Är det tryggt att åldras i Österåker?

På ett äldreboende i Österåker är man nu tvungen att dra in dagstidningen och säga upp avtalet på kaffemaskinen som står i besökssalongen. Det är de sista så kallade extravaganserna som återstår att dra in på.  Det är illa nog. Än värre är att personalen på flera äldreboenden nu tvingas prioritera bort vak – vilket leder till att människor, om de inte har anhöriga, lämnas ensamma vid livets slut. Vi socialdemokrater ifrågasätter därför om det verkligen är så tryggt att åldras i Österåker som det borde vara.

Personalen inom äldreomsorgen sliter ont för att våra nära och kära skall få en bra omsorg.

Varje avtalad löneförhöjning ställer dock omedelbart krav på motsvarande rationaliseringar. Personal vi mött vittnar om att det leder till sämre schemaläggningar och färre kollegor. Eftersom rationaliseringar även drabbar arbetsledningen så läggs ansvaret för att prioritera på personalen att välja och att välja bort. Vi ser att personalen kläms mellan sin ambition och sina möjligheter att ge den vård och den omsorg de vill och ytterst drabbar det den äldre.

För att akut lösa situationen ges frivilligorganisationer och anhöriga ett allt större ansvar. Vi socialdemokrater har vid flertal tillfällen påtalat de brister vi ser. De ekonomiska ramarna är satta och verksamheterna skall anpassas till dessa, och det sker utan hänsyn till de kvalitetsförsämringar som uppstår. Under 2009 konstaterade vård- och omsorgsnämnden att medborgarnas behov av omsorg ökat med 15 miljoner kronor. Kommunens moderatstyrda ledning gjorde en annan prioritering, en skattesänkning infördes med 7 miljoner och ett sparbeting lades på vård och omsorgsnämnden med tio miljoner kronor.  Detta menar vi socialdemokrater är bland annat orsaken till den akuta situationen som är idag.

Österåkers kommun är tillsammans med kranskommunerna med i FOU -äldre norr, en fristående forsknings- och utvecklingsenhet inom Stockholms läns landsting. FOUs uppgift är att vara ett redskap för att åstadkomma ökad medvetenhet om vikten av kunskap, kompetens och kvalitetsutveckling inom äldrevård och äldreomsorg samt stöd vid framtagande av ny kunskap. Detta sker genom att kontinuerligt stödja verksamheterna i sin strävan efter förbättrad vård och omsorg om äldre personer genom forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och utvärderingsinsatser. Verksamheten styrs av en styrgrupp där tjänstemän även från Österåkers kommun deltar.  Att Österåkers kommun är med här är givetvis bra, men när FOU nu i dagarna håller ett seminarium om vård i livets slutskede, där Österåker medverkar, samtidigt som de äldre i Österåker blir av med sin kvällstidning, sin kaffeautomat, och heller inte kan garanteras ha någon från personalen vid sin sida när de avlider, så blir allt prat av kvalitet i livets slutsked bara tomma ord.

Vi socialdemokrater vill se en förändring och accepterar inte det som nu händer inom omsorgen om de äldre . Personalen måste helt enkelt ges betydligt bättre förutsättningar att skapa den omsorg som de äldre i Österåker har rätt till. Vi socialdemokrater vill därför ha Österåkersbornas stöd i årets val för att få möjlighet att åstadkomma en sådan förändring!