Förskolenämnden

 
Barnens bästa är utgångspunkten därför sätter vi barnet i centrum. Vi vill ge barnen en stimulerande miljö. Där barns utveckling och lärande står i centrum. Där barnens behov och förutsättningar utgör grunden för detta arbete. Det ska ske i nära samverkan mellan föräldrarna och förskolan.

Från den dag då barnet börjar förskolan och under hela skoltiden skall ett nära samarbete mellan barnets föräldrar, förskola och skola finnas som ett stöd för barnets individuella utveckling. Därför måste såväl kommunala som alternativa förskolor och skolor erbjuda varierande pedagogiska arbetsformer. För att på så sätt stödja det enskilda barnets utveckling.

Föräldrarnas inflytande över barnets förskola ska stärkas genom införande av föräldrastyrelser som tillsammans med personalen beslutar om den egna förskolan. Genom nya arbets-och styrformer ska föräldrars engagemang stärkas och utökas.

Det lönar sig att satsa på barnen.
Valfrihet fordrar något att välja på. Finns det inga lediga platser i förskolan så finns ingen valfrihet. Ge oss chansen att styra så ska vi göra skolan och barnomsorgen riktigt bra i Österåkers kommun. Så här vill vi förändra:

Barnomsorg till alla barn. Vi vill bygga ut barnomsorgen kraftigt och vi vill göra det nu. 2007 ska vi bygga 15 avdelningar, 2008 ska vi bygga 14 avdelningar, 2009 ska vi bygga 14 avdelningar och 2010 ska vi bygga 15 avdelningar.

Minska barngrupperna annars mår inte barnen bra. Vi vill sätta ett tak på max 15 barn per barngrupp.

Mer personal till barnen annars utvecklas inte barnen så väl som de kan göra. Vi vill ha ett tak på max 5 barn per personal

Bättre lokaler till våra barn. Vi ska fastställa minimiregler för barnens miljö i förskolorna.
De närmaste åren har kommunen ett stort tryck på sig att i första hand tillskapa lokaler för förskoleverksamhet. Vid dessa etableringar är det viktigt att rätt sorts lokaler med god arbetsmiljö för såväl barn som personal tillhandahålls. De nuvarande lokalerna behöver, i många fall, en ordentlig upprustning. Vi kommer att ge Armada i uppdrag att åtgärda lokalerna skyndsamt.

Övriga mål med förskolan under mandatperioden.

Kontaktpolitiker. Varje förskola ska ha en politiker från förskolenämnden som kontaktperson. Det ger personal och föräldrar direktkontakt med ansvariga politiker som kan ta upp frågorna på nämnden.

Tillbuds- och olycksfallsrapportering. Det sker en massa tillbud och olycksfall inom barnomsorgen. För att kunna undvika olyckor krävs att vi vet vilka risker som finns. Personalen ska rapportera vad som sker och orsakerna till det kan vi vidta åtgärder för att undvika olyckor för våra barn.

Extra anställda. Varje förskola ska ha personal anställd för att klara av den kontinuerliga frånvaron. Det är inte bra för barnen eller personalen att det är vikarier som hoppar in och ut i verksamheten. Det kommer att bildas en personalpool för hela kommunen.

Alternativa pedagogiska arbetsformer. Varje förskola ska kunna välja inriktning som ger bra utveckling för barnen. Låt oss pröva olika arbetsformer inom vår förskola.

Språkstöd till barnen. Barn med olika förutsättningar för sitt språk måste få stöd redan i förskolan för att senare kunna klara av skolan på ett bra sätt.

Bra kost fritt till alla barn. För att orka hela dagen på förskolan fordras bra mat och regelbundna måltider. Maten bör lagas på, eller i närhet av förskolan och avgifter ska inte få tas ut för några barn. Låt oss lära barnen äta rätt från början.

Normer och värden. I förskolan ska barnen lära sig hur man umgås med varandra. Barnen ska lära sig ta hänsyn till andra och respektera varandra. Redan på förskolan kan vi förebygga mobbing och kränkande beteenden. Allas lika värde måste vara vägledande i förskolan.

Barnens perspektiv. Hela förskolans verksamhet måste utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas på ett tidigt stadium med särskilda pedagogiska insatser som utvecklar barnet och ger föräldrarna trygghet inför barnets framtida skolgång.

Maxtaxan bibehålls. Finansieringen av vår gemensamma förskola ska vara genom skatter.

Öppethållandet anpassat efter behoven. Vi skapar lösningar som tillgodoser behoven.

Nya leksaker. Leksaker och lekredskap är på många håll slitna och trasiga. Vi kommer att köpa in nya leksaker till förskolorna när vi får makten.

Nyckeltal. Vi vill se nyckeltal på barnomsättningen, personalomsättningen mm för varje förskola för att kunna styra verksamheten bättre.

Arbetskläder. Personalen ska få kläder att använda i arbetet.

Pedagoger. Personalen i förskolan som jobbar med barnen är pedagoger. Vi ser det som viktigt att lyfta fram deras huvudsakliga arbetsuppgift, hjälpa barnen i deras lärande i det tidiga skedet på livet.

Demokrati är något varje generation måste kämpa för. Barnen ska redan från början lära sig ett demokratisk förhållningssätt. Hela förskolan måste präglas av demokrati, barnen ska vara med och bestämma. Personalen måste vara med och bestämma och föräldrarna ska kunna påverka sin förskola.

Gemensam kö
Kommunen har under 2005 – 06 inte kunnat leva upp till att anvisa platser till förskola inom den stipulerade tiden av 4 månader. Vi vill att kommunen organiserar en gemensam kö till förskolan gällande både kommunala som alternativa verksamheter. Barnet ska kunna ställa sig i kön redan då barnet är fött. Detta för att låta kommunens invånare välja fritt om de vill ha sin barnomsorg utförd i kommunal eller alternativ regim eller om de vill att ha en placering  hos dagbarnvårdare.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 13:55