Miljö & hälsoskyddsnämnden


Mål och riktlinjer

Österåker är en snabbt växande kommun, vilket kräver en både kort och långsiktig strategi för miljöfrågorna såväl i utvecklingsområdena som i befintlig bebyggelse/verksamhet.

Vår vision är att människor i Österåker ska ha tillgång till en god och riskfri miljö och en god hälsa. Självklart skall inte husdjur utsättas för lidande. Inte minst är det viktigt att kommun-invånarna ska kunna känna sig trygga på gator och torg.

Några av de områden som är strategiskt viktiga för Österåker är: vatten och avlopp, hälsoskydd och livsmedel (omfattande inomhusmiljö, tobak, radon, buller), natur samt avfall.

Vi kommer att se till att miljö- och hälsoarbetet i kommunen ska kunna leva upp till den antagna visionen och vi inser att det behövs mer resurser för att göra det.

Vatten och avlopp
Vår kommun har många enskilda avlopp och kvaliteten på dessa är i många fall okända men vi befarar att många av dom inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

En stor del av miljö- och hälsoskyddsarbetet i Österåker rör handläggningen av enskilda avlopp. Det finns ett stort latent behov av en genomgång av alla befintliga enskilda avloppsanläggningar. Befolkningsökningen i kommunen sker bl a av att allt fler bosätter sig i fritidshus eller bygger nytt i omvandlingsområdena. Det bästa, som vi ser det, är att i takt med att kommunen växer ansluta fler till det kommunala va-nätet.
 
Vi kommer att tillföra resurser för att kunna genomföra en inventering av samtliga enskilda avlopp.

Vi anser att det finns ett stort behov att snarast, och i samarbete med Roslagsvatten, utarbeta en strategi för att bygga ut det kommunala VA-nätet

Energifrågor
Energiförbrukningen är en stor miljöbelastning som kräver insatser inom flera områden. Allt fler försöker att minska sin energiåtgång för uppvärmning och antalet anmälningar om värmepumpar ökar kraftigt. Då sådana även etableras inom områden med egen vattenförsörjning kan det medföra problem med saltvatteninträngning. Arbetet med handläggning av värmepumpsärenden blir därmed mera omfattande än tidigare.

Den i länet samordnade energirådgivningen, som bedrivs med stöd av statliga bidrag, är en viktig del. Men det saknas ett helhetsgrepp över energifrågorna.

Vi anser att en energiplan är angeläget att ta fram snarast. Vi anser att kommunen ska planera för annan uppvärmning än direktverkande el vid nyproduktion.

Trafik
När kommunen expanderar och förtätas måste villkoren för biltrafiken och vägdragningar nogsamt bevakas så att optimal miljöhänsyn tas när det gäller såväl buller som utsläpp och inte minst ökad trafiksäkerhet.

Vidare anser vi att trafiksäkerheten måste höjas runt våra förskolor och skolor.
Säkerheten utmed Roslagsbanans spårområde måste förbättras med bland annat bättre instängsling och belysning. Det behövs också fler möjligheter att kunna korsa spåret på ett säkert sätt.
 
Radiomaster/Högspänningsledningar
Fler och fler mår dåligt av strålning av olika slag. Vi anser att det är viktigt att radiomaster och högspänningsledningar och liknande anläggningar placeras på ett sådant sätt att strålning, magnetfält samt miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi anser också att det bör undersökas vilka möjligheter det finns till nergrävning av högspänningsledningar som kommer att hamna i omedelbar närhet tillbebyggelse när kommunen expanderar.

Miljö- och hälsoskydd
I vår kommun finns 5 större miljöfarliga verksamheter, sk B-anläggningar (tillståndspliktigt krävs. Ett exempel är Margretelunds reningsverk). 48 C-anläggningar (anmälningsplikt gäller för exv jordtillverkning, gemensamhetsanläggning för avlopp) samt 50-100 U-verksamheter (mindre verkstäder, bilvårdsanläggning etc) samt ca 4 500 enskilda avlopp.

Allt fler försöker minska sin energiåtgång för uppvärmning och antalet anmälningar om bergvärmepumpar ökar kraftigt. Då sådana även etableras inom områden med egen vattenförsörjning kan det medföra problem med saltvatteninträngning. Arbetet med handläggning av bergvärmepumpsärenden blir därmed mera omfattande än tidigare.

Livsmedel
Inom område livsmedel blir det ökande krav genom bland annat ett antal nya EU regler, vilket i sin tur kräver fler arbetstimmar för inspektörerna.

Naturvård
Mark och vattenanvändningen är just nu en aktuell fråga då vi nu har en ny Översiktsplan. Den lokala och kommunala naturvården stimuleras genom stadsbidrag. Bidrag utgår med 50 % av den totala kostnaden, de övriga 50 % finansieras av kommunen och/eller annan finansiär, exempelvis en markägare. År 2005 har pengar att sökts för olika projekt.

Naturvårdsarbetet kommer att ställa ökade krav på kommunen om planerade insatser ska kunna fullföljas. För utredningar krävs ca 200 tkr per år varav statliga bidrag ska sökas för lika stor summa. I de fall beslut fattas av fullmäktige om inrättande av naturskyddsområde ställer det också krav på att medel för t.ex. markinlösen ställs till förfogande av kommunen.

Vi kommer att aktivt arbeta för att vattendrag som rinner ut i saltsjön t.ex. Åkerströmmen blir renare.

Renhållningen
Renhållningen har gått med stora överskott under de två senaste mandatperioderna. Det innebär att abonnenterna har fått betala mer i avgift än de skulle ha gjort om det var balans mellan intäkter och kostnader i renhållningsbudgeten. Målet måste vara att verksamheten bär sina egna kostnader och inte genererar ett årligt överskott.

Vi anser att det är viktigt att tydligt särskilja den del av renhållningen som inte ägnar sig åt tillsyn från myndighetens övriga arbete. Detta innebär att driftfrågor inom renhållningen (upphandling, avgifts och taxefrågor, hur insamling ska gå till kontroll av avtal, tvistefrågor om avgifter mellan abonnenter och entreprenören, övriga hämtningsfrågor om sopor och slam, skrotbilar, sopmajor mm.) handhas av en “driftavdelning” och inte av ordinarie personal inom MHK

Vi är oroade över den mängd avfall som inte sorteras. Det vill säga det avfall som någon annan har ansvaret för ex papper, plast, metall, elartiklar m fl. Inom avfallsområdet kommer antalet anmälningar om egen latrinhantering att öka i och med att arbetsmiljöbestämmelserna begränsar möjligheten till latrinhämtning.
Vi kommer att skyndsamt ta fram en kommunpolitisk renhållningsstrategi med inriktning på en fungerande kretsloppshantering av samtliga avfallsfraktioner.

Miljöbokslut
Vi måste fortsätta arbetet med att utveckla och förfina mätmetoder, ta fram nyckeltal så att det blir naturligt att alltid väga in miljönyttan eller miljöbelastningen i alla beslut som tas på alla nivåer i kommunen.

Det ska också finnas en namngiven kontakt på MHK som kommunala verksamheter, näringslivet och privatpersoner ska kunna vända sig till för att diskutera optimalt miljöhänsyn i beslut.

Information
Vi anser att informationen måste intensifieras då det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor, både till företag, föreningar och enskilda.

Vi vill att det ska finnas en dialog mellan olika parter. En tjänsteman på MHK ska kunna göra besök ute i kommunen utan att uppfattas som miljöpolis, utan mer ses som samtalspartner och rådgivare.

Vi vill att hemsidan ska utvecklas till att bli ett verktyg för de som behöver svar på enklare frågor samt att alla blanketter ska kunna laddas ner från sidan.

Skärgården en stor del av Österåkers kommun
Vår kommun består inte bara av landfasta områden utan är en vidsträckt skärgårdskommun med ett stort antal öar en del med permanentboende samt en stor del av fritidsboende.

Detta naturarv har vi som socialdemokrater ett stort ansvar för. Denna miljö ska på ett mycket lugnt och varsamt sätt exploateras om det nu ska över huvudtaget skall det. Skärgårdsmiljön får aldrig förlora sin charm. Men det betyder naturligtvis inte att vi undantar oss ett ansvar för de bofasta och deras behov av närliggande service. Men all utveckling i Skärgården ska ske i så stort samförstånd som möjligt med berörda.

Ett förstärkt strandskydd som även gäller i vattnet utanför stränder är en grundförutsättning, liksom att värna de känsliga vårmånaderna när fågellivet flödar med dess ungar.

Strandskyddet i hela skärgården ska gälla obevekligt. Här har även de bofasta en del i detta ansvar.

Hela skärgården måste få leva på sina förutsättningar med människans förstånd samt naturens omsorg, det är därför viktigt att vi tillsammans lever upp till detta. Naturen ska  få leva samt vi människor med den.
Turisterna måste få ökad kunskap om vår underbara skärgård så att näringen får ett uppsving i kommunen. Vi kommer under vår tid att se till så att vi marknadsför skärgården med respekt och förnuft.

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-03 11:32