Socialnämnden

 

Individ och familj
Det finns brister på detta område, att ta med allt under en mandatperiod kostar.
Här nämner vi bara några områden.

Flyktingmottagning
Denna verksamhet måste inrättas i kommunen. Mängden flyktingar styrs vid varje tillfälle av vår andel av antal flyktingar. Extra kostnader: Bostadsbyggandet måste ökas. Det finns idag inte tillräckligt med lägenheter för boende i kommunen.

Kvinnojouren.
Pengar måste avsättas för denna verksamhet. Det krävs både arbetskraft och verksamhet. För att kunna ge stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor och barn krävs ett akut skyddatboende som kan ta emot kvinnor och barn från vår egen och andra kommuner. Denna verksamhet sker i frivilligorganisationer.

Barn och ungdomar.
Placering av ungdomar på hemmaplan kräver en organisation samt verksamhet som är professionell.  I nuläget används denna möjlighet bara för att spara pengar och slippa dyrare placeringar, inte för att den är bättre.

Missbruk
Vi skall ta tag i den grupp som vistas i centrum och brukar alkohol och andra droger. Gruppen växer konstant och vi borde satsa på att minska den. Det görs för närvarande inget för/mot som påverkar gruppen.

Det är viktigt att den här gruppen missbrukare såväl som gruppen unga missbrukare får ordentliga stöd för at komma ut ur sitt missbruk.
Fältassistenter
Vi vill öka antalet fältassistenter för att på så sätt ge ungdomar möjlighet till vuxenkontakter i större utsträckning. Den fördubbling av antalet fältassistenter som gjordes 2005 vissade sig vara mycket positiv och framgångsrik.
 
Socialtjänsten förebyggande roll i samhällsplaneringen
En särskild grupp borde inrättas inom socialkontoret för att påverka samhällsplaneringen så att planeringen tar hänsyn till dom människor som skall leva där. I den nyligen antagna Översiktsplanen så har inte de ”mjuka” nämnderna haft samma inflytande som de ”hårda”.
Låt oss ta ett exempel: När kommunen bygger en gästbrygga skall vi ta hänsyn till handikappade och se till att det finns ramper och andra hjälpmedel så fler får tillgång till ett aktivt båtliv.

Uppsökande verksamhet
En planerad uppsökande verksamhet skall finnas i kommunen. Detta skall gälla alla, barn ungdom och vuxna, och inom alla områden (våld, missbruk, skolk, bostadslösa m.m.)

Ekonomiskt bidrag
Barnbidraget eller del av det skall inte räknas som inkomst vid ekonomisk uträkning.
 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 13:58