadligare än man trott.  Gränsvärdet kommer troligen att sänkas.

Sammantaget behövs minst 1,0 mkr ytterligare till verksamheten.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Vi socialdemokrater anser att musikskolan inte ska ta ut högre avgifter. Bygg ut musikskolan så att även andra musikformer finns t.ex. sång, körsång och dans typ show och musical m.m. och att alla som vill kan gå där.

 

Badplatserna bör rustas upp för att bli attraktiva och underhållas hela säsongen, det bör finnas bra lekredskap vid, och i vattnet, som attraherar barn och ungdomar.

 

Simundervisningen för skolbarn utökas så att alla skolbarn får lära sig simma.

 

Längre öppethållande på Fritidsgårdarna. Vi vill se mer personal, inklusive fältassistenter, på de olika gårdarna för att klara en bra, attraktiv och kvalitativ verksamhet.

 

Det kommunala biblioteket ska kunna erbjuda invånarna en god service med den senaste tekniken genom att invånarna har tillgång till att låna bibliotekets datorer.

 

Socialnämnden 2010

Den stora ökning av antalet personer som behöver missbruksvård och ekonomiskt bistånd, som vi nu ser, måste mötas genom att nämnden får en förstärkt budgetram.


Allt talar för att antalet personer med behov av vård eller bistånd fortsätter att öka bl.a. beroende på den konjunktur som vi befinner oss i.

 

Med ökat antal ärenden att hantera behöver också antalet handläggare utökas för att inte kvalitén på vården/insatserna för den enskilde ska bli sämre.

Det behövs också ett mera långsiktigt och ökat arbete för att förebygga missbruk. Vid narkotikapolisens senaste razzia i Österåker tog polisen 36 ungdomar för misstänkta narkotikabrott (misstanke är formuleringen innan dom fallit) där den yngste endast var 14 år.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-11 16:38