RÅDSLAG 080112 – VÅR VÄRLD


De papperslösas situati
on är katastrofal. De utnyttjas. De är osynliga. Vi måste finna en väg så att de också kan existera och inlemmas i samhället.
Alla ska ha rätt till skola och sjukvård oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte.

Kampen mot kärnvapnen måste åter föras upp på dagordningen liksom kampen för nedrustning. Vi måste motsätta oss USAs planer på att placera ut nya missiler i Europa och sätta press på Ryssland för att förhindra en kapprustningsspiral.

Nej till medlemskap i NATO. Ja till ett förstärkt, mer demokratiskt FN. Genom sin sammansättning har dock FN begränsade möjligheter att ingripa för att lösa olika problem. Därför måste EU få möjligheter att bli ett aktivt komplement till FN-organoisationen.

Vi måste utjämna klyftorna i världen om vi skall kunna begränsa migrationen i världen. Om inte kommer vi också i fortsättningen att nästan dagligen kunna läsa om flyktingbåtar som gått under och konsekvenserna av flyktingsmuggling. Vi måste göra det möjligt för flyktingar att ta sig in i Europa på annat sätt än att betala 50 000 – 100 000 kr till smugglare för att sedan komma hit till en mycket osäker situation. Rapporterna om hur Grekland behandlar dem som stoppas där är hårresande! Ett nytt förfarande när det gäller möjligheten att söka visum måste till.

Fattigdomen måste bekämpas. Biståndet måste effektiviseras. En väg är att främja uppkomsten och stärkandet av fackliga rörelser. Genom dessa och genom kollektivavtal garanteras rimliga löner och minimistandard vad gäller miljön. Svårigheterna är oerhörda men detta måste vara vår vision. Strejkrätten, nationellt och internationellt, måste garanteras.

Korruption måste bekämpas. Det gäller både då det gäller svenska företags agerande utomlands, olika nationella och internationella organisationers handlande och självklart också de länder där Sverige är engagerat genom biståndsinsatser.

Svenskt bistånd skall ej vara bundet och skall ej gå till militära insatser. Genusperspektivet måste beaktas.

Vi måste inse att EU är ett fredsprojekt. Där finns också mer av gemensamma värderingar jämfört med hur det ser ut inom FN. Mer information bör komma fram om unionens positiva betydelse. Nu domineras ofta media av negativa omdömen och tokiga beslut, de finns!,  uppförstoras. Sverige kanske också bör se mer till hur andra länder agerar inför EU-beslut. Det är kanske inte nödvändigt att alltid till 110% omedelbart rätta sig efter ett sådant!

Sveriges roll på den internationella arenan bör bli aktivare. Vi ser gärna tillbaka på den roll landet spelade under Olof Palmes tid. Vi ser gärna att protester formuleras vid olika slags övergrepp utan att först hänsyn tas till om någon eller något land kan komma att känna sig utpekat.

Vi måste begränsa Världsbankens och den Internationella valutafondens möjligheter att tvinga fattiga länder till politiska beslut som är emot dessa länders och dess befolknings intressen. Det kan gälla att som förutsättning för lån tvinga ett land att ge ifrån sig kontrollen över dricksvattnet eller att skära ner på utgifterna för skola och hälsovård.

För en rättvis handelspolitik! Det är fortfarande så att de rika länderna skyddar sina egna intressen genom tullar eller subventioner på ett upprörande sätt. Det hålls vackra tal om frihandelns betydelse och vikten av en konkurrens på lika villkor. Men så länge vi skyddar våra särintressen så som vi gör nu, då bör vi också inse att fattiga länder måste ha möjligheter att utveckla egna industrier eller tjänsteproducerande företag och då måste de skyddas mot de transnationella jätteföretagens lågprisexport.
Sociala krav bör ställas vid upphandling.

Civila enheter tränade i konflikt- och krishantering bör komplettera våra med vapen utrustade fredsbevarande styrkor. Dialog och samtal viktiga instrument för ett framgångsrikt fredsbevarande arbete liksom utbildning i civilt motstånd.
 
De fördomar som finns kring olika religioner måste motarbetas genom saklig information och personliga möten. Detta gäller både nationellt och internationellt.

Åkersberga 080113
Göran Sallnäs

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-15 14:05