Byggnadsnämnden

 

Bostäder
Vår grundinställning är att alla skall ha rätt till en bra bostad med en rimlig kostnad i en trygg och stimulerande miljö. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och främja en god uppväxt för barn och ungdomar.

Österåker behöver hyresbostäder; stora som små och möjlighet till grupphusbebyggelse.

Allmännyttan är ett viktigt instrument för att tillgodose bostadsbehovet och för att hyresgästerna ska ha en reell möjlighet till inflytande över boende inklusive hyreskostnader.

Vi vill i görligaste mån styra bostadsbyggandet till vad innevånarna efterfrågar. Det skall finnas god tillgång av små hyreslägenheter för unga som vill flytta hemifrån. Likaså att är det viktigt att det finns lägenheter för äldre som vill lämna sina villor och bo kvar i kommunen. Det ska vara till ett rimligt pris.

Utbyggnaden skall ske i takt med kommunens utveckling. Vi vill särskilt se att de ungas behov och önskningar är möjliga att realisera. Det gäller såväl för unga som äldre och människor med funktionshinder.

Det kommunala bostadsföretaget Armada skall enligt vår uppfattning spela en aktiv roll när det gäller bostadsförsörjningen som i stadsplaneringen. Armada skall utvecklas till Sveriges bästa allmännyttiga företag.

Våra åtaganden är att:

• I möjligaste mån styra bostadsbyggandet till vad innevånarna efterfrågar

• Bostäder, boendemiljö och offentliga miljöer anpassas efter funktionshindrades behov

• Armada skall vara ett kommunalt bolag och utvecklas till Sveriges bästa allmännyttiga företag

Förnyelseområdena
Den planering som pågår av förnyelseområdena skall ske i nära samband mellan kommunen och de boende så att tomtstorleken anpassas till områdets karaktär och förutsättningar.

Vi vill att man aktivt söker lösningar där de enskilda vägarna får ett kommunalt huvud-mannaskap. Det är viktigt att mark för allmänna anläggningar, barnstugor, skolor, affärer och även grönområden är med i planeringen.

Vi påbörjar en planering för bostadsbyggande i Åsätra, Björnhuvud, Roslagskulla och på Ljusterö.

Allmänt
För att öka arbetsmöjligheterna i Österåker fordras det en planering av industriområden, där verksamhetslokaler kan etableras omgående.

Vi kommer vara mycket aktiva i byggandet av nya bostadsområden där det skall finnas möjlighet till mindre fastigheter för åldrings- och vårdboende.

Stockholms skärgård är ett unikt område på jorden. En nationalekonomisk tillgång som inte kan ersättas. Den skall därför behandlas med varsamhet och omsorg för att kunna bevaras. Om begreppet världsarv skall vara relevant i framtiden måste omedelbara åtgärder till för att hejda pågående urskillningslösa natur-, kultur- och markexploatering.

En levande skärgård kräver en bofast befolkning. Den bofasta befolkningen behöver en god fungerande infrastruktur, tryggad sysselsättning och ett rimligt boende. Om befolkningsantalet på öar utan fast förbindelse, inte ska minska, måste människorna där ges samma möjligheter till konkurrens och utveckling av sina näringsgrenar som den som är fastlandsboende.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 13:53