Utbildningsnämnden

Denna nämnd fanns inte när vårt Handlingsprogram skrevs därför är verksamheterna skrivna som om det var två nämndsområden.

 

Grundskolan en mötesplats för alla barn

Basen för grundskoleutbildningen anser vi skall vara den kommunala gemensamma skolan som är öppen.

 

Vi tycker också att det bra att barn och föräldrar kan välja vilken skola som barnen skall gå i. Men det får i sin tur inte innebära en segregerad grundskola. Vi vill att varje skola skall vara en mötesplats för alla elever, oavsett kön, social, etnisk eller religiös bakgrund. Internationella jämförelser visar att den sammanhållna skolan som finns i de nordiska länderna ger bättre kunskapsutveckling än skolsystem som tidigt sorterar eleverna.  

Skolornas arbetssätt

Skolornas profiler och arbetssätt ska planeras så att segregationen motverkas och möten mellan olika grupper av elever underlättas. Skolan måste möta de individuella behoven både hos de elever som har lätt för sig och de som behöver särskilt stöd. Skolan skall fostra demokratiska medborgare som kan fungera i ett samhälle där människor är olika – då måste olika barn få mötas redan i skolan.

”Kommunala Grundfriskolor”

I den offentliga debatten framställs ibland privatskolor som bättre skolor för eleverna. Det hävdas ofta att det är ett resultat av större engagemang från lärare i privatskolor samt att det skulle vara kortare beslutsvägar i förhållande till dom kommunala skolorna som utgör skillnaden. Generellt är detta inte den verklighet som gäller, även om många av dessa skolor utför ett bra uppdrag och ger eleverna en bra undervisning så gäller det inte alla sådana skolor.

 

För att göra den kommunala skolan ännu bättre och ännu attraktivare vill vi prova en arbetsmodell som vi kallar ”Kommunala friskolor”. Idén går ut på att i den kommunala skolan vidga studieutbudet i grundskolan genom att skolorna får större egen beslutsrätt inom ramen för skollag och de förordningar som styr skolan. Det handlar om att erbjuda fler pedagogiska former och/eller utökat utbud av profilskolor med inriktning exempelvis på idrott, kulturskolor med musik, film, scen och dans, eller andra intressanta utbud som skolan vill införa.

 

För att stimulera kreativiteten och att kunna få in speciell kompetens för de olika inriktningarna vill vi att det skall införas ett system för skolpersonalen där de uppmuntras att ta olika pedagogiska initiativ. Det här vill vi göra parallellt med att förstärka elevernas och föräldrarnas inflytande över den lokala skolan genom att införa lokala skolstyrelser med föräldrar, elever, rektor och annan skolpersonal med långtgående egen beslutsrätt.

 

Vi är övertygade om att ett större inflytande ökar elevernas intresse och engagemang för skolan. En aktiv tillämpning av Barnkonventionen ger eleverna bättre inflytande i skolan. En skola med god kvalité är den skola som är präglad av demokratiska arbetsformer och är öppen mot samhället i övrigt.

 

Vi vill också att ekonomiska villkoren för den kommunala skolan och för de privata skolorna skall vara lika. Idag har privatskolorna bättre total intäkt per elev från kommunen än vad den egna kommunala skolan får.

 

Uppföljning och bevakning av studieresultat

Skolorna måste bli duktigare på att följa upp och stödja de elever som har det svårt i skolan. För att klara detta behövs inte fler betyg, istället är det skolans dagliga arbete med att följa upp elevernas kunskaper som måste bli bättre. De nuvarande betygsformerna har egentligen bara en uppgift, att ge eleven förutsättningen för inträdet i gymnasieskolan. Nuvarande betygssättning behöver ses över genom att liktydiga kriterier och bedömningar tillämpas inom skolorna i kommunen. Det får inte vara så att det beror på vilken skola man går i och därmed få olika betyg trots samma kunskaper.

 

För att bättre kunna följa elevernas kunskaper och de mål som man satt upp förutsätter det att utvecklingssamtalen mellan skolan, eleven och föräldrarna är framåtsyftande. Här finns det verktyg som ger eleven och föräldrarna kunskap om vad som krävs för att eleven skall nå målen.

 

Därför bör extra satsningar ske genom att införa individuella utvecklingsplaner som är relaterade till gällande kursplaner.

 

Lärare och elever ska föra en aktiv dialog om ämnets eller årskursens mål, samt om kunskapskrav och bedömningsmetoder.

 

Utvecklingsplanerna skall följas upp och revideras kontinuerligt.

 

Bättre förutsättningar

Elever och föräldrar i Österåker har rätt till att få en bättre skola. I de undersökningar som SCB och Skolverket presenterar intar Österåker en plats bland de sämsta i de flesta jämförelser. Vi vill delta i den utmaning som Lärarfacken har startat som man kallar ”Sveriges bästa skolkommun” Det är en utmaning där man mäter ett 10-tal faktorer inom skolan för att se utvecklingen av skolverksamheten i kommunerna.

 

Österåkers skolor behöver fler vuxna i skolan och då i första hand lärarpersonal.

För att kunna genomföra det behöver skolorna en starkare ekonomi. Det måste bli slut på nedskärningar som går ut över elevernas undervisning och personalens arbetsbelastning.

 

Elever i behov av särskilt eller extra stöd måste få tillgång till de resurser som eleven behöver för att klara sin skolgång. Det extra stödet behövs i vissa fall kanske bara tillfälligt och i andra fall en längre tid kanske hela grundskoletiden.

 

Det behövs en kompetensförstärkning av skolpersonal inte minst på IT området för att få till stånd ett flexibelt lärande. Men för det krävs också fler och bättre datorer i skolan.

Elevhälsa och friskvård

Vi vill stärka elevernas hälsa genom att i samråd med föräldrarna påverka elevernas kost och rörelsevanor och därmed öka friskvården. De folkhälsoundersökningar som gjorts visar på en klart ökad fetma bland barn. Det beror i första hand på vad barnen äter men också på bristen på fysisk aktivitet.

 

För att minska övervikten bland eleverna vill vi, i samarbete med föräldrarna, starta det vi kallar ”Vandrande skolbuss”. Det går ut på att eleverna i större utsträckning går eller cyklar till skolan och då tillsammans med andra elever som bor i närheten.

 

Det här är inte praktiskt möjligt för alla i vår kommun och därför är det ganska många elever som får skjuts av föräldrar till skolan. Det skapar vissa trafikproblem i anslutning till skolorna och därför har vi föreslagit en inventering av trafiksäkerheten vid skolorna.

 

Den frågan har inte prioriterats av den sittande majoriteten på det sätt som vi vill och därför kommer vi att påskynda det arbetet.

 

Utöver friskvårdsarbetet behöver skolorna en förstärkning av skolhälsovården genom fler skolsköterskor och skolläkare. 

 

Idag är det stor brist på skolsköterskor i Österåker vilket gör att eleverna har stora svårigheter att träffa skolsköterskan på sin skola.

Skolmiljön

Vi anser att skollokaler ska vara ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs.  Det är viktigt att rätt skollokalerna är en god arbetsmiljö för såväl elever som personal.

Skolskjutsar

För de elever som är beroende av skolskjuts vill vi ändra nuvarande regler för de minsta eleverna genom att minska kravet på avstånd från hemmet till närmaste busshållplats för att få skolskjuts. Vi tycker inte att det är rimligt att en årskurs 1 elev skall behöva gå mer än 3 km till busshållplats för att få rätt till skolskjuts.

 

Gymnasieskolan

Den svenska gymnasieskolan utvecklas kontinuerligt genom de reformer som den socialdemokratiska regeringen genomför. 2007 är det dags för nästa steg i denna utveckling. Detta innebär att utbildningen förbättras framför allt för dem som genomgår det individuella programmet.

 

Med en socialdemokratisk majoritet i kommunen kommer Röllingby att fortsätta att vara en kommunal gymnasieskola. Röllingby ska erbjuda en konkurrenskraftig gym­nasieutbildning som är anpassad efter elevens önskemål och krav.

 

För att åstadkomma detta behöver följande åtgärdas:

 

En ny- och ombyggnad av Röllingby är absolut nödvändig. Arbetsmiljön men även den pedagogiska situationen är ohållbar. Vårt arbete med att få majoriteten välvilligt inställd till att göra en ombyggnation har nu burit frukt. Det känns bra att man tagit sitt förnuft tillfånga.

 

Den ny/ombyggnad av skolan ska ske i Röllingby för att kunna kombineras med det nya sport- och kulturcentrum som där kommer att växa fram med en socialdemokratisk majoritet i kommunen

 

De borgerliga neddragningarna har nu nått den nivån att det innebär menliga konsekvenser för kvalitén i utbildningen. Bara under 2006 har elevpengen minskats med nästan tio procent. Det är endast tack vare den hängivna personalen på skolan som kvaliteten har kunnat behållas på en acceptabel nivå men smärtgränsen är nu definitivt nådd.  

 

Utbildningarna ska hålla en sådan kvalité att de väl håller måttet jämfört med andra kommuner och med friskolor. Särskild omsorg ska därför läggas vid kompetent strategisk planering, marknadsföring och kompetensutveckling av alla anställda.

 

Eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin studiesituation och rätt till individuella utvecklingsplaner. Fungerande handlingsplaner för att motverka våld, mobbing och missbruk ska utvecklas

 

Den nya lärlingsutbildningen och det individuella programmet ska tillföras resurser och utvecklas så att alla elever får möjlighet till en bra utbildning.  Samarbetet med näringslivet i kommunen ska därför utvecklas liksom samarbetet med högskolor och universitet för att ytterligare förbättra pedagogik och kompetens inom den kommunala gymnasieskolan. Socialdemokraterna har även för avsikt att inom kommunen få igång en kvalificerad yrkesutbildning på högskolenivå genom detta sam­arbete.

 

Gymnasieskolan ska vara fri från avgifter och därför ska skolmåltidsavgif­ten avskaffas.

 

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning har blivit en alltmer viktig del av det livslånga lärande som är en nödvändighet för individens, företagens och samhället utveckling i en föränderlig värld. Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) i Öster­åker ska vara en viktig del av detta livslånga lärande.

 

Komvux i Österåker ska främst inrikta sin verksamhet mot de grupper i kommunen som har de största behoven av att komplettera sina kunskaper och färdigheter på grund- och gymnasienivå. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot dem som har olika former av läs- och skrivsvårigheter. För att tillgodose dessa gruppers behov ämnar socialdemokraterna öka Komvux ekonomiska och pedagogiska resurser.

 

Därutöver ska Komvux stärka sin förmåga när det gäller uppdragsutbildning så att det kan utvecklas till ett centrum för utbildning och kompetensutveck­ling. Ett viktigt led i detta är att ytterligare öka och utveckla samarbetet med gymnasieskolan och med regionens högskolor, universitet och företag.