Vård - och Omsorgsnämnden

 

Värdigt liv

Vi anser att alla har rätt till en god omvårdnad präglad av respekt för individen. Värdighet är en rättighet som skall vara självklar för alla innevånare i vår kommun. Vi tycker inte att rättigheter är något man skall få på nåder utan att det är just en rättighet. Vi vill inte ha tillbaka tiden som vi påminns om allt som oftast när vi ser filmen om Emil i Lönneberga och det stora julkalaset – ni vet när fattighjonen fick komma hem till Lönneberga och ta ”taberas” på matbordet (dvs göra slut på all maten).

 

Att vi anser att alla skall bemötas med respekt och värdighet betyder även att personalens kunskaper och kompetens skall tas tillvara i det dagliga arbetet och att de skall känna sig trygga på sina arbetsplatser och i sina roller.

 

Boendeformer för äldre och funktionshindrade

Vi vill se över möjligheten till seniorboende med möjlighet till trygghetsservice liksom möjligheten till fortsatt parboende när önskemål och behov finns när en av partnerna får behov av särskilt boende.

 

Beståndet av gruppboende för funktionshindrade behöver ses över och framtida behov planeras.

 

Vi vill:

- förenkla möjligheten att få hemtjänst och ge den enskilde större inflytande för vilken hjälp som behövs.

- se över möjligheten till samlingslokaler, ”äldregårdar”, på naturliga knutpunkter i kommunen.

- undersöka hur vi kan få sociala måltider.

- göra de äldre mer delaktiga i sin egen omsorg

- inrätta ”fixartjänster” i kommunens egen regi för att uträtta enklare hjälpinsatser.

- utveckla möjligheterna på Täljöviken, kanske ett rehabcenter, kanske avlastning och korttidsboende? Vi vill starta en arbets- och idégrupp för att se vad som skulle kunna göras.

En stabilitet och kontinuitet för de som omfattas av den dagliga verksamheten måste planeras och eftersträvas.

- ta initiativ till projekt i samarbete med Landstinget och pensionärsföreningarna med avsikt att ett helhetsperspektiv tas med hälsoaspekter, säkerhetsaspekter och sociala för att förebygga ohälsa och skjuta upp behov av vård i ”förtid”.

- utveckla anhörigstödet ytterligare. Det fantastiska arbetet som nu utförs anser vi borde breddas ytterligare och den hjälp som kommunen får av anhöriga är ovärderlig. 

-  tillgängligheten till offentliga byggnader, i kommuniaktioner och trafik samt inom informationen till funktionshindrade vill vi ska öka  

-  vi vill ge ge synskadade möjlighet att få information i olika former, taltidning eller tekninsk information efter behov.

-  genom samarbete med Handikapprådet öka kunskaperna om funktionshindrades behov och önskemål.

- utveckla stödfunktioner för kontaktpersoner.  

- slopa avgiften för trygghetslarmet.

- satsa på vår egen verksamhet och se över det s.k. kundvalssystemet inom hemtjänsten. 

- att all personal skall känna delaktighet och påverkansmöjlighet i sin arbetssituation.

- Den friskvårdstid som finns i avtal för personalen skall tillgodoses även i praktiken.