Kommunstyrelsen

 
Kommunstyrelsens verksamhet är dels att vara ”regeringen” i kommunen samtidigt som kommunstyrelsen har egna verksamheter inom bl a exploatering, mät och teknik. Här kommer även en beskrivning av våra intentioner för de kommunala bolagen.

Idrottsprojektet Röllingby
Det är mycket angeläget att projektet kommer igång så snart som möjligt. Vi kommer att se till att anläggningen är till för både de som tävlar och de som vill spontanidrotta.

Bostäder
Under de kommande 5 åren finns det ett behov av ca 200 – 250 hyreslägenheter per år. Dagens kö hos Armada är > 1800 individer. Vi har därför tagit fram ett speciellt Bostadspolitiskt program där vi beskriver vår väg till flera hyreslägenhäter i Österåker.

Markanvändning
Kommunen förfogar i dagsläge över mindre än 10% av den totala landarean. Det innebär att Österåker måste arbeta med exploateringsmark på ett helt annat vis än kommuner som förfogar över egna arealer. Vi vill utveckla de idéer som finns för ett verksamhetsområde i nära anslutning till väg 276 vid Stava. Vi vill även se till att de nuvarande industri/verksamhetsområdena utvecklas i samklang med omgivningen. Det är viktigt att områdena håller en bra standard och inte upplevs som ”skräpiga”. Runö industriområde med Runö företagspark bör aktiveras och utvecklas betydligt mer än i dagsläget.

Företagsklimatet
I och med Österåkers kommun nu anställt en näringslivschef kommer näringslivspolitiken få ett fastare fäste. Företagandet i Österåker är en mycket viktig faktor för Österåkers kommun. Vår ambition är att bli mycket aktivare i nyetableringar såväl som med etablerade företag. Vi behöver fler arbetsgivare i Österåker. Vi behöver företag som kan dra nytta av närheten till Universitetet och KTH. I Österåker kan vi få en väldigt positiv utveckling för företagen och för kommunen.
Österåker fysiska placering med endast 3 mil till Stockholms innerstad, 6 mil till Kapellskär och östersjötrafiken samt den nya Norrortsleden gör Österåker mycket intressant för företagare och andra organisationer.

Kollektivtrafiken
En väl fungerade kollektivtrafik är en förutsättning för Österåkers utveckling. Roslagsbanan ska ha dubbelspår så fort det är möjligt. Socialdemokraterna har ivrigt uppvaktat SL om nödvändigheten av bättre kommunikationer. En uppfräschning av Österskärsgrenen kommer att göras de närmaste åren. Men vi kommer att driva kravet på dubbelspår till de finns på plats. 

Arbetet med att projektera en pendeltågsgren från Centralen via Solna, Danderyd, Täby C, Arninge och Åkersberga har nu påbörjats. Vi vill att sträckningen Åkersberga – Norrtälje via kusten skall finnas med tidigt i planeringen.
 
I samband med spårupprustningen så anser vi att SL och kommunen måste lösa problemen oxh säkerheten vid personövergångar. Det är viktigt att det blir säkrare för de som skall passera över spåren i Åkersberga Centrum. Här behövs någon form av över- eller undergång för att bättre sammankoppla torget och det boende som finns intill.

När det gäller bussar så har vi fått mycket tätare avgångar och komforten har ökat. Tyvärr så tillhör Österåker den grupp som har lägst andel kollektivtrafikanter. Det är 17% som använder SL, resten färdas med andra fordon. Vi vill ha fler rondeller på väg 276 så att det blir säkrare trafik på infarten. Idag är hastigheterna sällan under 100 km/h på sträckan Stava – Vaxholmsavfarten/Svinningevägen.

Samarbetet mellan kommunerna i Stockholm nordost
Under de senaste 8 åren har arbetet inom organisationen UNO (Utveckling NordOst) blivit mer konstruktivt. Tiidigare arbetade UNO mer som en moderat lobbyorganisation, där en stor del av tiden användes till att klaga på regeringen och landstinget. Nu har man blivit en aktör som förmår att göra saker över de politiska blockgränserna, kommungränserna och påverka regionala och nationella beslutsfattare i frågor som berör regionen som sådan.

Vi vill utveckla samarbetet ytterliggare under den kommande mandatperioden. Vår nordöstradel av Storstockholm kommer att växa med ca 100.000 innevånare de kommande 25 åren. Ett öppet och konstruktivt UNO ger kommunerna större möjligheter att skapa bra och bättre förhållanden för dagens och morgondagens medborgare.

Kommunens framtida utveckling
Förnyelseområdena runt Åkersberga kommer att detaljplaneras. Omvandlingstakten beror på resurstillgången på bland annat planarkitekter, ekonomi och utbyggnadstakten av kommunalt VA. 
Vi vill påskynda arbetet med att göra väg 276 säkrare och bredare. Gång och cykelväg längs sträckan Singö Handel – Roslagskulla vägskäl är ett måste för att göra vägen säkrare.

Österåker kommer att växa mot Stockholm. Det innebär att bland annat att Svinningevägen görs säkrare och rakare. Gång och cykelväg ska planeras in samtidigt med produktionen av Svinningevägen.

Vi vill medverka till att utpendlingen minskar och att möjlighet att få ett arbete i kommunen ökar. Det förutsätter även att bostadsbyggandet ökar. Armada har här en viktig roll som föregångare. Vi vill se nya boendemiljöer. Blandad bebyggelse med fantasi och mod är ett sätt. 

Det finns fortfarande en viss tveksamhet från de stora bostadsföretagen om man skall realisera sina byggplaner. Vi vill visa på att det är en bra affär att bygga i Österåker. Vi behöver hyresbostäder, stora som små. Vi behöver studentbostäder. Möjligheten till grupphusbebyggelse och byggnation på enskilda tomter skall öka. En bostadsförsörjningsplan kommer att tas fram snarast.

 Det är dags att se till att fjärrvärmesystemen fungerar. Vi vill pröva olika alternativ till energiförsörjning där det förnyelsebara dominerar. Miljönytta och miljöbelastning skall där det är möjligt vara redovisade i kommunala besluten.

Information/kommunikation med Österåkersborna 
Den politiska organisationen behöver ses över och förändras. Medborgarna skall ha rätt till svar och beslut inom rimlig tid. Den kommunala informationen skall öka så att innevånarna har en god blick över vad som händer med deras skattemedel och kommunens verksamhet. Vi kommer att vidareutveckla Information Österåker och kommunens tidning Vårt Österåker.

Personalens roll
Personalen är vår viktigaste resurs. Österåkers kommun skall vara en bra arbetsgivare. Program tas fram i nära samarbete med anställdas fackliga organisationer för att försäkra de anställda om en god arbetsmiljö, inflytande och utveckling i arbetet. Personalen på kommunens arbetsplatser måste erbjudas bättre villkor. Som arbetsgivare vill vi skapa goda anställningsvillkor, en bra arbetsmiljö och göra att anställda känner trygghet i sitt arbete. Nytänkande och skaparkraft blir då naturligt. Vi ska ge stimulans till utveckling inom kommunens alla verksamhetsområden.

Enskilda vägar i Åkersberga
Vi vill, i dialog med väghållarna, se över huvudmannaskapet för vägnätet inom Åkersberga. I dag finns det en mängd olika väghållare som har olika standard på sina vägar. För den enskilde medborgaren är det nästintill omöjligt att veta vem som ansvarar för vägen de färdas på. Frågan är tudelad, dels så får de som bor på platser där det finns en vägförening betala extra varje år för att köra på vägen. Dels så är det inte samma entreprenör som sköter vägarna varför medborgarna kan se snöplogen lyftas när snösvängen passerar en annan uppdragsgivares väg.

Integration – generellt perspektiv
I Österåker bor många människor som kommer från andra länder än Sverige. Det är viktigt att de som bor här nu och de som kommer i framtiden får en värdig integration som start på sitt nya liv. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för den första tiden i det nya landet och att vi skapar goda förutsättningar för en bra integration.

Skärgården en del av kommunen.

Vår kommun består inte bara av landfasta områden utan är en vidsträckt skärgårdskommun med ett antal öar en del med bofasta samt en stor del av inte bofasta.

Detta naturarv har vi som socialdemokrater ett stort ansvar för. Denna miljö ska på ett mycket lugnt och varsamt sätt exploateras om det nu ska över huvudtaget skall det. Skärgårdsmiljön får aldrig förlora sin charm.

Men det betyder naturligtvis inte att vi undantar oss ett ansvar för de bofasta och deras behov av närliggande service. Men all utveckling i Skärgården ska ske i så stort samförstånd som möjligt med berörda.

Ett förstärkt strandskydd som även gäller i vattnet utanför stränder är en grundförutsättning, liksom att värna de känsliga vårmånaderna när fågellivet flödar med dess ungar.

Strandskyddet i hela skärgården ska gälla obevekligt. Här har även de bofasta en del i detta ansvar. Hela skärgården måste få leva på sina förutsättningar med människans förstånd samt naturens omsorg, det är därför viktigt att vi tillsammans lever upp till detta. Naturen ska  få leva samt vi människor med den.

Turismen måste få ett ökat kunskap om vår underbara skärgård så att turismen får ett uppsving i kommunen. Vi kommer under vår tid att se till så att vi saluför skärgården med respekt och förnuft.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 13:52